W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej określanego RODO informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu, która jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem: 000000024123. Administrator ma siedzibę przy ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.psse.walbrzych@sanepid.gov.pl lub w siedzibie przy ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn.  przeprowadzenia działań 

w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- art. 2,3,4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

- art. 45 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)

- Rozdział IIB art. 184 § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn.  w celu nałożeniu grzywny 

w drodze mandatu karnego

- art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.)

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1364)

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 613 z późn. zm.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn.  wszczęcia postępowania administracyjnego, wydania decyzji, umorzenia, wygaszenia, wydania postanowienia

- art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

- art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn.  wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia 

w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym

- art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- art. 15, 20, 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.)

- art. 27c, 29 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm. z późn. zm.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także ze względów związanych z ważnym interesem publicznym. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, czyli realizacji badań sanitarno-epidemiologicznych oraz na zlecenie strony

- art. 6 ust. 1 lit. b) c); art. 9 ust. 2 lit b) g) h) i) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie                                 o ochronie danych

- art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

- art. 6, art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845)

- art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn.  w celu wydawanie pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków lub zezwoleń na ekshumacje zwłok i szczątków.

- art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- (przewóz) art. 14 ust. 1, 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)

- (ekshumacja) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn. szczepienia ochronne oraz nadzór epidemiologiczny nad chorymi i ozdrowieńcami, a także ze względów związanych z ważnym interesem publicznym. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

- art. 6 ust. 1 lit. c) e); art. 9 ust. 2 lit b) g) h) i) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

- art. 5 ust. 1, art. 21, art. 30, art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia

 o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

- art. 6 ust. 1 lit. c) d) e); art. 9 ust. 2 lit b) h) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn.zm)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, czyli realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także ze względów związanych z ważnym interesem publicznym. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi i zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

- art. 6 ust. 1 lit. c) e); art. 9 ust. 2 lit b) g) h) i) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

- art. 5 ust. 1, 2, 3, 4, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn. rozliczeń finansowych za wykonane usługi oraz wystawiania faktur.  

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.)

- ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przez Administratora zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilno-prawnej. 

W przypadku danych osobowych, które przekaże nam Pan/Pani dobrowolnie – podstawą legalizującą ich przetwarzanie będzie zgoda na przetwarzanie danych

- art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

-  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

Dane osobowe (obraz z monitoringu) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu.

- art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

- art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

- art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735)

 

Odbiorcy danych osobowych

Okres przechowywania danych

Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych innym podmiotom, ale w sytuacji szczególnej dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. prokurator, policja, sądy).

Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Okres ich przechowywania wynosi od 5 lat do 50 lat w zależności od kategorii archiwalnej. Podstawą prawną przechowywania jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Ponadto zgodnie z RODO każdej osobie przysługuje prawo, do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania ich usunięcia  w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Żądanie można złożyć: osobiście w siedzibie przy ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 w Wałbrzychu; przesyłając wniosek opatrzony podpisem wnioskodawcy za pomocą właściwego operatora pocztowego; przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.walbrzych@sanepid.gov.pl; składając wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres skrytki e-PUAP: /psse_walbrzych/domyslna lub /psse_walbrzych/SkrytkaESP

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niewłaściwie, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę przy ul. Stawki 2,                                                   00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie będziemy profilować oraz nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji wobec podanych przez Pana/Panią danych osobowych.

 

Materiały

Klauzula informacyjna - całościowa.
2021​_Klauzula​_informacyjna​_-​_całościowa.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2021 11:50 Hubert Kruk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Hubert Kruk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 2.0 14.06.2022 10:28 Szymon Kulasik
Klauzula informacyjna 1.0 23.11.2021 11:50 Hubert Kruk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}