W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie, ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków reprezentowana przez Dyrektora PSSE;
 2. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem mailowym: miroslaw.osowiecki@sanepid.gov.pl;
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO, na podstawie:
 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2022 09:43 Mirosław Osowiecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Osowiecki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 4.0 16.03.2023 11:41 Mirosław Osowiecki
Klauzula informacyjna 3.0 20.12.2022 11:03 Mirosław Osowiecki
Klauzula informacyjna 2.0 13.10.2022 12:44 Mirosław Osowiecki
Klauzula informacyjna 1.0 22.04.2022 09:43 Mirosław Osowiecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}