W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Cel i zadania

Głównym celem działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Poznaniu jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie chorób i zaburzeń zdrowia w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego  oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej na terytorium woj, wielkopolskiego.

W strukturę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Poznaniu wchodzi:

 1. Dział nadzoru, a w skład jego:
 1. Oddział epidemiologii, który nadzoruje realizację Programu Szczepień Ochronnych i procesów dystrybucji szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych w placówkach medycznych. Zapobiega epidemicznemu rozprzestrzenianiu się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą groźnych drobnoustrojów wielolekoopornych.  Przeprowadza  wywiady epidemiologiczne i kontrole w zakresie bezpieczeństwa przeciwepidemicznego (związanego  z przestrzeganiem określonych ograniczeń zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).
 2. Oddział Higieny Pracy, który nadzoruje  przestrzeganie przez pracodawców przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, stan sanitarny pomieszczeń pracy oraz zaplecze higieniczno-sanitarne, wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich, a także wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
 3. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, który nadzoruje w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania dotyczące higieny i stanu sanitarnego żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły wszystkich typów, warsztaty szkolne i centra szkolenia zawodowego, domy dziecka, bursy i internaty, domy studenckie, placówki z pobytem dziennym i całodobowym, placówki rekreacyjne oraz uczelnie wyższe.
 4. Oddział Higieny Żywności i Żywienia, który nadzoruje  obiekty żywnościowo-żywieniowe, środki transportu żywności oraz wytwórnie miejsc obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 5. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, który  realizuje zadania zapewniające przestrzeganie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działania te obejmują: opiniowanie dokumentów, uzgadnianie warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenu, opiniowanie przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, uzgadnianie dokumentacji projektowej, wyrażanie zgód na zastosowanie rozwiązań innych niż określone w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie warunków technicznych, uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.
 6. Oddział Higieny Komunalnej, który nadzoruje  jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (w tym wodociągową), stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej (szpitale, hotele, zakłady fryzjersko-kosmetyczne itd.) i kąpielisk.

 

II. Dział Laboratoryjny w którego skład wchodzą m.in.:

 1. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonujące m.in. badania kału do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania na kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozę, itp.
 2. Laboratorium Badania Żywności, badające żywności oraz materiały do kontaktu z żywnością,
 3. Laboratorium Badania Wody i Gleby, w którym badana jest woda zarówno z basenów czy kąpielisk jak i woda pitna.

 

 

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Żeby móc skorzystać z takiej alternatywy należy zgłosić chęć co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie.

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej
 • Termin i godzinę w której zgłaszający zgłosi się do WSSE w Poznaniu
 • Wskazanie metody komunikowania się oraz podanie rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w WSSE
 • Kontakt zwrotny do zgłaszającego w celu umożliwienia szybkiego kontaktu gdyby nastąpił nagły brak możliwości realizacji świadczenia usługi.

Materiały

Tekst łatwy do czytania
Informacja​_o​_Wojewódzkiej​_Stacji​_.pdf 0.13MB
Film w języku migowym - informacje
{"register":{"columns":[]}}