W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rekrutacja

Oferta pracy na stanowisko diagnosty laboratoryjnego w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko stażysty / młodszego asystenta / asystenta z prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii.

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:
• Wykonywanie badań: bakteriologia, wirusologia i serologia zgodnie z procedurami i instrukcjami badawczymi zatwierdzonymi w Laboratorium
• Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym
• Uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych
• Utrzymywanie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 170205:2018-2

Wymagane kompetencje:
• Wykształcenie wyższe: analityka medyczna / biologia / biotechnologia
• Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
• Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
• Dobra organizacja pracy własnej
• Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
• Umiejętność pracy w zespole
• Komunikatywność
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 mile widziane

CV należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@wssepoznan.pl z dopiskiem: „oferta pracy: diagnosta laboratoryjny” do 20 listopada 2021
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o treści:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzką Stacje Sanitarno- Epidemiologiczną w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy na czas zastępstwa za nieobecną osobę - Laboratorium Badania Żywności

Zatrudnienie: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Dział Laboratoryjny – Laboratorium Badania Żywności: Pracownia Badania Żywności Genetycznie Modyfikowanej
Stanowisko: młodszy asystent
Umowa: na czas zastępstwa za nieobecną osobę w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy: Poznań, ul. Karola Libelta 36
Planowane zatrudnienie: 03.01.2022r.

 

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:
• wykonywanie badań próbek żywności według obowiązujących norm, procedur, instrukcji badawczych i roboczych;
• obsługa wyposażenia pomiarowego i badawczego;
• monitorowanie stosowanych metod badań według przyjętych kryteriów, rozwiązywanie
pojawiających się problemów analitycznych w uzgodnieniu z Kierownikiem Pracowni;
• opracowywanie, modyfikacja, weryfikacja, walidacja metod badań znormalizowanych oraz opracowanych w Laboratorium zgodnie z upoważnieniem;
• uczestniczenie w badaniach biegłości i/lub porównaniach wewnątrzlaboratoryjnych;
• ocena niepewności pomiaru;
• wykonywanie prac laboratoryjnych związanych z obszarem działalności laboratoryjnej: nadzorem nad wyposażeniem, monitorowaniem warunków lokalowych i środowiskowych, zapewnienie spójności pomiarowej, postępowanie z obiektami badań;
• odpowiedzialność merytoryczna za wykonywane badania/pomiary;
• przygotowywanie, analizowanie sprawozdań z badań;
• uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych, a następnie przekazanie informacji ze szkoleń
współpracownikom.

 

Wymagane kompetencji
• wykształcenie wyższe kierunkowe np.: biotechnolog, biolog, technolog żywności lub inne mające zastosowanie w wykonywaniu badań w Pracowni

 

Preferowane:
• znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz podstawowych dokumentów PCA oraz zapoznanie się z przepisami prawnymi w zakresie wymagań stawianych żywności;
• praktyczna znajomość metody Real-Time PCR
• umiejętność analizy powierzonych zadań;
• dobra organizacja własnej pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
• rzetelność, kreatywność, samodzielność;
• obsługa komputera;
• znajomość języka obcego (angielskiego) w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty (CV i list motywacyjny) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@wssepoznan.pl do dnia 10 grudnia 2021 r.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę o treści:
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim CV lub innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu z siedzibą w: Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
Kontakt:
- listownie: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /wssepoznan/SkrytkaESP
- telefonicznie: 61 854 48 00
2. Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną
Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@wssepoznan.pl
3.Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia udziału w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
4. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji;
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

{"register":{"columns":[]}}