W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP w Wiedniu informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym oraz Wydziale Konsularnym. 

Praktyki w pełnym wymiarze godzin tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 trwają za zwyczaj miesiąc i rozpoczynają się pierwszego roboczego dnia miesiąca.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktyki powinien:

1. Posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE (w tym drugim przypadku po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej MSZ);

2. Być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego, trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych. Od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat;

3. Studiować lub być absolwentem kierunków studiów istotnych z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej;

4. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

Podstawą rozpatrzenia kandydatury praktykanta jest złożenie kompletu dokumentów:

1. Formularz aplikacyjny na praktykę studencką lub dla absolwentów;

2. Zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni lub w przypadku praktyk absolwenckich kopia dyplomu ukończenia studiów;

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk;

4. Oświadczenie o niekaralności;

5. Kopia obu stron dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi;

6. Zdjęcie formatu paszportowego;

7. CV;

8. List motywacyjny.

Dokumenty niekompletne, wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

Dokumenty można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną (wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl). W tym ostatnim przypadku oryginały należy przedłożyć w dniu rozpoczęcia praktyki wraz z oryginałem dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego czas trwania praktyki.

Zgłoszenia kandydatów rozpatrywane są w miarę wolnych miejsc. W niektórych przypadkach placówka zastrzega sobie prawo do nieudzielania szczegółowych informacji dot. niezakwalifikowania kandydata na praktyki/staż wolontariat.

Zgłoszenia na praktyki do Instytutu Polskiego prosimy wysyłać bezpośrednio na adres e-mailowy Instytutu.

Jednocześnie informujemy, że praktyki są bezpłatne, a Ambasada RP w Wiedniu nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osoby odbywającej praktykę.