W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praca i pobyt na Białorusi

Ruch bezwizowy z Białorusią, legalizacja pobytu na Białorusi i utrudnienia na granicy białorusko-rosyjskiej

 
 1. Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku

 2. Ruch bezwizowy do strefy rekreacyjno-turystycznej "Brześć" oraz na Kanale Augustowskim i do Grodna

 3. Utrudnienia w przekraczaniu lądowej granicy białorusko-rosyjskiej

 4. Informacja dot. wszystkich przejść granicznych Republiki Białorusi

 5. Przedłużanie pobytu, wizy

Osoby planujące pozostać czasowo na terytorium Republiki Białorusi powyżej 5 dni muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RB wraz z Narodowym Centrum Usług Elektronicznych stworzyli system dający cudzoziemcom i bezpaństwowcom, czasowo przebywającym na terytorium Republiki Białorusi, możliwość elektronicznego zarejestrowania swojego czasowego pobytu na terytorium Republiki Białorusi bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwym oddziale ds. obywatelstwa i migracji MSW.

Proces rejestracji jest możliwy od 02.01.2019 r. za pośrednictwem wspólnego portalu usług elektronicznych portal.gov.by. Procedura jest bezpłatna. W celu dokonania rejestracji należy założyć osobiste konto na portalu portal.gov.by i podać adres swojej poczty elektronicznej.

Następnie na swoim koncie w zakładce „Dostępne usługi” («Доступные услуги») wybrać kategorię „Obywatelstwo i migracja” («Гражданство и миграция») i wybrać właściwą usługę (200.12.14.1), wypełnić i przesłać wniosek. W efekcie obcokrajowiec otrzyma zwrotne potwierdzenie o dokonaniu rejestracji swojego czasowego pobytu pod adresem wskazanym we wniosku. Rejestracji cudzoziemca może dokonać również osoba trzecia za pośrednictwem własnego konta osobistego na portalu portal.gov.by jeżeli posiada wymagane dane cudzoziemca konieczne do wypełnienia wniosku o rejestrację.

Utrzymana została nadal możliwość dokonywania osobistej rejestracji w oddziałach ds. obywatelstwa i migracji MSW – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Portal portal.gov.by nie jest przeznaczony dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy chcieliby przedłużyć okres rejestracji czasowego pobytu oraz dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy przybyli do Republiki Białorusi z Federacji Rosyjskiej. W danych przypadkach, cudzoziemcy muszą osobiście zgłosić się do jednego z oddziałów ds. obywatelstwa i migracji MSW zgodnie z jego właściwością miejscową ze względu na swoje miejsce pobytu.

Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku

 Zgodnie z dekretem Prezydenta Białorusi nr 8 „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” od 12 lutego 2017 r. obywatele 80 krajów, w tym Polski, którzy przekraczają przejście graniczne „Lotnisko Narodowe „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni. Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z Federacji Rosyjskiej oraz odlatujących do Federacji Rosyjskiej przez „Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Przy tym liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok 25 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

Przekroczenie 30 dniowego terminu pobytu bez wizy będzie zagrożone sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną o równowartości 550 euro.

 

Od dnia 15 maja 2017 roku zmieniła się procedura obsługi pasażerów przylatujących z Republiki Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Wszystkie rejsy do rosyjskich miast zostały przeniesione z terminali obsługujących ruch wewnętrzny do sektorów międzynarodowych rosyjskich lotnisk.

Oprócz tego statki powietrzne i pasażerowie przylatujący z Białorusi i odlatujący na Białoruś podlegają kontroli granicznej.

Na lotnisku w Mińsku procedura obsługi pasażerów przylatujących z Federacji Rosyjskiej nie uległa zmianie.

Pasażerowie udający się do Federacji Rosyjskiej tranzytem przez Lotnisko Narodowe „Mińsk” są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz karty migracyjnej wypełnionej po przybyciu do Republiki Białorusi. 

http://airport.by/en/passengers-instruction

 Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”.

10 listopada 2019 r. w myśl postanowień Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi nr 300
z dnia 7 sierpnia 2019 r. dwie istniejące dotychczas strefy turystyczne Park „Kanał Augustowski” oraz „Brześć” zostały połączone w jedną bezwizową strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć - Grodno”.

Bez konieczności posiadania wizy wyłącznie w celu turystycznym przebywać można
na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”:

- indywidualnie - tylko terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, w skład którego wchodzą: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański,  miasto Grodno, rejon grodzieński, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon woronowski, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński. 

 - w ramach zorganizowanej grupy turystycznej, podróżując zgodnie z zatwierdzonym programem turystycznym - na całym terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego,

Wjazd i wyjazd z terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”
na warunkach ruchu bezwizowego odbywa się poprzez następujące przejścia graniczne:
 

 • Bobrowniki-Berestowica;
 • Kuźnica Białostocka-Bruzgi;
 • Terespol-Brześć;
 • Sławatycze-Domaczewo;
 • Połowce-Pieszczatka;
 • Białowieża-Piererow (wyłącznie ruch pieszy i rowerowy);
 • Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
 • Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
 • Soleczniki-Bieniakonie (przejście graniczne z Litwą);
 • Rudawka – Lesnaja (ruch wodny, pieszy, rowerowy),

kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Terespol-Brześć, oraz porty lotnicze w Grodnie i w Brześciu.

 Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno” wynosi 15 dni kalendarzowych.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poprzez wykupienie dodatkowych usług turystycznych u certyfikowanego operatora, pod warunkiem, iż ogólna długość pobytu nie przekroczy 15 dni kalendarzowych. 

Przekraczając granicę z Białorusią na zasadach korzystania z ruchu bezwizowego w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno” turyści powinni posiadać:

 • ważny dokument podróży;
 • ubezpieczenie podróżne,
 • środki finansowe (nie mniej niż 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu - 1 stawka bazowa od 1.1.2019 r. wynosi 25,50 BYN)
 • dokument potwierdzający wykupienie usługi turystycznej u certyfikowanego operatora działającego na obszarze strefy. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie, na wniosek podróżnego może być wydany w obcym języku.

Podróżny określa także datę wjazdu do strefy bezwizowej. Jeśli dokument uprawniający
do wjazdu nie będzie wykorzystany w ciągu 15 dni od deklarowanej daty wjazdu ulega
on anulowaniu. W razie zagubienia dokumentu operator turystyczny wystawia jego duplikat.

W uzasadnionych przypadkach losowych (utrata zdrowia, konieczność hospitalizacji itp.), które wymuszają pobyt powyżej 15 dni, podróżny lub jego przedstawiciel zwraca się do najbliższego organu spraw wewnętrznych z wnioskiem o przedłużenie pobytu i rejestracji. Podróżny wówczas otrzyma wizę wyjazdową i może opuścić terytorium RB przez dowolne przejście graniczne. 

W przypadku niesankcjonowanego opuszczenia obszaru strefy bezwizowej „Brześć-Grodno” lub nieuprawnionego przedłużenia pobytu ponad 15 dni grozi odpowiedzialność administracyjna przewidziana prawem Republiki Białorusi dot. statusu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium RB. Koszty ewentualnej deportacji z terytorium RB pokrywa sam podróżny lub operator turystyczny, który wystawił dokument uprawniający do wjazdu
do strefy bezwizowej.

Uwaga:

Utrudnienia w przekraczaniu lądowej granicy białorusko-rosyjskiej

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach. 

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE). 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku rekomenduje dla celów wjazdu drogą lądową do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z tego kraju trasę przez Republikę Łotwy (GRIGOROWSZCZYNA – PATERNIEKI, URBANY – SILENIE).

 

Informacje dot. wszystkich przejść granicznych Republiki Białorusi dostępne są na stronie internetowej http://gpk.gov.by/maps/punkty-propuska/

 

Przedłużanie pobytu, wizy 

1. Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 09.01.2017 r. nr 8 „O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” przewiduje wprowadzenie bezwizowego trybu wjazdu na terytorium Republiki Białorusi na termin nie więcej niż 5 dni od dnia wjazdu przez przejście graniczne Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

W przypadku choroby, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białorusi do upływu okresu legalnego pobytu, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel zgłasza się do Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Migracji organu spraw wewnętrznych (zwanego dalej - OOiM) właściwego dla miejsca pobytu czasowego wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu pobytu czasowego i rejestracji.

W wypadku przedłużenia terminu pobytu czasowego OOiM wydaje cudzoziemcowi wizę do wyjazdu z Republiki Białorusi. Cudzoziemiec może wyjechać przez dowolne przejścia graniczne na terytorium Republiki Białorusi. 

 

2. W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM następujące dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu procedur administracyjnych dokonywanych przez organy państwowe i inne organizacje państwowe na wniosek obywateli, zatwierdzonego Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26.04.2010 r. nr 200 (zwanego dalej - Wykaz):

 • wniosek;

 • karta migracyjna;

 • dokument do wyjazdu za granicę;

 • polisa ubezpieczeniowa lub dokument potwierdzający posiadanie umowy ubezpieczenia zdrowotnego, zawartej z zagranicznym zakładem ubezpieczeń;

 • zezwolenie na mały ruch graniczny – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa przebywających w strefie przygranicznej na terytorium Republiki Białorusi na podstawie zezwolenia na mały ruch graniczny;

 • dokument potwierdzający niezbędność przedłużenia terminu pobytu czasowego cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;

 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty;

 

3. W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu:

 • wniosek;

 • dokument do wyjazdu za granicę;

 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

 

4. W przypadku gdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wjechał na terytorium Republiki Białorusi na podstawie ważnej wizy Republiki Białorusi informujemy o tym, że:

Zgodnie z art. 39 Ustawy Republiki Białorusi z dnia 4 stycznia 2010 roku „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi” (zwanej dalej - Ustawa) cudzoziemiec czasowo przebywający na terytorium Republiki Białorusi powinien wyjechać z Republiki Białorusi przed upływem terminu ważności wizy lub terminu pobytu czasowego określonego Ustawą Republiki Białorusi, jeżeli na moment upływu terminów wskazanych cudzoziemiec nie otrzymał zgody na przedłużenie terminu pobytu czasowego lub nie otrzymał zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały.

W przypadku choroby, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białorusi, pobyt czasowy może być przedłużony w trybie określonym.

W przypadku gdy wygasł termin ważności wydanej wizy, w celu przedłużenia terminu pobytu czasowego cudzoziemcowi wydawana jest wiza wyjazdowa z Republiki Białorusi, z wyjątkiem cudzoziemców, u których wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały lub wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Białorusi zostały przyjęte.

W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego (rejestracji) cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu.

W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu.

5. Przy posiadaniu jednej z podstaw zawartych w art. 48 Ustawy, cudzoziemiec ma prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Republiki Białorusi, gdy zgłosi się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i złoży dokumenty przewidziane w pkt 12.6 Wykazu:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;

 • dokument potwierdzający spełnienia warunków do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy zawartych w przepisach prawnych;

 • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;

 • dokument do wyjazdu za granicę;

 • polisa ubezpieczeniowa;

 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;

 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec ma prawo zwrócić się do OOiM w celu otrzymania wielokrotnej wyjazdowej - wjazdowej wizy Republiki Białorusi pod warunkiem złożenia dokumentów przewidzianych w pkt 12.11 Wykazu:

 • wniosek;

 • dokument do wyjazdu za granicę;

 • uzasadniona prośba od organizacji przyjmującej – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa zamieszkałych czasowo na terytorium Republiki Białorusi, którzy przebywają na terytorium Republiki Białorusi w celu odbycia studiów na białoruskich uczelniach, wykonywania pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz innej działalności;

 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

 

Godziny pracy Oddziałów do Spraw Obywatelstwa i Migracji: wtorek, piątek: 8.00-13.00 i 14.00-17.00; środa: 11.00-15.00 i 16.00-20.00; czwartek, sobota: 8.00-13.00.

Informacje o ustawodawstwie Republiki Białorusi z zakresu migracji oraz inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi www.mvd.gov.by w zakładce „Obywatelstwo i Migracja”.