W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.gov.pl/web/dialog

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do Spraw Dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest:

Grażyna Melanowicz

tel.: 538 117 845
e-mail:  grazyna.melanowicz@mrips.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności – dostępność cyfrowa stron internetowych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  1. Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia.
  2. Na stronie internetowej brakuje możliwości zmiany rozmiaru tekstu.
  3. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynków MRiPS

Informacje ogólne:

  1. Recepcja główna, punkt podawczy korespondencji, punkt obsługi interesantów, sale do spotkań z interesantami znajdują się w głównej siedzibie MRiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.
  2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy każdej nieruchomości użytkowanej przez MRiPS.
  3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren każdej z nieruchomości użytkowanej przez MRiPS.
  4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest online poprzez stronę internetową MRiPS - https://www.gov.pl/web/rodzina.
  5. Pętle indukcyjne znajdują się w recepcjach budynków przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 i ul. Brackiej 4 w Warszawie.

Opis dostępności nieruchomości

ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa - siedziba główna MRiPS:

Obiekt zlokalizowany przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z trzech budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C.

Budynki A i C są w pełni dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają w szczególności: wejście do budynku na poziomie chodnika, automatyczne drzwi wejściowe, oznakowanie ułatwiający użytkowanie przez osoby słabowidzące, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, windy i platformy schodowe, łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek B jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy budynkiem B a budynkami A i C, wynikająca z różnicy poziomów, gdzie należy pokonać czterostopniowy bieg schodowy.

ul. Bracka 4, Warszawa:

Budynek przy ul. Brackiej 4 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest wejście do budynku i poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ul. Żurawia 4A, Warszawa:

Obiekt przy ul. Żurawiej 4A składa się z dwóch budynków: D i E i jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku D jest na poziomie chodnika, na parterze znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek D jest wyposażony w dwie windy. W budynku E, z uwagi na jego konstrukcję, utrudnione jest poruszanie się osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy budynkami D i E, wynikająca z różnicy poziomów, gdzie należy pokonać kilkustopniowe biegi schodowe.

{"register":{"columns":[]}}