W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje dotyczące zawodu psychologa

Wykonywanie zawodu psychologa

W polskim systemie prawnym zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa określa ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Zgodnie z ww. ustawą osoba ubiegająca się o wpis na listę psychologów powinna spełnić łącznie następujące warunki:

  1. uzyskać w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskać za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. władać językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
  4. odbyć podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę.

Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów prowadzoną przez Regionalną Izbę Psychologów. Z uwagi jednakże na fakt, iż samorząd zawodowy psychologów (w tym Regionalne Izby Psychologów) nie został utworzony, nie istnieją organy uprawnione do przeprowadzania procedury wpisu na listę. W rezultacie psychologowie nie mogą uzyskać potwierdzenia prawa wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie legitymują się tytułem zawodowym magistra na kierunku psychologia. 

Informację o warunkach jakie należy spełnić, by móc wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód psychologa, wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej przez ministra właściwego do spraw pracy. 

Zaznaczyć też należy, że uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, wydanego przez polską uczelnię wyższą, potwierdza posiadanie formalnych kwalifikacji zawodowych na poziomie zgodnym z art. 11 lit. e Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005 r. str. 22, z późn.zm.), co ma znaczenie dla uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (por. art. 13 ww. dyrektywy).

Niezależnie od powyższego, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej podlega odrębnej regulacji na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz wydanym w celu jej wykonania rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tych sprawach właściwe jest Ministerstwo Zdrowia (Departament Rozwoju Kadr Medycznych) – dane kontaktowe: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, https://www.gov.pl/web/zdrowie, E-mail: dep-rkm@mz.gov.pl.

Ponadto zagadnienia związane z ustanawianiem biegłych sądowych – w tym z zakresu psychologii - reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Pozostają one poza właściwością Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Powyższą problematyką, zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości – dane kontaktowe: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.

Kwestie związane z wydawaniem informacji o zagranicznych dyplomach leżą natomiast w gestii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dane kontaktowe: ul. Polna 40, 00-635 Warszawa, https://nawa.gov.pl/.

W razie pytań proszę o kontakt:
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żurawia 4a
00-503 Warszawa
tel. +48 538 117 090
e-mail: sekretariat.DDP@mrips.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}