W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Chorwacja

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Republiki Chorwacji, które nie są konieczne  z uwagi na bardzo dużą liczbę nowych zarażeń. Uwzględniając liczbę ludności i osób przebywających tymczasowo (turystycznie) w Chorwacji, poziom zarażeń w Chorwacji jest obecnie ponad dwukrotnie wyższy niż w Polsce i wykazuje stałą tendencję wzrostową. 

Władze miejscowe nie wprowadziły w Chorwacji stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Kradzieże i napady rabunkowe w miejscach publicznych zdarzają się rzadko. Należy jednak unikać pozostawiania dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych. Chorwacja nie jest stroną międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione.

W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Obszary te są oznaczone tablicami informacyjnymi. Podczas wędrówek w lasach i górach Chorwacji wskazane jest poruszanie się wyznaczonymi szlakami.

Z ostrożnością należy traktować oferty udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), ponieważ prawo chorwackie nie wymaga od osób prowadzących takie przedsięwzięcia żadnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do organizacji tego typu imprez.

Należy chronić się przed występującymi masowo w lasach kleszczami, a podczas kąpieli morskich unikać meduz (często bardzo bolesne poparzenie może wywołać problemy z oddychaniem, wymioty lub utratę świadomości) oraz jeżowców. Zalecana jest kąpiel ze specjalnymi (gumowymi lub plastykowymi) butami wyposażonymi w grube podeszwy, szczególnie na skalistych i kamiennych plażach.

W terenach trudnodostępnych można spotkać jadowite węże. Szczególnie niebezpieczne są dwa gatunki żmij (żmija nosoroga zwana w Chorwacji „poskokiem” oraz żmija zygzakowata, po chorwacku: „riđavka”)

Chorwacja leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Republika Chorwacji jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Obywatel polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące mają osoby, które:

 • są zatrudnione lub samozatrudnione (pracują na własny rachunek);
 • posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 • studiują na uczelni wyższej lub odbywają szkolenie zawodowe, posiadają odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiodą oświadczeniem, że posiadają wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 • są członkami rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającego warunki  wymienione powyżej.

Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące (w celu wykonywania pracy, łączenia rodziny, studiowania itp.) należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej komendzie lub posterunku policji. Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia o zatrudnieniu (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samozatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) we właściwej komendzie lub posterunku policji wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka).

Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Przekraczanie granicy chorwackiej odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci muszą na granicy okazać ważny dokument podróży!). W przypadku podróży samolotem należy sprawdzić, czy wybrane linie lotnicze wymagają przedstawienia paszportu przed wpuszczeniem na pokład, czy akceptowane są także dowody osobiste. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie powinien być on krótszy, niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni).

Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport lub dowód osobisty, wydając w zamian pisemne zaświadczenie.

Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim.

Osoby prawne i fizyczne świadczące usługi kwaterunkowe lub cumownicze zobowiązane są bezzwłocznie zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom. W związku z tym mają prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości do wglądu, nie mają jednak żadnych podstaw prawnych, aby dokument zatrzymać na dłuższy czas. Zaleca się wykonywanie fotokopii aktualnych dokumentów podróży i posługiwanie się nimi w kontaktach m.in. z właścicielami apartamentów lub okazywanie dokumentów tylko na niezbędny, jak najkrótszy czas.

Cudzoziemcy zobowiązani są do noszenia przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i okazywania go na żądanie osób uprawnionych. Sankcją przepisaną za niemożliwość okazania dowodu lub paszportu na żądanie funkcjonariusza policji (lub innej uprawnionej osoby) jest kara pieniężna w wysokości od 500 do 3 000 HRK.

Ubezpieczenie

Wskazane jest ubezpieczenie się na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Przy ubezpieczeniach podróżnych zaleca się rozszerzenie polisy o klauzulę dotyczącą pokrycia kosztów ewentualnego transportu medycznego do kraju, a w przypadku podróży samochodem, oprócz obowiązkowego OC także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) i Assistance.

Zdrowie, karty EKUZ

Przed wyjazdem do Chorwacji zaleca się zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA.

Bezpłatna (lub częściowo odpłatna) opieka medyczna przysługuje posiadaczom karty EKUZ w ograniczonym zakresie, tylko w sytuacji nagłej (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.). Za okazaniem ważnej karty EKUZ za świadczenie zdrowotne płaci się tylko tzw. "partycypację" wynoszącą ok. 1-5% kosztu usługi medycznej (przykładowo 10 HRK za wydanie recepty lub skierowania). Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającej pokrycie kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego.

Koszt prywatnej standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 20-30 EUR, a pobytu w szpitalu - ok. 50 EUR na dobę (bez kosztów ew. operacji oraz leków).

Apteki czynne w godz. 8:00-19:00 w dni robocze oraz do godz. 14:00 w soboty; w większych miastach są apteki dyżurne, czynne całą dobę.

Informacje dla kierowców

Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Poza prawem jazdy, kierowca powinien obowiązkowo posiadać przy sobie:

 • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym  przeglądem technicznym;
 • ważne ubezpieczenie OC;
 • kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów;
 • trójkąt ostrzegawczy i apteczkę.

Osobom planującym podróż drogą lądową do Dubrownika (dwukrotnie przekracza się granicę z Bośnią i Hercegowiną, gdzie tzw. „zielona karta” jest wymagana) zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, zwanego potocznie „zieloną kartą”.

 

W chorwackim kodeksie drogowym przewidziane są wysokie kary finansowe dla kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Wysokimi karami pieniężnymi, odebraniem prawa jazdy oraz pozbawieniem wolności sankcjonowane są wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu. Kary pieniężne egzekwowane są na miejscu popełnienia wykroczenia lub poprzez dokonanie wpłaty na najbliższej poczcie. W przypadku niemożności uiszczenia kary funkcjonariusz policji może zatrzymać paszport i dokumenty pojazdu do czasu uregulowania należności. Kierowcę uczestniczącego w kolizji drogowej policja może skierować do sądu ds. wykroczeń (rozprawa ma najczęściej miejsce tego samego dnia lub w dniu następnym po zdarzeniu). W przypadku wątpliwości, co do rzetelnego rozpoznania sprawy przez policję, poddanie się postępowaniu sądowemu (sąd ds. wykroczeń - prekršajni sud) pozostaje skuteczną drogą przedstawienia argumentów i dowodów na swoją korzyść. Zaleca się dołożenie starań w celu zapewnienia obecności świadków wydarzenia na rozprawie sądowej. Nie należy poddawać się sugestiom dot. zrzeczenia się prawa do przyznania obrońcy z urzędu lub prawa do zażalenia na wyrok.

Nieopłacone mandaty mogą w przyszłości skutkować windykacją oraz zatrzymaniem osoby na  granicy podczas kolejnego wjazdu do Republiki Chorwacji.

Kodeks drogowy zawiera wiele ściśle egzekwowanych przepisów, m.in.:

 • zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz kierowców zawodowych, wykonujących pracę - 0,0 promila, dla pozostałych - 0,5 promila). Nieprzestrzeganie powyższego przepisu grozi karą pieniężną (od 700 do 2100,- Euro), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy,
 • zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free,
 • obowiązek posiadania kasku przez uczestników ruchu drogowego korzystających z pojazdów jednośladowych,
 • surowe kary w stosunku do kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie przestrzegany przez chorwacką policję drogową; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach najczęściej w krótkim czasie są odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy obłożeni wysokimi karami pieniężnymi).
 • obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych,
 • dopuszczalne prędkości na drogach publicznych:

- na autostradach do 130 km/godz.

- na drogach szybkiego ruchu do 110 km/godz.

- na pozostałych drogach do 90 km/godz.

- w miejscach zabudowanych do 50 km/godz.

- dla pojazdów holujących drugi pojazd do 40 km/godz.

Brawurowa jazda (jazda pod wpływem większej ilości alkoholu we krwi (od 1,50g/kg), środków odurzających lub substancji psychotropowych, jazda w niedozwolonym kierunku, wyprzedzanie kolumny samochodów w warunkach ograniczonej widoczności, jazda z prędkością większą od dozwolonej o 50km/h lub więcej w obszarze zabudowanym lub obszarze objętym ograniczeniem prędkości) stanowiąca zagrożenie życia lub zdrowia traktowana jest  jako przestępstwo i sankcjonowana karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za przestępstwo uznaje się także wywołanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami (materialna szkoda znacznej wartości, ciężkie obrażenia ciała) i przewiduje kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 5 lat (do 12 lat za wywołanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym).

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby poruszające się po drogach w Chorwacji wypożyczonymi skuterami i mopedami - przy braku doświadczenia w prowadzeniu takich pojazdów niezwykle łatwo spowodować wypadek.

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami obowiązuje w okresie zimowym,  zaleca się jednak korzystanie ze świateł drogowych przez cały rok. Dodatkowo w okresie zimowym, niezależnie od stanu dróg, obowiązuje zimowe wyposażenie (4 zimowe opony lub 4 letnie opony o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm i łańcuchy zimowe w bagażniku samochodu).

 

Parkowanie w centrach miast jest odpłatne i niezwykle uciążliwe, szczególnie  przy obiektach zabytkowych. Sugeruje się pozostawianie samochodów na dużych parkingach poza centrami miast.

Zaleca się - jeśli jest to możliwe - korzystanie z autostrad , które są dużo bezpieczniejsze od pozostałych dróg. Opłaty za przejazd autostradami przyjmowane są i w kunach, i w euro, przy czym w tym drugim przypadku najczęściej reszta wydawana jest w kunach. W drodze do Dalmacji i na półwysep Istria trzeba zwracać uwagę na silne wiatry, które są  dość częste, nie tylko w sezonie jesienno-wiosennym. Zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na przejazdy na wiaduktach i mostach w górach (oznakowanie podobne jak na lotniskach). Przy bardzo silnych wiatrach, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych, często zamykane są wybrane odcinki autostrad lub mosty.

 

Wybierając się samochodem  za granicę dobrze mieć wykupiony pakiet assistance. Posiadacze pakietów assistance podczas awarii pojazdu za granicą mogą liczyć (w zależności od wykupionego wariantu) na organizację i pokrycie kosztów holowania auta do najbliższego lub wskazanego przez nas warsztatu, ale również na nocleg w hotelu, kontynuowanie podróży samochodem zastępczym, pomoc tłumacza, który przez telefon pomoże porozumieć się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy. Zaletą takiej polisy jest to, że np. podczas awarii pojazdu w trakcie podróży samochodem, dzwonimy do naszego operatora assistance i on organizuje wszystkie usługi. W zależności od wykupionego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie wypadku, awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Informacje o sytuacji na drogach w języku chorwackim, angielskim, niemieckim i włoskim umieszczane są na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej: http://www.hak.hr;

Chorwackie Radio w programie I podaje wiadomości w języku angielskim codziennie w godz. 8:03, 14:03, 20:03 oraz w niedzielę o 9:03; w programie II latem co godzinę podawane są  wiadomości o sytuacji na drogach w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Telefon alarmowy do pomocy drogowej Chorwackiego Automobilklubu (HAK): +385 1987

Przy połączeniach z zagranicy lub z telefonów komórkowych +385 1 1987; +385 1 4640 800; HAK Centrum Informacji: + 385 62 777 777, 0-24

Cło

Za tytoń lub alkohol, który mieści się w granicach ilościowych dla użytku własnego, w państwie UE nie trzeba płacić akcyzy. Zgodnie z prawem unijnym nie trzeba udowadniać, że alkohol i wyroby tytoniowe są przeznaczone na użytek własny (a nie w celach handlowych), jeżeli nie przekraczają one podanych ilości:

 • 800 papierosów
 • 400 cygaretek
 • 200 cygar
 • 1 kg tytoniu
 • 10 litrów wyrobów spirytusowych
 • 20 litrów wina alkoholizowanego
 • 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)
 • 110 litrów piwa.

W związku z przypadkami chorób epidemicznych na granicy chorwackiej mogą okresowo obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne. Nie wolno wwozić materiałów pirotechnicznych ani broni (zgodnie z chorwackimi przepisami za broń może być uznany także nóż kuchenny czy scyzoryk).

Przy wwozie psów i kotów konieczny jest paszport dla zwierzęcia wraz z zaświadczeniem o szczepieniach. Zwierzę powinno posiadać mikroczip lub tatuaż identyfikacyjny.

Przepisy chorwackie zezwalają na przywóz przez odwiedzających leków, także leków zawierających substancje narkotyczne, tylko w ilości niezbędnej na czas pobytu w Chorwacji, i tylko w wypadku posiadania dokumentacji medycznej (informacja o chorobie, recepta) uzasadniającej konieczność zażywania leku. Lista substancji objętych ograniczeniem:www.poslovniforum.hr/zakoni/zszod03.asp). Za niezastosowanie się do przepisów grożą poważne konsekwencje prawne.

Podróżując po krajach UE z gotówką w wysokości 10 000 Euro lub większą albo równowartością tej kwoty w innej walucie należy ten fakt zgłosić organom celnym.

Przydatne informacje

Cudzoziemcy mogą realizować płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi a także czekami podróżnymi w większości znanych banków i agencji turystycznych. Euroczeki i czeki bankowe należy wymieniać na kuny. Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz licznych punktach wymiany (mjenjačnica), a niewykorzystane kuny można wymienić na inną walutę. Banki są czynne w dni robocze w godz. 9:00-19:00, w soboty do godz. 13:00. Banki dyżurne w większych miastach czynne są także w niedzielę.

Chorwackie prawo obliguje sprzedawcę lub usługodawcę do wystawienia rachunku, a klienta do odebrania go. Rachunek należy mieć przy sobie w momencie opuszczania obiektu, w którym dokonaliśmy zapłaty. Nieodebranie rachunku za zakupiony towar lub usługę jest karane mandatem wystawianym przez inspektorów służby skarbowej.

Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach bądź z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego ministerstwa ochrony środowiska jest niedozwolone.

Użytkownicy jachtów, żaglówek i łodzi motorowych powinni przed podjęciem żeglugi skontaktować się z najbliższym kapitanatem portu (lučka kapetanija) w celu wniesienia obowiązkowych opłat, przedstawienia listy załogi itp. (zwolnione są kajaki, rowery wodne oraz jednostki poniżej 3 m długości z silnikiem do 5 kW mocy). Przewóz pasażerów niezgodnie z określonymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i łodziach motorowych traktowany jest rygorystycznie i grozi nawet przepadkiem łodzi na rzecz skarbu państwa.

Przestrzega się przed pochopnym korzystaniem z pozornie atrakcyjnych (bardzo tanich) ofert pośredników turystycznych, ze względu na ryzyko oszustwa. Zalecana jest także ostrożność przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczanych na stronach internetowych przez właścicieli apartamentów w Chorwacji. Wycofanie wpłaconej zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skrócenia), czy w związku z nieodpowiednim standardem miejsca zakwaterowania może okazać się niemożliwe.

Nie wolno wydobywać muszli żywych mięczaków z dna morskiego.

W upalne dni nie wolno dopuścić do pozostawania osób - zwłaszcza dzieci - w samochodach na postoju dłużej, niż to jest niezbędne. Zbyt długie przebywanie w nagrzanym pojeździe może zagrażać zdrowiu i życiu!

Zaleca się, aby osoby przybywające do Chorwacji, zwłaszcza tzw. tanimi liniami lotniczymi, w wypadku odwołania lotu, były przygotowane finansowo do ewentualnego pokrycia kosztów alternatywnego powrotu do kraju (sugerowana - min. kwota 200 Euro/os. w gotówce lub na karcie płatniczej lub kredytowej).

Polscy policjanci w Chorwacji: W okresie sezonu turystycznego nad wybrzeżem Adriatyku, w ramach projektu „Bezpieczny sezon turystyczny”, służbę pełnią polscy policjanci. Wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami, w ramach patrolu międzynarodowego uczestniczą w patrolowaniu plaż, ulic miasta oraz dróg. Polscy policjanci wpływają pozytywnie na właściwe postępowanie miejscowej policji w sytuacjach kolizyjnych z udziałem obywateli RP.

W chorwackich restauracjach i hotelach nie wolno palić poza wyznaczonymi do tego specjalnymi miejscami. Grzywna za złamanie tego przepisu może wynosić nawet 130 Euro.

Sposoby na zapobieganie kradzieży na plaży, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji:

 • osoby przyjeżdżające na plażę samochodami, powinny pozamykać wszystkie okna oraz drzwi pojazdu i nie zostawiać w nim żadnych wartościowych przedmiotów na widocznym miejscu;
 • osoby przyjeżdżające na plażę rowerem, powinny zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą przywiązując go do ogrodzenia, drzewa lub innego przedmiotu umocowanego na stałe;
 • na plażę należy zabierać tylko najpotrzebniejsze przedmioty i jedynie niezbędną ilość pieniędzy,
 • dokumentów osobistych i pieniędzy nie należy przechowywać w jednym miejscu, podobnie karty bankomatowej i zapisanego numeru PIN; jeżeli nie ma takiej potrzeby, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów nie należy pokazywać innym;
 • klucze z nazwami lub numerami apartamentów, pokojów lub pojazdów należy przechowywać w szczególnie bezpiecznym miejscu;
 • rzeczy osobistych nie należy zostawiać bez nadzoru
 • należy zachować ostrożność wobec osób nachalnie oferujących swoją pomoc - nie wszystkie mają dobre intencje;
 • w przypadku kradzieży należy najpierw przeszukać okolicę, a w przypadku odnalezienia portfela schować go do torby foliowej i zgłosić na policję (co może pomóc w odnalezieniu śladów), a o zdarzeniu niezwłocznie należy poinformować policję dzwoniąc pod numer telefonu 192.

Potrzebuję pomocy

 • W sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia wymagających natychmiastowej interwencji urzędu konsularnego na rzecz obywateli polskich poza godzinami pracy urzędu prosimy o kontakt:
 • Zintegrowany Telefon Dyżurny: +385 13000945 (czynny w godzinach: 17:00 – 9:00)
 • Konsul nie udziela informacji, w sprawach, które nie wymagają natychmiastowej pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu (np. paszportowe, wizowe, prawne itp.)
 • Telefony dyżurne HR:

centrum dyżurne - 112

policja - 192

straż pożarna - 193

pogotowie - 194

pomoc drogowa - 1987

poszukiwania i ratownictwo na morzu – 195

informacje ogólne - 18981

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.