W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

 

W Finlandii obowiązuje drugi stopień zagrożenia terrorystycznego. Skala jest tu czterostopniowa. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest – zdaniem miejscowych władz – podwyższone. Zagrożenie terrorystyczne może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, na przykład wzmożoną obecnością policji w miejscach publicznych. Zalecamy ostrożność w miejscach publicznych. Śledź komunikaty władz porządkowych i bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

Poziom przestępczości w Finlandii jest średni. Należy uważać na coraz częstsze kradzieże kieszonkowe, zwłaszcza w dużych centrach handlowych, na dworcach, w zaludnionych centralnych punktach miast i podczas imprez masowych.

Kradzież zgłoś jak najszybciej w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej trzeba także zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego zgłoś sprawę policji i skontaktuj się z Ambasadą RP. W razie potrzeby Ambasada wyda paszport tymczasowy na powrót do kraju.

Numer 112 to numer telefonu alarmowego służącego do kontaktowania się w nagłych wypadkach z policją, pogotowiem i strażą pożarną.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid
 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument musi być ważny, nie ma dodatkowych wymagań co do minimalnego okresu ważności.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Wiza nie jest potrzebna. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Nie ma dodatkowych wymogów.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Pisemna zgoda na podróż dziecka z osobą trzecią nie jest wymagana.

 1. Zasady pobytu

Nie ma obowiązku rejestracji pobytu do trzech miesięcy.

Jeśli Twój pobyt będzie dłuższy niż trzy miesiące, zwróć się do urzędu imigracyjnego zgodnie z miejscem Twojego zamieszkania w Finlandii, aby się zarejestrować. Potrzebny będzie polski paszport lub dowód osobisty oraz potwierdzenie charakteru pobytu w Finlandii. Dla pracowników będzie to zaświadczenie od pracodawcy o istniejącym stosunku pracy, dla osób samozatrudnionych – informacja o samozatrudnieniu, dla studentów – zaświadczenie z uczelni oraz informacja o posiadanym ubezpieczeniu, w przypadku innych osób – informacja o posiadanych środkach utrzymania.

Ubezpieczenie

Uznawane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Konieczne jest ważne ubezpieczenie komunikacyjne (przynajmniej OC). Ze względu na wysokie ceny w Finlandii zalecamy wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW.

Zdrowie

Jeśli masz ubezpieczenie w NFZ, możesz skorzystać w nagłych przypadkach z fińskiej publicznej opieki medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Otrzymasz ją przed wyjazdem w placówce NFZ. Jeśli masz kartę EKUZ i przebywasz w Finlandii czasowo (np. studiujesz), możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych, bez których istniałoby ryzyko pogorszenia Twojego stanu zdrowia. Dotyczy to np. leczenia chorób przewlekłych. Kwestie te w każdym przypadku są oceniane indywidualnie.

Osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą w Finlandii mogą korzystać z opieki zdrowotnej na podstawie karty S-1. Można ją otrzymać w oddziałach NFZ po przedstawieniu niezbędnych dokumentów. Warunkiem korzystania z opieki zdrowotnej jest w tym przypadku zgłoszenie do fińskiej instytucji ubezpieczeń społecznych (KELA) polskiej karty S-1.

Z fińskim ubezpieczeniem Polak mieszkający w Finlandii będzie miał prawo do takich samych bezpłatnych świadczeń medycznych jak obywatel tego kraju. Należy pamiętać, że w Finlandii osoby ubezpieczone częściowo płacą za pomoc medyczną (np. kilkadziesiąt euro za wizytę lekarską lub za każdy dzień pobytu w szpitalu). Za lekarstwa musisz zapłacić sam.

Przed wyjazdem warto wykupić w Polsce specjalne ubezpieczenie. Koszty leczenia w Finlandii są bardzo wysokie. W razie hospitalizacji lub transportu chorego do Polski koszt pełnej opieki lekarskiej jest znaczny. Koszt wizyty lekarskiej wynosi około 80-100 euro, a doba w szpitalu kosztuje około 200 euro (nie licząc badań, leków, zabiegów itp.).

Przewóz lekarstw

Do Finlandii można wwieźć lekarstwa przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Przed podróżą (lub zamówieniem leku) należy zapoznać się z dodatkowymi ograniczeniami w tym zakresie. 

Istotne są następujące informacje:

 • jak dany lek jest zaklasyfikowany w Finlandii (lek na receptę, lek do samoleczenia, środek odurzający lub lek dla zwierząt; gdyby lek należał do innej grupy w kraju pochodzenia/produkcji rozstrzyga jego zaklasyfikowanie w Finlandii)
 • skąd jest wwożony/przesyłany do Finlandii (z państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub spoza)
 • w jaki sposób lek jest wwożony (lek posiadany ze sobą przy wjeździe lub przesyłany pocztą)

OGÓLNE ZASADY WWOZU LEKÓW DO FINLANDII

 • lekarstwa są przeznaczone tylko do osobistego użytku,
 • dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju jego nabycia, a w przypadku leków na receptę – jest nabyty na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną do wystawiania recept,
 • lek jest nabyty od uprawnionego sprzedawcy detalicznego,
 • w razie potrzeby wwożący lek jest w stanie wykazać, że jest on przeznaczony do osobistego użytku (w przypadku leków na receptę należy mieć do okazania receptę lub stosowne zaświadczenie – przy wjeździe lub odbiorze przesyłki).

WWÓZ LEKÓW Z PAŃSTW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 • lek wwożony ze sobą można posiadać maksymalnie w ilości odpowiadającej stosowaniu leku przez jeden rok,
 • jeżeli lek zamawia się drogą pocztową, można go odebrać na poczcie w ilości odpowiadającej stosowaniu leku przez trzy miesiące,
 • dla leków zaklasyfikowanych jako środki odurzające istnieją odrębne ograniczenia (patrz dalej)

WWÓZ LEKÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 • lek można wwozić ze sobą w ilości maksymalnie odpowiadającej stosowaniu leku przez najwyżej trzy miesiące
 • odbieranie przesyłki z lekami na poczcie jest zabronione
 • odnośnie leków klasyfikowanych jako środki odurzające istnieją odrębne ograniczenia (patrz dalej)

WWÓZ LEKARSTW ZAKLASYFIKOWANYCH JAKO ŚRODKI ODURZAJĄCE

Wwóz leków odurzających z państw należących do strefy Schengen

 • jeżeli wwozi się ze sobą lek zaklasyfikowany jako środek odurzający, to lek ten można wwieźć w ilości odpowiadającej 30 dobom stosowania go,
 • odbiór na poczcie przesyłki z lekiem zaklasyfikowanym jako środek odurzający jest zabroniony,
 • należy posiadać zaświadczenie do przewozu leku w strefie Schengen (w Polsce wydawane przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne; więcej informacji - patrz lista przydatnych linków),
 • osobom, które posiadają rezydencję w Finlandii wwóz leków nabytych w innym państwie nie przysługuje.

Wwóz leków odurzających spoza strefy Schengen

 • Lek zaklasyfikowany jako środek odurzający może być wwożony w ilości odpowiadającej 14 dobom stosowania go,
 • odbieranie na poczcie przesłanych produktów lekowych zaklasyfikowanych jako środki odurzające jest zabronione.

Dodatkowe przepisy

 • w przypadku preparatów z buprenorfiną największa dozwolona ilość lekarstw wynosi: 

- na leczenie bólu - 48 mg przy wwozie z państw Schengen, a z innych państw - 22,4 mg

- na leczenie odwykowe lub zastępcze uzależnienia od opioidów - 480 mg przy wwozie z państw Schengen, a z innych państw - 224 mg,

 • w przypadku preparatów z metadonem największa dozwolona ilość lekarstw wynosi 1200 mg z państw Schengen, z innych państw 560 mg,
 • jeżeli do Finlandii wwozi się po raz kolejny to samo lekarstwo zaklasyfikowane jako środek odurzający lub jego odpowiednik, to od poprzedniego wwiezienia powinno upłynąć co najmniej tyle czasu, ile było wcześniej określone na zużycie przywiezionej do Finlandii ilości leku,
 • w tym samym czasie nie wolno wwozić lekarstw, których zawartości środków odurzających spożyte łącznie powodują według opisu produktów poważne klinicznie i niebezpieczne społecznie oddziaływanie.

WWÓZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT

Osoba prywatna przybywająca do Finlandii z zagranicy może wwieźć ze sobą produkty lecznicze przeznaczone do leczenia zwierząt domowych, które:

 • zostały legalnie nabyte,
 • w ilości maksymalnej na jeden miesiąc stosowania,
 • produkty lecznicze należy przywozić jednocześnie ze zwierzętami domowymi, które mają być nimi leczone.

Przesyłanie pocztą/odbieranie przesyłek z lekarstwami dla zwierząt jest zabronione.

Przestrzegania zasad wwożenia produktów do Finlandii nadzorują fińskie służby celne. Służby celne mają prawo żądać dodatkowych wyjaśnień, aby potwierdzić spełnienie warunków wwożenia danego produktu/produktów.

Przydatne linki

 1. FIMEA - urząd ds. bezpieczeństwa branży farmaceutycznej oraz jej rozwoju. FIMEA odpowiada m.in. za nadzór i klasyfikację leków.

https://www.fimea.fi/web/en/for_public/travellers_medicines

https://www.fimea.fi/web/en/databases_and_registers/fimeaweb - wyszukiwarka lekarstw i substancji leczniczych/czynnych, użyteczna dla kontroli klasyfikacji w Finlandii

 1. Fińska Straż Celna

https://tulli.fi/en/private-persons/importrestrictions/medicines

 1. Portal fińskiej Służby Zdrowia

https://www.kanta.fi/en/buying-prescription-medicines-abroad

 1. Główny Inspektorat Farmaceutyczny - Informacja dla pacjentów nt. przewozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.gov.pl/web/gif/przewoz-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych-jakie-sa-niezbedne-do-leczenia-medycznego-w-przypadku-przekraczania-granic-rzeczypospolitej-polskiej

Informacje dla kierowców

Prawo jazdy

Obywatele polscy mogą posługiwać się podczas czasowego pobytu w Finlandii polskim prawem jazdy. Osoby przebywające w Finlandii na stałe powinny wymienić prawo jazdy na fińskie. Wniosek w sprawie wymiany prawa jazdy składamy osobiście w komisariacie policji. Razem z wnioskiem należy złożyć swoje aktualne prawo jazdy, 2 fotografie oraz w niektórych przypadkach zaświadczenie lekarskie.

Rejestracja, ubezpieczenie i przeglądy techniczne

Osoby przyjeżdżające do Finlandii na stałe powinny zarejestrować swój pojazd w ciągu 6 miesięcy od przyjazdu. Na wniosek właściciela pojazdu okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy. Pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych nie może kierować osoba zamieszkała na stałe w Finlandii. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel pojazdu lub członek jego rodziny towarzyszy kierowcy jako pasażer.

Osobom, które podróżują przez Finlandię do Rosji i korzystają z samochodów w leasingu, doradzamy, aby zabrały ze sobą upoważnienie firmy leasingowej. Samochody wynajmowane w krajach Unii Europejskiej (np. Avis, Hertz) nie mogą bez stosownego upoważnienia wjeżdżać do Rosji.

Istnieje obowiązek przeprowadzania przeglądów pojazdów po trzech i pięciu latach od ich rejestracji, a następnie co rok.

Zasady ruchu drogowego

Jazda na światłach mijania jest obowiązkowa przez cały rok.

W zimie, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych. Najlepiej używać ich również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zalegający śnieg. Zimą można używać opon z metalowymi kolcami.

Na nieoznakowanych skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony. W Finlandii jest znacznie więcej niż w Polsce skrzyżowań równorzędnych, czyli bez oznakowania pierwszeństwa.

Kierowcy nie wolno używać telefonu komórkowego, również gdy zatrzymuje się w ruchu ciągłym, np. na czerwonym świetle. Można natomiast rozmawiać przez zestaw głośnomówiący.

Wszyscy pasażerowie muszą zapinać pasy bezpieczeństwa (również na tylnych siedzeniach). Dzieci niższe niż 135 cm mogą jeździć tylko w fotelikach samochodowych.

Ze względu na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną zachowaj szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym. Łosie można spotkać na terenie całego kraju, a na północy również renifery. O zderzeniu z łosiem, reniferem lub innym dużym zwierzęciem należy powiadomić policję (bezpłatne numery 112 lub 10022).

Policja skrupulatnie kontroluje trzeźwość kierowców. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila (0,22 mg w litrze w wydychanym powietrzu). Kierujący, u których wykryto poziom alkoholu we krwi wyższy niż 0,5 promila, niejednokrotnie są zatrzymywani w areszcie. Osobom prowadzącym samochód pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy i zakaz prowadzenia pojazdu obowiązujący do 5 lat. Również użyczenie pojazdu osobie pod wpływem alkoholu podlega karze.

Samochody, gdy nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych, można parkować jedynie po prawej stronie drogi, tj. zgodnie z kierunkiem jazdy obowiązującym przy danej krawędzi jezdni. Wyjątkiem są ulice jednokierunkowe. Obowiązuje zakaz parkowania na chodnikach.

Klaksonu można używać jedynie w sytuacji zagrożenia.

Obowiązują różne dopuszczalne prędkości w sezonie letnim i zimowym. W mieście nie należy przekraczać prędkości 50 km/h, poza terenem zabudowanym – 100 km/h latem i 80 km/h zimą, a na autostradach – 120 km/h latem i 100 km/h zimą.

Bezwzględnie ustępuj pierwszeństwa pieszym oraz rowerzystom. Policja surowo karze wykroczenia w tym zakresie.

Użyteczne informacje

Parkowanie. Na bezpłatnych parkingach w miastach powszechnie stosuje się zegar parkingowy, na którym ustawia się godzinę przyjazdu z dokładnością do pół godziny naprzód. O obowiązku tym informują tablice umieszczone pod znakami, które często podają też maksymalny czas parkowania w danym miejscu. Na tablicy wskazane są godziny, w których trzeba wystawiać zegar parkingowy. Godziny w nawiasie odnoszą się do sobót, a oznaczone kolorem czerwonym – do niedziel i świąt. Zegary parkingowe można kupić na stacjach benzynowych lub w kioskach z prasą (R-kioski).

Motocykle. Motocyklistów dotyczą te same przepisy ruchu drogowego, co poruszających się innymi środkami transportu. Kierujący i pasażer muszą mieć na głowach kaski.

Rowerzyści. Rowerzyści również muszą używać kasków.

Piesi. Piesi po zmroku powinni stosować światła odblaskowe lub inne akcesoria odblaskowe (np. kamizelki, opaski), również na terenach zabudowanych i oświetlonych drogach.

Kolizje i wypadki. Zalecamy, aby zawsze wezwać policję w razie kolizji drogowej lub kradzieży. Bezpłatny telefon alarmowy to 112. Protokół sporządzony przez policję jest potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczenia.

Autostrady. Korzystanie z dróg, autostrad i mostów w Finlandii jest bezpłatne.

Paliwo. Nie wolno tankować paliwa, które nie jest przeznaczone do napędzania silników samochodowych (olej opałowy itp.) lub takiego, które powoduje zanieczyszczenie środowiska. Złamanie tego zakazu grozi wysoką grzywną (mandaty do wysokości 8.000 euro). W Finlandii nie ma stacji LPG.

Mandaty i grzywny:

Grzywny za łamanie przepisów, które obowiązują kierowców, są często bardzo wysokie (nawet rzędu kilku tysięcy euro). Aby zmienić wysokość mandatu lub uchylić go, trzeba odwołać się do właściwego urzędu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji o ukaraniu grzywną.

Cło

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści mogą jednak przywieźć ograniczoną ilość towarów przeznaczonych do użytku osobistego. Towarów tych nie wolno sprzedawać.

Posiadać i przywozić wyroby alkoholowe oraz tytoniowe mogą tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby pomiędzy 18 a 20 rokiem życia mogą posiadać i przywozić wyłącznie wyroby, które zawierają mniej niż 22% alkoholu.

Na teren Finlandii można wwieźć towary do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości:

 • wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów, 50 szt. cygar, 250 g tytoniu,
 • wyroby alkoholowe: 20 l mocnych napojów alkoholowych (co najmniej 22% zawartości alkoholu w napoju), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa oraz 10 litrów innych napojów alkoholowych,
 • paliwo: nie więcej niż 10 l paliwa transportowanego poza bakiem pojazdu (np. w kanistrze).

Musisz zadeklarować wwożone pieniądze, jeśli masz ich więcej niż 10 000 EUR.

Wyspy Alandzkie nie są częścią obszaru unii celnej. Dlatego jeśli wwozisz produkty na Wyspy Alandzkie lub je wywozisz z tego terytorium, obowiązują Cię inne limity: 4 l wina, 16 l piwa, 1 l napoju o zawartości przekraczającej 22% alkoholu oraz 2 l innego alkoholu.

Inne obostrzenia:

Surowo zabroniony jest przywóz narkotyków.

Broń palną i amunicję możesz przewozić tylko w celach łowieckich lub w związku z udziałem w imprezach sportowych i rekreacyjnych. W tym celu musisz mieć Europejską Kartę Broni Palnej, wpisać do niej broń oraz uwiarygodnić cel podróży.

Nie wolno wwozić:

 • określonych gatunków roślin (świdośliwka, głóg, drzewa jabłoni i gruszy),
 • zwierząt, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem,
 • niektórych rodzajów broni białej (sztylet, kastet),
 • antyradarów.

Pewnym ograniczeniom podlega przywóz leków, zwłaszcza jeśli zawierają substancje narkotyczne. Dodatkowe informacje dotyczące fińskich przepisów celnych można uzyskać w fińskim urzędzie celnym: National Board of Customs, Erottajankatu 2, 00120 Helsinki, tel. 00358 9 6141, http://www.tulli.fi/fi/ (strona w języku fińskim, szwedzkim, angielskim i rosyjskim).

Psy i koty wwożone do Finlandii powinny mieć identyfikator lub czytelny tatuaż (jeśli został on wykonany przed 3 lipca 2011 r., w innym przypadku wymagany jest identyfikator). Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie, najwcześniej w 12 tygodniu życia i najpóźniej 21 dni przed przyjazdem do Finlandii. Psy powinny dodatkowo przejść kurację (od 1 do 5 dni przed przekroczeniem granicy), która wyleczy je z bąblowca (Echinococcus) lub zapobiegnie chorobie. Zwierzę musi mieć przy sobie tzw. paszport zwierzęcia (pet passport). Dokument wydaje i uzupełnia weterynarz. Władze fińskie zalecają, by nie przywozić do Finlandii zwierząt nieszczepionych lub przed ukończeniem przez nie 16 tygodnia życia. Bliższe informacje znajdziesz tutaj.

Szczegółowe zalecenia dla osób podróżujących ze zwierzętami domowymi na terenie EU są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Przydatne informacje

Łowienie ryb – możesz łowić, jeśli wykupisz pozwolenie ważne w danym województwie. Pozwolenie kupisz w fińskich kioskach z prasą i rzeczami codziennego użytku (R-kioski) oraz na większości stacji benzynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek nie są potrzebne zezwolenia.

Kleszcze – w okresie od maja do września bądź ostrożny, gdy spacerujesz po lasach i gęstych zagajnikach, ze względu na ryzyko ukąszenia przez kleszcze.

Żeglarze przybywający do Finlandii powinni zwrócić uwagę na liczne podwodne skały. Zalecamy cumowanie łodzi na przystaniach. Cumować poza przystaniami można tylko w miejscach, których nie zajmują domy letniskowe (lub za zgodą ich właścicieli).

Informacja telefoniczna – pod numerem 118 można uzyskać informacje o numerach telefonów instytucji i osób prywatnych. Operator może połączyć bezpośrednio z danym numerem.

Liczne użyteczne informacje znajdują się na stronach internetowych: www.infopankki.fi oraz www.suomi.fi .

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

Materiały

Praca w Finlandii - praktyczny poradnik
Praca​_w​_Finlandii​_-​_praktyczny​_poradnik.pdf 0.21MB
{"register":{"columns":[]}}