W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informator ekonomiczny

Informacje ogólne

Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, język urzędowy

Położenie geograficzne:

Finlandia jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ państw Europy. Graniczy z Rosją (granica 1313 km), Norwegią (granica 729 km), Szwecją (586 km) i Estonią (ok 330 km poprzez wody terytorialne oddzielone pasem wód międzynarodowych). Blisko jedna czwarta powierzchni kraju obejmuje tereny położone na północ od koła podbiegunowego. Skrajne punkty: północny 70°06'N, południowy 59°30'N, zachodni 19°07'E, wschodni 31°35'E. Rozciągłość południkowa wynosi 1140 km, a równoleżnikowa 530 km.

Ludność: 5 528 442 (Finland’s Statistics, luty 2020 r.)

Obszar: 337 030 km2

Stolica: Helsinki

Języki urzędowe: fiński i szwedzki

Warunki klimatyczne

Południowa część Finlandii leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego przejściowego. Natomiast północ, w tym Laponia w strefie klimatu okołobiegunowego subpolarnego.

Fiński klimat charakteryzuje się zimnymi, suchymi zimami i stosunkowo ciepłym latem; temperatury charakteryzują się znacznymi sezonowymi amplitudami.

Główne bogactwa naturalne: drewno, miedź, rudy żelaza

System walutowy, kurs i wymiana

Waluta: Euro od 2002 r.

Aktualny kurs: 4,50 PLN (marzec 2020 r.)

Religia

 • Fiński Kościół Ewangelicko-Luterański: 73%
 • Fiński Kościół Zielonoświątkowy: 1.8%
 • Fiński Kościół Prawosławny: 1.07%
 • Islam: 1%
 • Fiński Kościół Katolicki: 0.24%

Wykaz dni świątecznych i wolnych od pracy

Dni świąteczne:

 • 1 stycznia
 • 6 stycznia (Trzech Króli)
 • Wielki Piątek
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja
 • Wniebowstąpienie (czwartek 40 dni po Wielkanocy)
 • Św. Jana (piątek między 19 a 25 czerwca)
 • 6 grudnia (Dzień Niepodległości)
 • 24–26 grudnia (Wigilia i Boże Narodzenie)

Infrastruktura transportowa

Finlandia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, zapewniającą strategiczny dostęp do rozwiniętych rynków Europy Północnej, Rosji i Azji. Stanowi ona o sile fińskiej gospodarki i przyczynia się do ożywionej wymiany handlowej z krajami nordyckimi, bałtyckimi, Unią Europejską, Rosją i Azją.

Kolej w Finlandii ma rosyjski rozstaw torów, co ułatwia prowadzenie wymiany handlowej ze wschodnim sąsiadem bez konieczności zmiany wagonów bądź przeładunku towarów.

Finlandia posiada 28 portów lotniczych, obsługujących ruch pasażerski i towarowy, w tym lotnisko Helsinki Vantaa które w 2019 r. obsłużyło 21,8 mln pasażerów, w tym 18,9 mln międzynarodowych (85% całego ruchu lotniczego w Finlandii). Lotnisko w Helsinkach odgrywa szczególnie istotną role w ruchu lotniczym z Azją z uwagi na dogodne i najkrótsze połączenia lotnicze pomiędzy Europą a Azją.

Nowoczesne porty morskie są wysoko wyspecjalizowane w przeładunkach towarów oraz przewozach pasażerskich i plasują się w czołówce najbezpieczniejszych i najszybszych portów w świecie.

Sieć drogowa odgrywa pierwszoplanową rolę w krajowym przewozie osób i towarów w Finlandii, w związku z dużą powierzchnią kraju i niską gęstością zaludnienia, szczególnie w regionach północnych.

Obowiązek wizowy

Brak. Przy pobycie powyżej 90 dni konieczność rejestracji pobytu jako obywatel UE.

System administracyjny

Ustrój polityczny

Finlandia jest demokracją parlamentarną z systemem gabinetowo-parlamentarnym. Na czele państwa stoi prezydent wybierany na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych (z prawem jednokrotnej reelekcji). Prezydent jest najwyższym dowódcą sił zbrojnych, a także we współpracy z rządem kieruje polityką zagraniczną państwa.

Rząd ma swoją siedzibę w Helsinkach. Finlandia dzieli się na 19 regionów i 70 podregionów i 311 gmin. Szwedzkojęzyczne Wyspy Alandzkie posiadają szeroką autonomię.

Władza ustawodawcza

Parlament (Eduskunta) jest jednoizbowy i liczy 200 deputowanych wybieranych na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym według systemu proporcjonalnego.

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza należy do rządu (Rada Państwa), który składa się z premiera i ministrów. Premier wybierany jest przez parlament. Również prezydent posiada uprawnienia wykonawcze, jednak realizowane w porozumieniu z rządem, za wyjątkiem spraw dot. Wysp Alandzkich.

Struktura administracji gospodarczej

Członkostwo w organizacjach pracodawców w Finlandii jest dobrowolne. Pomimo to zrzeszają one zdecydowaną większość krajowych przedsiębiorstw i prowadzą rozbudowaną działalność, reprezentując swoich członków w kontaktach z władzami państwowymi i na forum UE. Lista najważniejszych organizacji dostępna jest w dziale "Przydatne kontakty i linki". 

Sądownictwo gospodarcze

W Finlandii funkcjonują sądy wyspecjalizowane dla następujących spraw gospodarczych.

 • Sąd Gospodarczy: sprawy w zakresie zamówień publicznych, prawa konkurencji, własności intelektualnej, wymiany gospodarczej
 • Sąd Pracy: sprawy w zakresie prawa pracy
 • Sąd ds. Ubezpieczeń: sprawy w zakresie ubezpieczeń społecznych

Pozostałe kategorie spraw gospodarczych objęte są jurysdykcją sądów powszechnych.

W Finlandii większą niż w Polsce popularnością cieszy się też procedura arbitrażowa. Strony mogą zawrzeć klauzulę o arbitrażu w zawieranej umowie. Orzeczenie sądu arbitrażowego jest ostateczne i podlega egzekucji tak jak orzeczenie sądu powszechnego. W Finlandii organem przeprowadzającym arbitraż jest Fiński Instytut Arbitrażu (Keskuskauppakamarin välimieslautakunta, The Finland Arbitration Institute) przy Fińskiej Izby Gospodarczej (link w dziale "Przydatne kontakty i linki" poniżej).

Gospodarka

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

Dzięki konkurencyjnej gospodarce wysokim poziomie innowacyjności Finlandia, pod względem PKB na mieszkańca, należy do najbogatszych państwa świata. U źródeł tego sukcesu leżą wysoki poziom innowacyjności sektorów informatycznego i telekomunikacyjnego, system edukacji dobrze przygotowujący do wyzwań współczesnego rynku pracy, skuteczny model współpracy pomiędzy biznesem, a uczelniami wyższymi, przekładający się na wysoki poziom prywatnego finansowania działalności badawczo-rozwojowej, dobrze rozwinięta infrastruktura, a także umiędzynarodowienie fińskiej gospodarki.

Dobra sytuacja gospodarcza, w tym regularny wzrost gospodarczy, w ostatnich latach przyczynił się do zauważalnego spadku bezrobocia z 9,7% do 6,5% oraz obniżenia zadłużenia sektora publicznego. Jednak rosnące PKB nie przełożyło się na znaczący wzrost dochodów gospodarstw domowych, ponieważ w istotnym procencie rekompensowane było wzrostem cen o zbliżonej wysokości.

Główne sektory gospodarki

Najważniejsze gałęzie fińskiej gospodarki to przemysł technologiczny (elektroniczny, mechaniczny i branża metalowa), przemysł drzewny i przemysł chemiczny i petrochemiczny. Finlandia jest zaliczana do liderów technologii informatycznych i green-tech.

Tabela najważniejszych wskaźników makroekonomicznych

Wyszczególnienie

2019

(dane szacunkowe
z XII 2019 r.)

2018

PKB

242 mld euro

234,5 mld euro            

PKB na jednego mieszkańca

       -----

42,5 tys. euro

Tempo wzrostu PKB w procentach

1,6%

1,7%

Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w procentach

-1%

-0,8%

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w procentach

58,8%

58,9%

Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) w procentach

1,1%

1,1%

Stopa bezrobocia w procentach

6,7%

7,4%

Wartość obrotów handlu zagranicznego (w Euro lub USD)

130 590 mln

130 267 mln

Wartość eksportu (w Euro lub USD)

64 932 mln

63 682 mln

Wartość importu (w Euro lub USD)

65 658 mln

66 585 mln

Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w procentach

0,3%

1,2%

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju urzędowania (w Euro lub USD)

     --------

62,4 mld

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą (w Euro lub USD)

     --------

111,7 mld


Handel zagraniczny

Unia Europejska oraz pozostałe państwa europejskie zdecydowanie dominują w wymianie handlowej Finlandii odpowiadając odpowiednio za 78,5% importu i 71,9% eksportu.

Tradycyjnie istotnym rynkiem pozostaje Rosja, do której Finlandia sprzedaje głównie maszyny oraz produkty metalowe i chemiczne, a z której kupuje przede wszystkim surowce energetyczne stanowiące 69,8% rosyjskiego eksportu do FI. W 2019 r. fiński eksport do Rosji wzrósł o 10% do 3,6 mld euro. Natomiast import spadł o 3% do 9 mld euro.

Eksport Finlandii w 2019 r. w podziale na regiony

UE 59,3% (w tym strefa euro 38,8%), pozostałe państwa europejskie 12,6% (w tym Rosja 5,6%) , Azja 14%, Ameryka Pn. 8,2%, pozostali 5,9%

Eksport Finlandii w 2019 r. w podziale na kategorie

Przemysł maszynowy 23,3%, przemysł chemiczny 19,1%, przemysł leśny 19%, metale i produkty metalowe 15,3%, przemysł elektroniczny 11,5%, pozostałe 11,8%

Import Finlandii w 2019 r. w podziale na regiony

UE 60,5% (w tym strefa euro 38,5%), pozostałe państwa europejskie 18% (w tym Rosja 13,7%), Azja 13,7%, Ameryka Pn. 4,4%, pozostali 3,4%

Import Finlandii w 2019 r. w podziale na kategorie

Przemysł chemicznych 17,4%  (w tym nierafinowana ropa naftowa), przemysł elektroniczny 14,1%, rudy i kruszywa 12,2%, sprzęt transportowy 11,4%, przemysł maszynowy 9,4%, pozostałe 35,5%

Dane: Finnish Customs Office 

Dane: Statistics Finland 

Inwestycje zagraniczne

Od kilku lat wartość netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Finlandii obniża się i 2018 r., pomimo przyciągnięcia 194 nowych BIZ, wyniosła -2,1 mld euro na skutek wycofywania się zagranicznego kapitału. Największymi inwestorami zagranicznymi w 2018 r. były Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Norwegia i Chiny, jednak biorąc pod uwagę skumulowaną wartość BIZ to ponad 90% z nich pochodzi z państw UE. Wartość skumulowanych BIZ w 2018 r. również uległa obniżeniu o 12,6 mld euro w skali roku, co było spowodowane przeszacowaniem aktywów o minus 10,5 mld euro.

Dla porównania skumulowana wartość inwestycji zagranicznych fińskich przedsiębiorstw poza granicami Finlandii jest ponad 2-krotnie większa. W 2018 r. wyniosła 111,7 mld euro, z czego 50% w państwach UE.

Instytucją odpowiedzialną za pozyskiwania i obsługę inwestorów zagranicznych w Finlandii jest Business Finland (więcej informacji na https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/invest-in-finland/business--opportunities/business-opportunities/).

Dane: World Investment Report 2019, UNCTAD 

Dane: https://www.stat.fi/til/ssij/2018/ssij_2018_2019-09-30_tie_001_en.html

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym

Afrykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejskich Bank Inwestycyjny, Unia Europejska, Między-amerykański Bank Rozwoju, Grupa Banku Światowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, Nordycki Bank Inwestycyjny, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju , Klub Paryski, UNCTAD, UNIDO, Światowa Organizacja Celna, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Światowa Organizacja Handlu

Stosunki gospodarcze z Unią Europejską

Finlandia została członkiem Unii Europejskiej 1 stycznia 1995 r. razem z Austrią i Szwecją. Aktualnie wymiana handlowa z państwami UE odpowiada za 60% całości fińskich obrotów zagranicznych.

Dwustronna współpraca gospodarcza

Gospodarcze umowy dwustronne

Polsko-fińskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii Europejskiej. Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie nieobjętym uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze to: 

 • Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 25 listopada 1996 r. (Dz.U. 1998 nr 54 poz. 342), która weszła w życie 13 marca 1998 roku.
 • Umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu z 26 października 1977r. obowiązująca od 4 kwietnia 1979 r. (Dz.U. 1979 nr 12 poz. 85), zmieniona protokołem z 28 kwietnia 1994 r. obowiązującym od 21 stycznia 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 106 poz. 517). 
 • Konwencja z dnia 8 czerwca 2009 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (weszła w życie  11 marca 2010 r., obowiązuje od 2011 r.).

Dwustronna wymiana handlowa

W 2019 r. import z Polski do spadł o 2% i wyniósł 2 mld euro, natomiast eksport wzrósł o 3% do 1,7 mld euro. Oznacza to, że Polska odpowiada za 3,1% fińskiego importu i 2,7% eksportu. Bilans wymiany handlowej jest dodatni dla Polski i wynosi 250 mln euro. Oznacza to, że Polska jest 8 największym partnerem handlowym Finlandii w imporcie, a 11 w eksporcie.

W polskim eksporcie do Finlandii dominują wyroby przemysłu elektromaszynowego, metalurgicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Znaczącą pozycję w eksporcie stanowią także wyroby przemysłu lekkiego oraz drzewno-papierniczego.

W imporcie główną rolę odgrywają wyroby przemysłu drzewno-papierniczego oraz elektromaszynowego, a także metale nieszlachetne i wyroby z nich.

Wzajemne inwestycje

Polska jest postrzegana przez Finlandię jako jeden z najbardziej obiecujących rynków w Europie. Największym zainteresowaniem wśród fińskich inwestorów w Polsce cieszy się branża budowlana, energetyczna oraz metalowa. Znaczącą rolę odgrywa również sektor celulozowo-papierniczy oraz usługi, w tym outsourcing. Do najbardziej znanych firm fińskich inwestujących w Polsce należą: Fortum (energia), Cargotec (maszyny i urządzenia), Kemira (produkty chemiczne), Outokumpu (metale), Wartsilä (energetyka, maszyny), Stora Enso (koncern papierniczy), Teknos (producent farb, lakierów), Konecranes (dźwigi, suwnice), Metsa Tissue (papiery higieniczne), Ramirent (wynajem maszyn).

Polskie inwestycje w Finlandii są niewielkie i nie oddają potencjału ekonomicznego polskich inwestorów. 

Współpraca regionalna

Z uwagi na podobieństwa geograficzne i kulturowe (np. tradycje morskie) najlepiej rozwinięta jest współpraca regionalna pomiędzy północnymi województwami polskimi, a jednostkami samorządowymi południowej Finlandii.

Dostęp do rynku

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

Brak formalnych barier w dostępnie do rynku towarów i usług dla polskich przedsiębiorstw.

Dostęp do rynku pracy

Od 1 maja 2006 r. polscy obywatele mogą podejmować w Finlandii pracę bez żadnych ograniczeń formalnych. Barierą utrudniającą bezpośrednie podejmowanie pracy pozostaje popularny wymóg znajomości języka fińskiego.

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Obywatele UE, w tym Polski, mogą nabywać i wynajmować nieruchomości na ogólnych zasadach.

System zamówień publicznych

Wartość zamówień publicznych w Finlandii szacowana jest na 35 mld euro, co stanowi 17% PKB tego państwa. Z tej kwoty rząd centralny wydatkuje 25%, a samorządy 75%.

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 60 tys. euro (dla towarów i usług) oraz 120 tys. euro dla robót budowlanych muszą być publikowane w systemie HILMA zarządzanym przez Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki. Więcej informacji odnośnie zamówień publicznych w Finlandii dostępne jest na stronie: https://tem.fi/en/public-procurement.

Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych

Brak znaczących różnic kulturowych w kontaktach biznesowych, jednak należy zwrócić uwagę na:

 • preferowanie struktur horyzontalnych, a nie hierarchicznych oraz bezpośredniego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami;
 • daleko posunięte dążenie do ograniczania biurokracji (np. po przez prowadzenie korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną);
 • unikanie wręczania podarków (poza symbolicznymi i kurtuazyjnymi).
Przydatne kontakty i linki

Instytucje administracji publicznej:

Podmioty otoczenia biznesu:


Data aktualizacji: marzec 2020