W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

► Pamiętaj, aby przez podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz!

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować.

Jeśli masz uwagi bądź pytania do poniżej przedstawionych informacji, skontaktuj się z właściwą terytorialnie placówką zagraniczną RP. 


W Grecji nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego, jednakże w związku z utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi na świecie, należy zachować ostrożność w miejscach publicznych.

Jednym ze skutków zwiększonego wskaźnika bezrobocia oraz napływu dużej liczby uchodźców do Grecji jest wzrost przestępczości. Należy zwiększyć czujność przed złodziejami, szczególnie w zatłoczonych miejscach turystycznych, w środkach transportu miejskiego oraz na plażach. Pamiętaj, aby zamykać samochód oraz nie pozostawiać bez nadzoru rzeczy osobistych i dokumentów w miejscach publicznych.

Jeśli wybierasz się promem z Grecji do Włoch, weź pod uwagę, że zdarzają się przypadki włamań nielegalnych imigrantów do samochodów i przyczep kempingowych. Imigranci próbują w ten sposób przekroczyć granicę. Zachowaj szczególną ostrożność i nie pozostawiaj pojazdów w niestrzeżonych miejscach w miastach portowych.

W Grecji mogą się zdarzyć trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować, znajdziesz na stronie.

Przepisy budowlane w Grecji po 1985 r. zawierają zapisy, które eliminują lub ograniczają skutki ewentualnych wstrząsów. Warto wybierać jak najnowszą bazę noclegową (hotele, pensjonaty, domy prywatne).

Ważne telefony:
karetki pogotowia – 166,
dyżurujące szpitale, apteki, lekarze – 14944,
policja – 100,
europejski nr dot. sytuacji nagłych – 112,
traż pożarna – 199,
informacje o środkach transportu miejskiego (bieżący rozkład jazdy, informacje o strajkach) – 11185,
policja turystyczna 1571.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Podróżni mogą wjeżdżać do Grecji przez wszystkie międzynarodowe lotniska oraz porty morskie w miastach Patra, Igoumenitsa i Korfu.

Na ten moment podróżni mogą korzystać z lądowych przejść granicznych w Promachonas, Ormenio, Evzonoi, Nymfaia, Niki, Doirani, Kristallopigi, Kipi, Kakavia, Kastanies oraz Exohi. W przypadku przejścia Kipi oraz Kastanies obowiązuje limit 1500 osób tygodniowo. 

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymczasowy - TAK
 • dowód osobisty - TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument musi być ważny w czasie wjazdu do Grecji i wyjazdu z Grecji.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Nie, nie ma dodatkowych obostrzeń.

Brak wymogów wjazdowych związanych z COVID-19

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Choć przepisy nie nakładają formalnego obowiązku osoba niepełnoletnia, podróżując za granicę bez opieki rodziców lub prawnego opiekuna, powinna jednak posiadać pisemną, potwierdzoną notarialnie zgodę obojga rodziców (lub prawnych opiekunów). Brak takiej zgody może w niektórych sytuacjach skomplikować załatwienie ważnych spraw, dotyczących małoletniego (np. ew. konieczność hospitalizacji, wykonania zabiegów medycznych, wydanie paszportu tymczasowego przez konsula w sytuacji utraty dokumentu dziecka itp.). O przedstawienie takiej zgody opiekun dziecka może też być proszony podczas odprawy lub przekraczania granicy. Dokument powinien zostać sporządzony, który będzie zrozumiały dla miejscowych służb np. w języku angielskim. 

Zasady pobytu

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z przepisami UE na pobyt powyżej 90 dni musisz uzyskać pozwolenie. W rejonie Aten i Salonik wydają je Wydziały Policji ds. Cudzoziemców, a w pozostałych rejonach Grecji – wydziały bezpieczeństwa publicznego lokalnych komisariatów policji. Aby otrzymać pozwolenie na pobyt, należy złożyć: wypełniony wniosek, ważny dokument tożsamości, 3 fotografie oraz w zależności od celu pobytu:

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu potwierdzone w Państwowej Inspekcji Pracy (dla pracowników najemnych),
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (w przypadku samozatrudnienia),
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo z obywatelem UE (dla osób przybyłych w celu łączenia rodzin),
 • zaświadczenie o zapisaniu się na studia,
 • poświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego oraz poświadczenie posiadania środków finansowych na okres pobytu (dla osób podejmujących studia).

Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą obowiązywać tylko, jeśli coś zagraża polityce bezpieczeństwa państwa lub zdrowiu publicznemu.

Zakaz wjazdu do Grecji dla osób, które zostały wydalone z tego kraju na mocy decyzji sądu, wygasa po upływie 5 lat, chyba że wyrok wskazuje na inny termin. Wykreślenie z listy osób niepożądanych może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego lub jego prawnego pełnomocnika. Wniosek składa się w Ministerstwie Porządku Publicznego i Ochrony Obywatela Republiki Greckiej (Komenda Główna Policji, Departament Bezpieczeństwa Państwowego): 101 77 Ateny, ul. Kanellopoulou 4, centrala telefoniczna – 0030 2131520000, tel. do Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego – 0030 2131520153, 2131520151, e-mail: dka@hellenicpolice.gr.

Zdrowie

Jeśli opłacasz składki na NFZ, masz w Grecji prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Aby z niej skorzystać, przedstaw kartę EKUZ. Otrzymasz ją przed wyjazdem, w swoim oddziale NFZ. Karta EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu. Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotu kosztów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ. Jeśli musisz podjąć leczenie w Grecji, zwróć się do:

 • zakładów opieki zdrowotnej EOPYY (Narodowy System Świadczeń Zdrowotnych),
 • lekarzy i szpitali prywatnych, którzy podpisali umowę z EOPYY,
 • przychodni przyszpitalnych należących do Narodowego Systemu Zdrowia (NSZ),
 • centrum zdrowia NSZ,
 • szpitali NSZ,
 • regionalnych i wiejskich gabinetów lekarskich.

Za specjalistyczne badania diagnostyczne wykonane w jednostkach zdrowia mających umowę z EOPYY, ale do EOPYY nienależących, trzeba częściowo zapłacić. Opłaty są naliczane według specjalnego taryfikatora EOPPY. Wizyty lekarskie należy umawiać telefonicznie pod numerami telefonu: 14554, 14784, 14884, 14900. Listę lekarzy i wszystkich zakładów opieki zdrowotnej EOPYY znajdziesz na stronie www.eopyy.gov.gr. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do właściwej placówki EOPYY. Turyści, którzy muszą skorzystać z pomocy medycznej poza godzinami pracy zakładów opieki zdrowotnej EOPYY lub w dniu wolnym od pracy, powinni zgłaszać się do dyżurujących szpitali i przychodni EOPYY. Jednostki EOPYY pracują na ogół w godz. 7.00-18.00 w dni robocze. Jeżeli w pobliżu miejsca pobytu nie ma oddziału EOPYY i chory skorzysta w nagłym wypadku z prywatnego leczenia, musi pokryć wszelkie koszty. Po przedstawieniu oryginału rachunków, EOPYY może zwrócić część kosztów według stawek stosowanych w publicznej służbie zdrowia. Wniosek o zwrot kosztów należy kierować do właściwego oddziału EOPYY w miejscu pobytu lub do właściwych instytucji ubezpieczeniowych po powrocie do kraju, przedstawiając rachunki za leczenie.

Do refundacji kosztów leczenia w Grecji wymagane są oryginały dowodów zapłaty, oryginały recept (należy żądać ich zwrotu) – z opakowań lekarstw należy odkleić nalepki i umieścić je na dowodzie zapłaty za lekarstwa. Uwaga: karta EKUZ nie uprawnia do świadczeń, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Dodatkowe informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej – Centralny Urząd EOPYY (Ethnikos Organismos Parochis Ypiresion Ygeias), Apostolou Pavlou 12, 15123 Marousi, tel – +30 2108110500, www.eopyy.gov.gr.

W Grecji nie funkcjonuje lista leków niedozwolonych do wwozu. Co do zasady leki płynne w opakowaniach powyżej 100ml, leki w ilościach mogących wskazywać na przeznaczenie handlowe, czy preparaty o działaniu narkotycznym powinny być przewożone wraz z dokumentem lekarskim (najlepiej wydanym w języku angielskim lub wraz z greckim tłumaczeniem). Zaświadczenie powinno zawierać pełne dane pacjenta jak również zostać opatrzone pieczątką i podpisem lekarza. Ilość przewożonych leków powinna odpowiadać zapotrzebowaniu wynikającemu z długości pobytu. Należy pamiętać, że to pracownik kontroli lotniska lub innego punktu przekraczania granicy ocenia i decyduje każdorazowo o wydaniu decyzji pozytywnej lub negatywnej nt. wwozu leków.

Podróżowanie po kraju

Żeglarze mogą z łatwością znaleźć firmy czarterujące jachty, łodzie motorowe, katamarany czy szkunery typu Gulet (ze skiperem, załogą lub bez). Jeśli chcesz wynająć łódź bez skipera, musisz mieć licencję lub międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności nawigacyjne i kwalifikacje do obsługiwania radiostacji VHF. Licencje powinny mieć 2 osoby z załogi.

Turystów, którzy przypływają własną jednostką pływającą, oraz osoby, które prywatnie wynajmują jacht, obowiązuje zakaz czerpania przez nich korzyści materialnych i świadczenia usług turystycznych (np. odpłatnego przewozu osób).

Turyści, którzy zamierzają nurkować, powinni uzyskać zezwolenie w urzędzie portowym właściwym dla miejsca pobytu w Grecji. Zezwolenie określa rejon, w którym dozwolone jest nurkowanie. Zezwolenie jest konieczne, a nurkować można jedynie w wyznaczonym rejonie. W przeciwnym razie narażamy się na sankcje karne. Niedozwolone jest także wydobywanie z dna morskiego jakichkolwiek przedmiotów. Prawo o ochronie zabytków przewiduje za to szczególnie dotkliwe kary.

Informacje dla kierowców

W Grecji należy zapinać pasy bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmowy przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu są zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi do 0,5 promila. W przypadku kierowców zawodowych i osób młodych (do 23 roku życia) limit ten wynosi 0,2 promila.

W Grecji możesz używać polskiego prawa jazdy. Zachowuje ono ważność do daty określonej w dokumencie. Obywatel polski mający stałe miejsce zamieszkania w Grecji może wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz. Warunkiem jest posiadanie numeru AFM (odpowiednik polskiego NIP). Wymiana jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Kierujący pojazdem musi mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu.

Osoby, które nie mieszkają na stałe w Grecji (np. turyści), nie mogą prowadzić pojazdów należących do osób prywatnych zamieszkałych w tym kraju. Osoby przebywające w Grecji legalnie i oficjalnie zarejestrowane, posiadające nr AFM lub nr ubezpieczeniowy AMKA nie mogą mieć pojazdów na polskich lub innych niż greckie numerach rejestracyjnych ani nimi kierować. Takimi pojazdami mogą poruszać się wyłącznie osoby czasowo przebywające w Grecji (nie więcej niż 6 miesięcy w ciągu roku). Warto zaopatrzyć się w zaświadczenie wydawane w urzędach celnych na granicy wjazdowej do Grecji, do którego zgodnie z oświadczeniem kierowcy zostanie wpisany okres planowanego pobytu pojazdu w Grecji. Jeśli nie zastosujesz się do tych przepisów, grozi Ci wysoka grzywna, która często przekracza wartość pojazdu.

Zawodowi kierowcy muszą mieć greckie prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Greckie przepisy przewidują wysokie mandaty dla kierowców i właścicieli samochodów ciężarowych o ciężarze równym lub większym 3,5 tony, którzy omijają autostrady i korzystają z równoległych dróg bocznych. Jeśli policja nałoży mandat, pojazd będzie unieruchomiony, dopóki kierowca nie zapłaci kary. Baczną uwagę należy również zwracać na dopuszczalny ciężar ładunku, wynikający z dokumentacji przewozowej pojazdu. Jeśli ładunek będzie cięższy niż dopuszczalny, należy się liczyć z wysokimi mandatami i unieruchomieniem pojazdu.

Cło

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na zasadach obowiązujących w UE.

Przepisy prawne

Posiadanie narkotyków i ich sprzedawanie są w Grecji karane pozbawieniem wolności. W Grecji istnieje szczególne zagrożenie nielegalną imigracją. Ułatwianie nielegalnego przekroczenia granicy to bardzo poważne przestępstwo. Grozi za nie kara od 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości od 10 000 euro za każdą nielegalnie przewożoną osobę.

Przydatne informacje

W większości miast i ośrodków turystycznych w Grecji znajdują się biura Narodowej Organizacji Turystycznej (EOT) www.gnto.gov.gr, www.visitgreece.gr. Można tam dostać bezpłatne informatory turystyczne, mapy, rozkłady jazdy pociągów, autobusów, promów. Centrala EOT znajduje się w Atenach przy ul. Tsocha 7, 115 21 Athens, tel. (+30) 210-87-07-000. Biuro informacji EOT ul. Dionisiou Areopagitou 18-20, 105 58 Athens tel. (+30) 210-331-03-92, (+30) 210-331-07-16; e-mail: info@gnto.gr; skargi na podmioty z branży turystycznej można składać mailowo: complaints@gnto.gr.

 

Władze greckie zachęcają do sprawdzania aktualnoych informacji na oficjalnej stronie greckiego Ministerstwa Turystyki i zainstalowania aplikacji: http://www.visitgreece.gr/
  
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z podróżą do Grecji: http://www.visitgreece.gr/
Skargi i zażalenia na podmioty turystyczne w Grecji można składać na stronie Greckiego Urzędu Turystyki (EOT): touristcomplaints@mintour.gr lub complaints@gnto.gr

Wszelkie zapytania w sprawach dotyczących turystyki można kierować na maila ww. urzędu: email: info@gnto.gr lub telefonicznie: +30 210 3310392 / 210 3310716.
 

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}