W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19: WYJAZD DO POLSKI

21.12.2021

[Aktualizacja 21.12.2021] W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu. MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Komunikat

Wyjazd do Polski z terytorium Kanady - co musisz wiedzieć?

1. Wszystkie osoby, w tym zaszczepione przeciwko COVID-19 muszą wykonać test (PCR lub antygenowy) przed przekroczeniem polskiej granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu. Możliwe jest wykonanie testu po wylądowaniu w Polsce (na niektóych lotniskach), jednak ze względu na ogromne obłożenie punktów testujących na polskich lotniskach rekomendujemy wykonanie testu w Kanadzie.

2. Cudzoziemcy, którzy nie są w pełni zaszczepieni i nie mieszkają na stałe w Kanadzie, w tym osoby okazujące na lotnisku wyłącznie polski paszport, będą mogły opuścić Kanadę. Jeśli nie możesz się zaszczepić z powodów medycznych (konieczne zaświadczenie od lekarza) lub religijnych (niezbędne zaświadczenie od duchownego) możesz wystąpić do linii lotniczych o zgodę na wejście na pokład. Dodatkowo na 72 godziny przed wylotem musisz wykonać test PCR w kierunku COVID-19. 

"Foreign nationals who don’t qualify as fully vaccinated and who don’t permanently reside in Canada will be allowed to depart Canada up until February 28, 2022. They must also show proof of a valid COVID-19 molecular test result at the time of boarding. After that time, foreign nationals will need to be fully vaccinated in order to board a flight or train to depart Canada."

Źródło: https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/domestic-travel#exceptions

3. Po 28 lutego 2022 r. przepisy kanadyjskie wymagają, żeby KAŻDY podróżny, niezależnie od obywatelstwa był zaszczepiony przeciwko COVID.

PAMIĘTAJ! Osoby z podwójnym obywatelstwem traktowane są przez stronę kanadyjską jako obywatele kanadyjscy. Polska placówka dyplomatyczna oraz placówki konsularne – w związku z podstawami prawnymi wynikającymi z wynikającym z ustawy Prawo konsularne i wiedeńskiej konwencji o stosunkach konsularnych - nie mogą ingerować wewnętrzne sprawy Kanady (interweniować w sprawach suwerennych decyzji na poziomie rządowym). Obowiązek szczepień został wprowadzony na poziomie federalnym i dotyczy wszystkich przebywających w Kanadzie bez żadnych wyjątków - nie dochodzi więc do dyskryminacji na tle narodowościowym.

Decyzje, o których mowa, są decyzjami władz Kanady. Osobom potrzebującym dodatkowych informacji sugerujemy bezpośredni kontakt z władzami kanadyjskimi.

Osobom niezaszczepionym sugerujemy ponowne rozważenie decyzji o przyjęciu szczepionki, tym bardziej, że polityka władz polskich w tym zakresie jest zbieżna z kierunkiem przyjętym przez stronę kanadyjską.

---

Kto może wjechać do Polski:

Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich małoletnie dzieci lub małoletni pozostający pod ich stałą opieką,
 • studenci, doktoranci kształcący się w Polsce, uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci,
 • obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Turcji lub posiadacze prawa pobytu w tych krajach podróżujący do Polski w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego,
 • obywatele Ukrainy.

Pełna lista osób uprawnionych do wjazdu na teren Polski jest dostępna na stronie Straży Granicznej.

Testy

UWAGA WAŻNE! Obowiązek posiadania po wjeździe/przylocie do RP z państwa trzeciego tj. nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE,  dowolnego rodzaju negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (np. RTP-PCR, antygenowy) nie wyłącza stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie katalogu zwolnień z kwarantanny wynikających z przepisów § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (więcej informacji na stronie Straży Granicznej)

Wobec tego osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do RP (vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym dodatkowo winny także posiadać i okazać  funkcjonariuszowi SG ww. negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach:

 1. przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.
 2. przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska,
 3. na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

 

Szczegółowe informacje na temat tego, które osoby zwolnione są z kwarantanny znajdują się  TUTAJ.

 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 • osoby, którym wystawione zaświadczenie o powrocie do zdrowia,
 • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego lub pod opieką przedstawiciela linii lotniczych,
 • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby posiadające negatywny wynik testu poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 lub innym uznanym za równoważny. Za równoważne z unijnymi cyfrowymi zaświadczeniami COVID - uznawane są certyfikaty wydawane przez władze niektórych państw, tj.: Andory, Armenii, Wysp Owczych, Gruzji, Islandii, Izraela, Liechtensteinu Macedonii Północnej, Monako, Maroko, Mołdawii, Nowej Zelandii, Norwegii, Panamy, Salwadoru, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu; Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Togo, Singapuru (lista może się zmieniać).
 • określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze, sportowcy etc.) wymienione enumeratywnie w przepisach § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.

Uwaga!

Weryfikację przedstawionych do kontroli dokumentów oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

Szczegółowe informacje na temat zasad kwarantanny w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Karta lokalizacji podróżnego

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w formie papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp

Tranzyt

Tranzyt przez Polskę możliwy jest bez dodatkowych obostrzeń jedynie wtedy, gdy spełnione są ŁĄCZNIE poniższe warunki:

- lotnisko tranzytu to lotnisko Chopina w Warszawie

- trasa podróży obejmować będzie przylot bezpośredni z terytorium Kanady (czy innego państwa trzeciego nie będącego członkiem Strefy Schengen ) na lotnisko Chopina w Warszawie,

- podróżni nie będą w ogóle opuszczać strefy tranzytowej tego lotniska, przesiadając się na kolejny lot

- państwo docelowe to państwo trzecie nie będące członkiem Strefy Schengen 

Uwaga!

Wszelkie zapytania dotyczące zasad przekraczania granicy przez obywateli polskich oraz cudzoziemców w dobie koronawirusa należy kierować do odpowiednich oddziałów Straży Granicznej.

{"register":{"columns":[]}}