W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Kanadzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska w Kanadzie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Ottawie

Ambasada RP w Ottawie uprzejmie informuję, że w bezpośredniej odległości od budynku Ambasady i Referatu ds. Konsularnych i Polonii nie ma dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Ambasady i Referatu ds. Konsularnych i Polonii, przy wejściu zlokalizowanym od ul. Wurtemburg jest możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Wymaga to uprzedniego powiadomienia personelu placówki aby umożliwić otwarcie i uruchomienie windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie Referatu ds. Konsularnych i Polonii.

Konsulat Generalny RP w Montrealu

Placówka nie posiada wydzielonych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Wszyscy petenci mogą parkować samochody na ogólnie dostępnych miejscach parkingowych wzdłuż ulicy Avenue du Docteur-Penfield. W budynku brak jest łazienki przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby poruszające się na wózku proszone są o kontakt mailowy (montreal.info@msz.gov.pl) lub telefoniczny (+ 1 514 840 6081) w celu przygotowania mobilnego stanowiska konsularnego lub udzielenia przez pracowników placówki pomocy przy wejściu do Konsulatu od strony ulicy Avenue du Docteur-Penfield. 

Konsulat Generalny RP w Toronto

Konsulat Generalny RP w Toronto nie posiada miejsc parkingowych dla interesantów. Parkowanie możliwe jest na ulicy przy Konsulacie. Obsługa osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich możliwa jest po wcześniejszym zgłoszeniu podczas zapisywania się na wizytę. Wjazd na teren urzędu jest możliwy przez bramę główną oraz rampą wjazdową na poziom parteru. W pomieszczeniach na parterze przeprowadzane są rozmowy z interesantami. Ze względów bezpieczeństwa, wejście na teren Konsulatu musi odbywać się w asyście pracownika Konsulatu.

Konsulat Generalny RP w Vancouver

Konsulat Generalny RP w Vancouver uprzejmie informuje, że ogólnodostępne miejsca postojowe znajdują się przy ulicy West Hastings oraz w podziemnym garażu budynku. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego przy wejściu głównym do budynku, od ulicy 1177 West Hastings, posiada specjalnie obniżone krawężniki. Wejście główne wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe oraz specjalny przycisk samootwierający umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do ogólnodostępnych pomieszczeń konsulatu, znajdującego się na 16 piętrze budynku, zapewniają 4 windy z poziomu 0 – lobby budynku. Dostęp z garażu podziemnego do lobby zapewnia osobna winda, do której dostęp bez barier architektonicznych zapewniono z poziomów D i F. Wejście do konsulatu wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe oraz domofon umożliwiający bezpośredni kontakt z obsługą urzędu.