W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprzedaż samochodu

09.06.2021

Konsulat Generalny RP w Toronto ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu marki BMW 528XI – II etap

przetarg
 1. Dane techniczne pojazdu

 

 1. Rodzaj pojazdu/Marka/typ/model: OSOBOWY, BMW 528 XI
 2. Moc  silnika: 225 KM
 3. Rodzaj paliwa: benzyna
 4. Ilość cylindrów: 6
 5. Pojemność silnika w cm³: 2996 cm³
 6. Rok produkcji: 2008
 7. Numer nadwozia: WBANV1352C152214
 8. Skrzynia biegów: automatyczna
 9. Kolor karoserii: szary metalik
 10. Wyposażenie: ABS, klimatyzacja, czujniki cofania, skórzana tapicerka, nawigacja
 11. Stan licznika: 108.663 km

 

 1. Cena wywoławcza: 5.800 CAD (słownie: pięć tysięcy osiemset dolarów kanadyjskich).

 

 1. Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, ON M8V 1G5 w dniach roboczych od  09.06.2021 – 24.06.2021r. w godzinach 10:00–14:00, po wcześniejszym e-mailowym uzgodnieniu daty spotkania, tel. +1 416 704 5606 (adres e-mail: toronto.info@msz.gov.pl).

Placówka posiada podwyższony standard bezpieczeństwa i nie ma z tego powodu możliwości obejrzenia przedmiotu sprzedaży bez umówienia terminu. Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 580 CAD. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Konsulatu RP w Toronto w terminie do 24.06.2021r. do godziny 14.00 czasu lokalnego. 

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 i powinna zawierać:
   
 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.
 2. Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i sposób dokonania płatności.
 3. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) na wzorze określonym w załączniku nr 2 dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Toronto lub przesłać je na adres KG RP w Toronrto, 2603 Lake Shore Blvd. West, ON M8V 1G5 (w zamkniętych kopertach) z dopiskiem „Przetarg na samochód BMW 528 XI – nie otwierać”, w terminie do dnia 24 czerwca 2021r. do godz. 14:00 czasu lokalnego.


 

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 14:00 czasu lokalnego w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, ON M8V 1G5, Toronto.
   
 2. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. 

 

 1. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

 

 1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
  w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu ogłoszenia, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

 1. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

 

 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od wyboru oferty, tj. do dnia 01.07.2021 r.

 

 1. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia oraz odebrać pojazd najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do wydania pojazdu niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży i uiszczeniu należności przez kupującego, a kupujący do jego odebrania. Przedmiot przetargu zostanie wydany bez tablic rejestracyjnych i ubezpieczenia.
   
 2. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z ocleniem oraz  z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków, opłat celnych, akcyzy i opłat wymaganych przez władze Kanady, Polski lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.
   
 3. Konsulat Generalny RP w Toronto zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
   
 4. Konsulat Generalny RP w Toronto nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Sprzedaż odbywa się zgodnie z klauzulą: ”pojazd w stanie takim jaki jest widoczny w miejscu jego garażowania” bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony sprzedającego lub państwa polskiego.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - BMW
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

Przetarg jest prowadzony na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2019 r. (DZ. U. z 2019 r., poz. 2004).

Zdjęcia (7)