W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:

  -  Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
   - Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
   - Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
   - Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
   - Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
   - Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.

Wyłączenia

   - Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Bytomiu
   - multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
   - dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
   - mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Wojciech Krawczyk, wkrawczyk@bytom.kmpsp.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 388 76 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, ul. Łużycka 21, 41-902 Bytom.

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany przy ul. Łużyckiej 21 posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się pomieszczenie dyżurnego, który umożliwia obsługę osób z niepełnosprawnościami. Z powyższego można skorzystać także z psem przewodnikiem. Na parterze budynku znajduje się również sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na terenie Komendy znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego powyżej wejścia do budynku.

 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2021.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:13 mł. asp. Wojciech Krawczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł.asp. Wojciech Krawczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 30.03.2021 09:58 mł. asp. Wojciech Krawczyk
Deklaracja dostępności 2.0 16.02.2021 12:15 mł. asp. Wojciech Krawczyk
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 11:13 mł. asp. Wojciech Krawczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP