W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pochodzą z różnych źródeł, może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • niektóre pliki PDF opublikowane jako skany dokumentów

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: mł.asp. Piotr Kabata, e-mail:  p.kabata@kmpsp.koszalin.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 34 55 214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Kabata.
 • E-mail: p.kabata@kmpsp.koszalin.pl
 • Telefon: 094 34 55 214

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalin
 • Adres: ul. Strażacka 8, 75- 738 Koszalin
 • E-mail: sekretariat@kmpsp.koszalin.pl
 • Telefon: 094 34 55 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest możliwość dostępu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim jedynie na parter obiektu. Na parterze znajduje się dyżurka, z której dyżurny telefonicznie wzywa pracownika Komendy w celu załatwienia sprawy z osobą niepełnosprawną. Nie ma możliwości wjazdu na wyższe kondygnacje budynku. Jeżeli zachodzi konieczność załatwienia sprawy w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych na I piętrze, pracownicy Komendy schodzą do osób niepełnosprawnych.

Toalety znajdujące się w budynku Komendy nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.                

Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa asystującego ma prawo wstępu na teren budynku Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna  nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.  

Przy budynku dostępne są miejsca postojowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych  

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

 1. przejdź do głównego menu
 2. przejdź do treści
 3. przejdź do wyszukiwarki
 4. przejdź do mapy serwisu
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 18:41 sekc. Piotr Kabata
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 18.09.2023 10:26 mł. asp. Piotr Kabata
Deklaracja dostępności 5.0 18.05.2021 19:58 st. sekc. Piotr Kabata
Deklaracja dostępności 4.0 26.03.2021 13:42 sekc. Piotr Kabata
Deklaracja dostępności 3.0 26.03.2021 13:40 sekc. Piotr Kabata
Deklaracja dostępności 2.0 09.12.2020 08:33 sekc. Piotr Kabata
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 18:41 sekc. Piotr Kabata

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}