W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/kmpsp-suwalki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożornej w Suwałkach

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych żródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest kpt. Adam Kożuchowski, adres poczty elektronicznej sekretariat@kmpsp.suwalki.pl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +47 711 75 10 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żdaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zarządać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o które stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
ul. Witosa 10,
16-400 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Witosa. Wejście umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa jest na parterze budynku w holu głównym po lewej stronie od wejścia. Budynek nie posiada windy. W ciągu komunikacyjnym nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach. Dla osób na wózkach dostępny jest hol na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.