W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

Informacje

Dane kontaktowe do kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej.
Stopień, imię i nazwisko: mł. bryg. Paweł Giendek
Telefon: 32 346-20-26;
Fax: 32 346-20-39 ;

Dane kontaktowe do starszego specjalisty w sekcji kontrolno-rozpoznawczej.
Telefon: 32 346-20-37;
Fax: 32 346-20-39 ;

Sekcja kontrolno-rozpoznawcza urzęduje od godziny 7:30 do 15:30.

Zadania sekcji kontrolno-rozpoznawczej

Zakres zadań kontrolno-rozpoznawczych

Do zadań sekcji kontrolno–rozpoznawczej w zakresie kontrolno-rozpoznawczym należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w obiektach oraz kontrola spełniania wymogów bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. Dokonywanie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
 3. Współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 4. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 5. Uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą lub obiektem wskazanym przez komendanta;
 6. Opracowywanie i aktualizacja katalogu zagrożeń;
 7. Opracowywanie i aktualizacja analizy zagrożeń na obszarze powiatu;
 8. Sporządzanie rocznego planu czynności kontrolno – rozpoznawczych;
 9. Gromadzenie i przekazywanie do komórki realizującej sprawy operacyjne oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej danych, z ustaleń dokonywanych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych, niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych;
 10. Sporządzanie w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym oraz katalogu i analizy zagrożeń;
 11. Opracowywanie projektów decyzji oraz innych dokumentów, mających na celu likwidację zagrożenia życia, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i prawa ochrony środowiska, poprawę stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidację innych miejscowych zagrożeń;
 12. Analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie działania komendy, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 13. Opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów oraz o bezpieczeństwie imprez masowych;
 14. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 15. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 16. Przygotowywanie projektu stanowiska komendanta w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 17. Przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 18. Wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 19. Wdrażanie w działalności kontrolno - rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 20. Kontrolowanie i weryfikowanie realizacji wymagań określonych w regulacjach z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy;
 21. Prowadzenie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 22. Kontrola  postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2158), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Zakres zadań bezpieczeństwa i higieny pracy

Do zadań sekcji kontrolno–rozpoznawczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności:

 1. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganiezagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawęwarunków pracy;
 3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentówdotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. Przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowiaw środowisku pracy;
 5. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionychpracowników;
 7. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 8. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 9. Udział w  dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się  z wykonywaną pracą;
 10. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny prac.

Zakres zadań informatyki

Do zadań sekcji kontrolno–rozpoznawczej w zakresie zakresie zadań informatyki:

 1. Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;
 2. Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy, nadzór oraz analizowanie wdrażanych komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wykorzystywanych w działalności komendy;
 3. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 4. Planowanie i wdrażanie w podmiotach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej nowoczesnych technik informatycznych;
 5. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 6. Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 7. Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy;
 8. Realizacja zadań administratora sieci oraz administrowanie i zarządzanie w zakresie technicznej sprawności informatycznymi systemami dziedzinowymi wspomagającymi pracę bieżącą komendy, w tym stanowiska kierowania;
 9. Prowadzenie zagadnień związanych z podpisem elektronicznym w strukturze klucza publicznego dla komendy;
 10. Utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych;
 11. Realizacja zadań związanych z cyberbezpieczeństwem teleinformatycznym;
 12. Obsługa i nadzór techniczny nad stroną internetową, w tym biuletynem informacji publicznej oraz administrowanie kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

Zakres zadań łączności

Do zadań sekcji kontrolno–rozpoznawczej w zakresie zakresie zadań łączności:

 1. Zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej w komendzie;
 2. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 3. Uzgadnianie z jednostką nadrzędną zmiany warunków technicznych korzystania z sieci radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej na terenie działania komendy
 4. planowanie i wdrażanie w komendzie nowoczesnych technik łączności oraz organizowanie spójnego systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy;
 5. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia, współdziałania a także systemów alarmowania na terenie działania komendy
 6. Analizowanie i bieżące weryfikowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy;
 7. Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na terenie działania komendy;
 8. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 9. Szkolenie abonentów sieci radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej z zasad prowadzenia korespondencji radiowej;
 10. opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji łączności Komendy.

Zakres zadań polityki informacyjej

Do zadań sekcji kontrolno–rozpoznawczej w zakresie zadań polityki informacyjnej Oficera Prasowego:

 1. Realizacja założeń komendanta w zakresie polityki informacyjnej, organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy;
 2. Współpraca ze środkami masowego przekazu – mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi;
 3. Kreowanie w środkach masowego przekazu pozytywnego wizerunku strażaka-ratownika;
 4. Opracowywanie materiałów dla mediów;
 5. Organizowanie konferencji prasowych;
 6. Prowadzenie obsługi mediów podczas działań ratowniczych;
 7. Koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu prewencji społecznej;
 8. Obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej komendy.

Kierownik sekcji kontolno-rozpoznawczej pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz realizuje zadania wymienione w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Zadania te realizuje przy pomocy komórek organizacyjnych tworzących pion ochrony:

 1. Sekcji organizacyjno-kadrowej, w zakresie kancelarii materiałów niejawnych.
 2. Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej, w zakresie spraw obronnych i biernej ochrony obiektu.
 3. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i sekcji kontrolno-rozpoznawczej, w zakresie fizycznej ochrony obiektu, zabezpieczenia sieci teleinformatycznej.

Zakres zadań pionu ochrony

Pion ochrony podlega pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych. Przy znakowaniu spraw i akt pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych posługuje się symbolem PN.
 

Do zakresu ochrony informacji niejawnych należy realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 ze zmianami.), a w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;
 2. zapewnienie wymaganej ochrony przetwarzanych informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych orz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. nadzorowanie działalności kancelarii materiałów niejawnych;
 7. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych;
 8. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.

Zadania wspólne

Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

 1. Planowanie i realizacja budżetu komendy.
 2. Podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
 3. Sporządzanie programów działań oraz planów pracy komórki organizacyjnej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
 4. Opracowywanie materiałów do informacji komendanta o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz materiałów niezbędnych do przedkładania na posiedzeniach i naradach zespołów oraz komisji, w których uczestniczy komendant.
 5. Współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
 6. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi jednostek oraz terenowej administracji rządowej samorządu terytorialnego oraz innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 7. Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytuji i organy władzy.
 9. Realizowanie zaleceń pokontrolnych.
 10. Realizowanie zadań z zakresu zadań obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 11. Współpraca z właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;
 12. Realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 13. Opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 14. Przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 15. Przekazywanie elektroniczne dokumentów między komórkami organizacyjnymi za pomocą Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów;
 16. Współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 17. Realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie działania komendy;
 18. Realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta funkcji w miejskim zespole zarządzania kryzysowego;
 19. Terminowe i zgodne z przepisami realizowanie powierzonych zadań;
 20. Przestrzeganie przepisów prawa, w tym o ochronie informacji niejawnych, ochronnie danych osobowych i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 21. Inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia organizacji, metod i form pracy na zajmowanym stanowisku pracy;
 22. Realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą;
 23. Współudział w realizowaniu zadań w zakresie prowadzonych procedur zamówień publicznych;
 24. Współpraca w realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej realizowanej przez Państwową Straż Pożarną
 25. Wprowadzanie i aktualizacja danych w systemach teleinformatycznych używanych w Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przepisów odrębnych (w tym w "Systemie Wspomagania Decyji-ST".

Zadania kierowników komórek organizacyjnych

Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. Nadzór nad terminowym oraz prawidłowym pod względem merytorycznym i formalnym realizowaniem zadań w podległej komórce organizacyjnej.
 2. Planowanie oraz bieżące organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej.
 3. Dokonywanie okresowych opinii służbowych i ocen okresowych podległych pracowników.
 4. Przygotowywanie projektów oraz inicjowanie zmian zakresów czynności dla podległych pracowników.
 5. Realizowanie obowiązków nałożonych na osoby kierujące pracownikami zawarte w Ustawie - Kodeks pracy
 6. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny służby i pracy podległej komórki organizacyjnej.
 7. Inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia organizacji, metod i form pracy w podległej komórce organizacyjnej.
 8. Nadzór i realizacja zadań związanych z przestrzeganiem zasad ochrony gromadzonych danych osobowych oraz pracy ze zbiorami danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej.
 9. Nadzór i realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w podległej komórce organizacyjnej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:57 kpt. Rafał Binięda
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Rafał Binięda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza 5.0 12.02.2021 12:25 kpt. Rafał Binięda
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza 4.0 12.02.2021 12:07 kpt. Rafał Binięda
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza 3.0 12.02.2021 11:46 kpt. Rafał Binięda
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza 2.0 09.12.2020 13:38 kpt. Rafał Binięda
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza 1.0 08.12.2020 11:57 kpt. Rafał Binięda

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP