W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu
oraz prowadzenia działań ratowniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, tel. 54 232-08-05, fax 54 232-08-30, e-mail: komenda@kmpsp.wloclawek.pl).

2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, e-mail:  iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl  ).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od daty ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 


8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Miejski/Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej informuje, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, tel. 47 751 28 10, e-mail: komenda@kmpsp.wloclawek.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie prowadzenia stron KM PSP we Włocławku w serwisach społecznościowych: Facebook i Twitter w celu informowania o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji instytucji i kształtowania wizerunku oraz w celach komunikacyjnych i statystycznych dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czynnościach:

- dokonania subskrypcji strony KM PSP we Włocławku poprzez kliknięcie ikony „lubię to”, „obserwuj”, „udostępnij, „subskrybuj” itp.,

- przy wykonaniu reakcji na stronie/kanale poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.,

- wysłaniu wiadomości prywatnej do administratorów serwisów społecznościowych poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

 1. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj. podmiotów upoważnionych do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 2. Posiadają Państwo prawo do: 
  a.    żądania dostępu do treści danych, 
  b.    prawo do ich sprostowania, 
  c.    ograniczenia przetwarzania, 
  d.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 3. Dane osobowe w momencie pojawienia się informacji w internecie, mogą automatycznie zostać przekazane poza EOG.

Facebook i Twitter mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Dane osobowe gromadzone przez Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook  https://www.facebook.com/policies_center.

Twitter Inc. może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos użytkownik korzystający z jego usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii i/lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter Inc. i jego podmioty stowarzyszone.

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a w związku ze specyfiką funkcjonowania serwisów społecznościowych informacje o podejmowanych działaniach przez użytkowników na tych stronach są jawne.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją ww. celów oraz do czasu ich usunięcia przez administratora lub autora komentarza.  Dane statyczne dotyczące osób odwiedzających strony będą dostępne do czasu ich dostępności w określonym serwisie. 
 4. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej KM PSP we Włocławku


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, tel. 47 751 28 10,
  e-mail: komenda@kmpsp.wloclawek.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być rozpowszechnione w sieci internetowej co może się wiązać     z przekazaniem w/w danych do państwa trzeciego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne jednostki organizacyjne PSP.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia celu przetwarzania wizerunku.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Posiada Pani(-) także prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których Administrator posiada uprawnienia do dalszego  przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani(-) prawo do sprzeciwu -
  z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją  - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją szkoleń


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek, tel. 47 751 28 10, e-mail: komenda@kmpsp.wloclawek.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e  RODO oraz  art. 13 ust. 6 pkt 14, 15 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 poz. 1969) w związku z organizacją szkoleń przez KM PSP Włocławek.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji nałożonych ustawowo zadań.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP, tj. Komenda Główna PSP, Komendy Wojewódzkie PSP, Komendy Powiatowe/Miejskie PSP.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z organizacji zawodów oraz zasad archiwizacji dokumentacji w jednostkach organizacyjnych PSP.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 14:53 mł.kpt.Maciej Kowalski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 5.0 21.04.2023 09:31 mł.kpt.Maciej Kowalski
Klauzula informacyjna 4.0 31.03.2021 19:55 mł.kpt.Maciej Kowalski
Klauzula informacyjna 3.0 09.01.2021 13:17 mł.kpt.Maciej Kowalski
Klauzula informacyjna 2.0 20.12.2020 16:18 mł.kpt.Maciej Kowalski
Klauzula informacyjna 1.0 07.12.2020 14:53 mł.kpt.Maciej Kowalski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}