W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Żorach

w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530

 Komendant Miejski PSP w Żorach lub Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w  Żorach przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Komendanta Miejskiego, tel. +48 32 434 54 38 wew. 1


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

w Żorach

ul. Ogniowa 10

44 – 240 Żory

 

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kmpspzory.pl


Tryb rozpatrywania

  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 19:00 st. kpt. Krzysztof Kuś
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kuś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 15.02.2021 11:23 st. kpt. Krzysztof Kuś
Skargi i wnioski 2.0 14.02.2021 22:27 st. kpt. Krzysztof Kuś
Skargi i wnioski 1.0 10.12.2020 19:00 st. kpt. Krzysztof Kuś

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}