W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zakres działania i kompetencje

Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu wykonuje Komendant Powiatowy.

Do  ustawowego zakresu działania Komendanta Powiatowego należy:

 1. kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo- gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 6. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 8. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 11. wstępne ustalenia przyczyny oraz okoliczności powstanie i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 14. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 
Ponadto Komendant powiatowy PSP:

 1. jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. w razie  stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze administracyjnej do:
  1. nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
  2. wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 3. przynajmniej raz w roku składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej  oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu(miasta na prawach powiatu). Na polecenie  starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie,
 4. wykonuje polecenie otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu zakresie właściwości Państwowej straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,
 5. informuje  niezwłocznie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,
 6. współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu,
 7. współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
 8. przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania komendy powiatowej,
 9. przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
 10. zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 11. uzgadnia plany operacyjno-ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
 12. przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,
 13. uczestniczy w pracy
 14. uzgadnia wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej.
 15. w komendzie powiatowej wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, właściwy jest do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzanie pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych albo zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust.1 ustawy o PSP,
 16. na obszarze powiatu, jest właściwy do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
 17. uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,
 18. opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 09:59 Juliusz Grudnicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Juliusz Grudnicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zakres działania i kompetencje 2.0 08.12.2020 10:00 Juliusz Grudnicki
Zakres działania i kompetencje 1.0 08.12.2020 09:59 Juliusz Grudnicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}