W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Może zdarzyć się sytuacja, że niektóre opublikowane materiały multimedialne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych i słabosłyszących lub innych wymagających elementów, z uwagi na fakt, że przeważnie są to materiały udostępnione bezpośrednio z różnych serwisów (m.in. YouTube).

Może zdarzyć się sytuacja, że niektóre dokumenty bądź materiały multimedialne (filmy), opublikowane na naszej stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Nawigacja na stronie internetowej

Nawigacja na stronie internetowej jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie posiadają bądź będą posiadały alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki (na przykład na urządzeniach mobilnych). Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej:
- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza [TAB]. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawiszem [TAB]. Aby się cofnąć do poprzedniego elementu należy skorzystać z kombinacji klawiszy [SHIFT] + [TAB];.
- Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się domyślnie w tym samym oknie. Korzystając z kombinacji klawiszy [SHIFT] + [ENTER] można otworzyć dany link w nowym oknie;.
- Zmiana rozmiaru strony – graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć widok na stronie internetowej należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy [CTRL] + [+]. Natomiast aby zmniejszyć widok należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy [CTRL] + [–].

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Dziuba, adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 478 616 307. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
- wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu;
- zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.;

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie;
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
- określić dogodną formę udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej opisanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami niezbędna do wejścia i wjazdu na teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu przy ul. Saperskiej 16, 49-300 Brzeg.

Budynki Komendy Powiatowej PSP w Brzegu znajdują się na terenie zamkniętym, wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową do Sekretariatu Komendy Powiatowe PSP w Brzegu (pod numerem telefonu
+48 478 616 301 ewentualnie pocztą elektroniczną na adres sekretariat.brzeg@psp.opole.pl).

Wejście oraz wjazd na teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu odbywa się tylko i wyłącznie w asyście wyznaczonego pracownika, który odbiera gościa z wejścia głównego.

Sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Brzegu znajduje się na I piętrze budynku (budynek nie jest wyposażony w windę). Dla osób z niepełnosprawnościami zostało wyznaczone odrębne pomieszczenie znajdujące się na parterze bezpośrednio przy wjeździe na teren do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Przy bramie wjazdowej znajduje się parking na którym można zaparkować samochód na czas wizyty.

Na teren Komendy Powiatowej PSP w Brzegu, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego (wydanego przez uprawniony do tego podmiot) i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacja dla osób korzystających z języka migowego i osób z innymi niepełnosprawnościami słuchu:

Aby skutecznie komunikować się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
1. Złożyć WNIOSEK o umówienie się na spotkanie i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się:
– PJM (polski język migowy),
– SJM (system językowo-migowy),
– SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
2. Załatwić sprawę osobiście przy pomocy osoby przybranej (wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw),
3. Wysłać pismo na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg,
4. Wysłać wiadomość elektroniczną na adres Komendy Powiatowej PSP w Brzegu:
sekretariat.brzeg@psp.opole.pl,
5. Przesłać pismo faksem na nr:  +48 478 616 321,
6. Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu:  
+48 478 616 301,
7. Przesłać wniosek za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:
ePUAP.

Informacja: Dostęp do usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej jest bezpłatne.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.) świadczenie (dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej) jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

Jak złożyć wniosek (stosownie do pkt. 1):

1. Należy pobrać i wypełnić wniosek (wzór wniosku do pobrania): wersja nieedytowalna PDF lub wersja edytowalna DOC
2. Po wypełnieniu wyżej wymienionego wniosku należy przesłać go, wybierając jedną z poniższych metod:
– na adres poczty elektronicznej:
sekretariat.brzeg@psp.opole.pl,
– faksem na numer: +48 478 616 321,
– listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg z dopiskiem na kopercie „WNIOSEK – usługa tłumacza”.

Informacja: Wypełniony wniosek proszę przesłać najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem. W przypadku wysyłki tradycyjną pocztą (listownie) termin spotkania – 3 dni robocze liczone od dnia otrzymania listu.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.) osoba uprawniona (będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 3-7 należy podać następujące informacje:
– imię i nazwisko osoby uprawnionej,
– adres korespondencyjny (zawierający takie dane jak ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, nazwa miejscowości oraz kod pocztowy),
– sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu lub/i numeru faksu,
– przedmiot rozmowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu,
– obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienia usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody – komunikowania się za pomocą: PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy) lub SKOGN (Sposób Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych).

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, proszę o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną.

Materiały

Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN - wersja nieedytowalna
WniosekTlumacz.pdf 0.13MB
Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN - wersja edytowalna
WniosekTlumacz.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 14:29 Rafał Dziuba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Brzeg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 03.03.2022 08:46 Rafał Dziuba
Deklaracja dostępności 3.0 23.12.2020 11:48 Rafał Dziuba
Deklaracja dostępności 2.0 23.12.2020 11:47 Rafał Dziuba
Deklaracja dostępności 1.0 10.12.2020 14:29 Rafał Dziuba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}