W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Tryb rozpatrywania petycji:

Petycje rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 11.07.2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) zwanej dalej "ustawą"


Zgodnie z ustawą:

 

Art. 2. [Podmiot wnoszący petycję]
1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
2. Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Art. 3. [Definicja petycji] O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Art. 4. [Forma i treść petycji]
1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Art. 7. [Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia]
1. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 

Pisemne petycje można składać:

  1. Osobiście w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. Saperska 16
  2. Za pośrednictwem poczty, na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. Saperska 16
  3. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.brzeg@psp.opole.pl
  4. Elektroniczną Skrzynką Podawczą (epuap): https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/KP_PSP_Brzeg
  5. Faksem na nr +48 478 616 321

Materiały

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.
Petycje​_2021​_r.pdf 0.02MB
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.
Petycje​_2020​_r.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.01.2021 09:16 Rafał Dziuba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Brzeg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 6.0 13.01.2022 08:56 Rafał Dziuba
Petycje 5.0 13.01.2022 08:55 Rafał Dziuba
Petycje 4.0 13.01.2021 09:22 Rafał Dziuba
Petycje 3.0 13.01.2021 09:19 Rafał Dziuba
Petycje 2.0 13.01.2021 09:17 Rafał Dziuba
Petycje 1.0 13.01.2021 09:16 Rafał Dziuba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}