W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków:

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46) zwanej dalej "rozporządzeniem".


Zgodnie z ustawą:

Art. 221 [Podmioty uprawnione] § 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Art. 227 [Przedmiot skargi] Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 241 [Przedmiot wniosku] Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Art. 237 [Termin załatwienia] § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.


Zgodnie z rozporządzeniem:

§ 5 [Tryb wnoszenia] Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 8 [Wyjaśnienia] 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  1. Osobiście w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. Saperska 16
  2. Za pośrednictwem poczty, na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. Saperska 16
  3. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.brzeg@psp.opole.pl
  4. Elektroniczną Skrzynką Podawczą (epuap): https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/KP_PSP_Brzeg
  5. Faksem na nr +48 478 616 321

Obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu przyjmują:

  1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-16.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. +48 478 616 301.
  2. Komórką przyjmującą i koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku jest sekcja ds. organizacyjno-kadrowych.

Obywateli w sprawach odwołań i zażaleń w Opolskiej Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu przyjmują:

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. +48 478 617 001.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działający jako organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa opolskiego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 14:31 Rafał Dziuba
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Brzeg
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 10.12.2020 14:31 Rafał Dziuba

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}