W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

Zmiany przepisów prawa.
Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
Życia zbiorowego.
Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ust. 1).

Elementy składowe petycji reguluje art. 4. Petycja powinna zawierać:

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e – mail.
Tytuł petycji.
Wskazanie adresata petycji.
Wskazanie przedmiotu petycji.
Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).


Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5 ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

  1. Listownie na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, ul. Gdańska 51, 89-600 Chojnice
  2. Doręczyć osobiście – do sekretariatu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, ul. Gdańska 51, 89-600 Chojnice w godzinach 07:30 – 15:30.
  3. Za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/.
  4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat.chojnice@straz.gda.pl, z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.


Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W 2019 roku do Komendy nie wpłynęły żadne petycje.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.10.2020 13:16 Bartosz Kosmalewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Kosmalewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 21.10.2020 13:16 Bartosz Kosmalewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}