W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Chojnicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:00.

 

Skargi i wnioski można składać osobiście, jak również listownie przesyłając na adres:

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Chojnicach

ul. Gdańska 51

89-604 Chojnice

 

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kppspchojnice.pl

  

 

Tryb rozpatrywania

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 5, poz. 46).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań
przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.
 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 13:12 Bartosz Kosmalewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Kosmalewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 23.09.2020 13:12 Bartosz Kosmalewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}