W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW! W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawie składania petycji zostały wstrzymane do odwołania! Petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Art. 63. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r stanowi: Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 •    Zmiany przepisów prawa.
 •    Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 •    Życia zbiorowego.
 •    Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Kłobucku będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Co petycja powinna zawierać ? :

 • Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • Tytuł petycji.
 • Wskazanie adresata petycji.
 • Wskazanie przedmiotu petycji.
 • Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać

 1.    Listownie na adres:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, ul. Częstochowska 45, 42-100 Kłobuck.
 2.     Doręczyć osobiście – do sekretariatu KP PSP w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, w godzinach 07.30-15.30.
 3.     Za pośrednictwem ePUAP- /KPPSPKlobuck/SkrytkaESP
 4.     Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@strazklobuck.pl z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 10:11 mł. kpt. Janusz KNOPIK
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Kamila Pudło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 2.0 07.12.2020 10:14 st. kpt. Kamila PUDŁO
Petycje 1.0 07.12.2020 10:11 mł. kpt. Janusz KNOPIK

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP