W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl/kppsp-klobuck zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Kłobucku w portalu gov.pl

Data publikacji strony: 2020-12-10.

Data ostatniej aktualizacji strony: 2020-10-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł.

Wykaz niezgodności lub wyłączeń strony:

  • Pliki PDF, DOC itp. - nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących. Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, które powstały na podstawie dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;

Data publikacji oświadczenia: 2020-12-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. kpt. Kamila Pudło, pspklobuck@katowice.kwpsp.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 317 22 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe i ułatwienia na stronie

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Strona posiada następujące ułatwienia: podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami, mapa strony, focus wokół elementów nawigacyjnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku zlokalizowana przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck nie spełnia podstawowych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  • Główne wejście do budynku zamknięte jest drzwiami na poziomie parteru. Na drzwiach umieszczono nr telefonu do sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku Skontaktuj się z nami. Umieszczono także na wysokości 1.5m oraz w odległości 0.23m od lewej krawędzi drzwi wejściowych dzwonek ręczny powiadamiający dyżurnego obiektu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Pomieszczenie dyżurnego obiektu znajduje się naprzeciwko wejścia, do którego prowadzą schody jednobiegowe. Komunikacja pionowa w budynku nie jest wolna od barier – (klatka schodowa). W budynku nie ma windy.
  • Budynek nie został wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.
  • Na terenie Komendy znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych po prawej stronie wejścia głównego.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (sekretariat).
  • W budynku brak jest pętli akustycznej.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu lub online.

Obsługa osób z ograniczoną zdolnością poruszania się:

Dyżurny obiektu bądź wyznaczeni funkcjonariusze/pracownicy udzielają osobie pomocy w załatwieniu sprawy. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z petentem. Po ustaleniu przedmiotu sprawy funkcjonariusz/pracownik informuje pracownika komórki organizacyjnej lub na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności jej niezwłocznego załatwienia.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze skrzynki podawczej Komendy zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku na wysokości 1.10m oraz w odległości 1.33m od lewej krawędzi drzwi wejściowych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 20:43 st. kpt. Kamila PUDŁO
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st.kpt. Kamila PUDŁO
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 2.0 07.12.2020 21:36 st. kpt. Kamila PUDŁO
Deklaracja Dostępności 1.0 07.12.2020 20:43 st. kpt. Kamila PUDŁO

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP