W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

22.02.2022

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

„Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. To indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym. Może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 • życia zbiorowego,
 • wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KG PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komendant Powiatowy PSP zobowiązany jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
  ul. Traugutta 7 57-300 Kłodzko,
 • osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
 • elektronicznie na adres e-mail: kadry@straz.klodzko.pl; komendant@straz.klodzko.pl;
 • ePUAP:/KPPSPKlodzko/SkrytkaESP

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J.t Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zmianami).

 

W latach 2015 – 2018  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2019 roku  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2020 roku  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2021 roku  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2022 roku  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2023 roku  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2022 22:08 Kinga Pawlak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 3.0 22.01.2024 15:50 Elżbieta Łazikowska
Petycje 2.0 01.02.2023 14:27 Elżbieta Łazikowska
Petycje 1.0 22.02.2022 22:08 Kinga Pawlak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}