W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie w portalu gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest st. kpt. Grzegorz Różański, adres poczty elektronicznej rozanski@kppsp.ostroda.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 89 642 31 11 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie znajduje się przy ul. Stapińskiego 19C. Przed ogrodzeniem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Z parkingu do komendy prowadzi chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sekretariat oraz większość biur znajduje się na parterze budynku. Na prawo od wejścia głównego do biur prowadzi korytarz umożliwiający przemieszczanie się bez przeszkód  osób na wózkach inwalidzkich. Na lewo do wejścia głównego znajdują się toalety.

Siedziba Komendy jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.11MB
Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Ostródzie
Plan​_działania​_na​_rzecz​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_w​_KP​_PSP​_w​_Ostródzie.pdf 0.38MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.03.2021 13:06 Marcin Wiśniewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Licznerska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 03.03.2022 10:10 Marcin Wiśniewski
Deklaracja dostępności 3.0 03.03.2022 09:42 Marcin Wiśniewski
Deklaracja dostępności 2.0 02.06.2021 15:34 Marcin Wiśniewski
Deklaracja dostępności 1.0 30.03.2021 13:06 Marcin Wiśniewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}