W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Powstanie pierwszych Ochotniczych Straży Pożarnych na ziemiach ostródzkich nastąpiło w roku 1945. Po wycofaniu się wojsk niemieckich, do Ostródy i okolic zaczęli ściągać ludzie z różnych stron Polski. Były to często osoby, które przed wojną działały w strażach pożarnych, a teraz na nowo chciały się zorganizować. Prezesem zawiązanej w 1945 roku OSP Ostróda został Naczelnik Poczty – druh Bronisław Bieranowski, a naczelnikiem druh Teodor Siemianowski. Ze względu na to, że Niemcy wycofując się zabrali ze sobą 90 % sprzętu strażackiego i prawie wszystkie samochody oraz motopompy, wyposażenie jednostki było znikome – wózek ręczny i siekierki. Jednak wielka wola rozwoju i zmysł organizacyjny zarówno druhów, jak i władz powiatowych ze starostą Stefanem Cendrowskim na czele, przyczyniły się do stopniowego wyposażania w sprzęt, zakup mundurów oraz remont pomieszczeń. Pod koniec 1945 roku w powiecie ostródzkim działało już 12 zorganizowanych i wyposażonych w pompy ręczne jednostek straży pożarnych. Miały one siedziby między innymi w Dąbrównie, Miłomłynie, Bynowie i Łukcie.

Rok 1945

Powołany pod koniec 1944 roku Główny Inspektorat Pożarnictwa, miał za zadanie organizowanie ochrony przeciwpożarowej na terenach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej. W województwie utworzono Wojewódzki Inspektorat Pożarnictwa, jako jeden z wydziałów Urzędu Pełnomocnika Rządu. Oprócz zadań, które obejmowały szkolenie kadr pożarniczych, zaopatrzenie w sprzęt pożarniczy, budowę zbiorników przeciwpożarowych czy organizowanie ochotniczych straży pożarnych, Inspektor Wojewódzki zastrzegł prawo do zatwierdzającej decyzji Pełnomocnika Rządu, obsadę stanowisk Powiatowych Instruktorów Pożarnictwa. Taką decyzją od 20 lutego 1946 roku Wojewoda Olsztyński powierzył kierownictwo i nadzór nad ochroną przeciwpożarową powiatu ostródzkiego Stanisławowi Pieczulowi, którego zatrudniono na stanowisko Powiatowego Instruktora Pożarnictwa. Utworzony w starostwie powiatowym Referat Ochrony przed Pożarami i innymi Klęskami podlegał pod względem służbowym staroście, natomiast pod względem fachowym, organowi wojewódzkiemu do spraw pożarnictwa. Do podstawowych zadań Powiatowego Inspektora Pożarnictwa należało między innymi szkolenie straży pożarnych, organizowanie ochotniczych straży pożarnych i rozdzielanie kredytów na zakup sprzętu pożarniczego. W skład administracji ówczesnego powiatu ostródzkiego wchodziło 7 gmin i 2 miasta.

Od roku 1947 w Ostródzie zorganizowano Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego, w którym zapewniono fachową obsadę oraz wyposażenie w niezbędne pomoce naukowe. W ośrodku prowadzono również szkolenia kursowe dla członków OSP według programów z okresu międzywojennego.

Powiat ostródzki był jednym z najszybciej rozwijających się powiatów województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W latach 1946-1950 powstały i działały tu już 54 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 całkowicie zmotoryzowane - w Ostródzie, Olsztynku i Miłomłynie. Jednostki były w znaczący sposób doposażane ze środków pochodzących z odszkodowań wojennych.

Za początek zawodowej straży pożarnej w Ostródzie uznaje się rok 1949, kiedy to decyzją władz wojewódzkich powołano pierwsze w województwie Powiatowe Pogotowie Pożarnicze. Pierwsza formacja zawodowej straży pożarnej liczyła 9 etatów strażackich, wśród których było 3 kierowców. Jej skład stanowili strażacy działający dotychczas w OSP Ostróda, w tym jej naczelnik Teodor Siemianowski. Ponadto w zapiskach archiwalnych odnajdziemy także strażaków: Korsak Antoni, Dwużnik Władysław, Szejko Jan, Bogusławski Franciszek, Marszałek Wacław, Borzuchowski Wojciech oraz Jakóbiak Henryk. Kopia świadectwa pracy tego ostatniego potwierdza, że był on zatrudniony  w pogotowiu pożarniczym od 15 kwietnia 1949 roku. Siedziba pogotowia początkowo znajdowała się przy ulicy Filtrowej. Służba w nowoutworzonej formacji pełniona była w systemie 24h/24h. Na wyposażeniu jednostki był samochód bojowy FORD V-8 z wyposażeniem, 3 motopompy pożarnicze, w tym HARALD o wydajności 1600 litrów na minutę. Terenem działania był cały obszar powiatu, a w razie takiej potrzeby i województwa.

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji powołała Komendę Główną Straży Pożarnych a przy prezydiach wojewódzkich
i powiatowych rad narodowych utworzono Komendy Straży Pożarnych. Taką Komendę utworzono również w Ostródzie. Pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego zostało początkowo powierzone aspirantowi Walentemu Szymańskiemu, który na stanowisko Komendanta Powiatowego został mianowany 25 maja 1951 roku, zgodnie z podpisaną tego dnia umową.  Funkcję tą Szymański sprawował do 30 września 1953 roku, gdyż z 1 października został przeniesiony do komendy wojewódzkiej w Olsztynie. Zawodowa straż pożarna została utworzona w oparciu o już istniejące straże ochotnicze, ich lokale i sprzęt. Część personelu rekrutowano spośród Ochotniczej Straży Pożarnej. Tworzenie struktur służby pożarniczej odbywało się na podstawie decyzji właściwych organów administracji państwowej.

Utworzona w 1950 roku komenda powiatowa straży pożarnych w Ostródzie składała się z 4 etatów, które oprócz komendanta tworzyli: jego zastępca st. ogn. Stanisław Krześniak, podoficer do spraw zabezpieczenia ogn. Leon Taranowski oraz sekretarka Pani Zofia Skrzecz. Do zadań komendy należały nadzór i kierownictwo nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej w powiecie: organizacja pogotowia pożarniczego, sprawy szkolenia fachowego w zakresie akcji zapobiegawczych i walki z pożarami oraz sprawy planowania potrzeb technicznych dotyczących sprzętu, ekwipunku, narzędzi i taboru. Do realizacji zadań służbowych komenda wykorzystywała służbowy motocykl BMW-350, a siedziba komendy mieściła się w budynku przy ulicy Stapińskiego – obecnie budynku mieszkalnym.

W 1950 roku, dzięki wsparciu władz wojewódzkich i powiatowych, a także komendy wojewódzkiej, rozpoczęto odbudowę poniemieckiej strażnicy przy ulicy Stapińskiego. Jednocześnie przystąpiono do niwelacji terenu i usuwania garaży szkoły znajdującej się przy zbiegu ulic Stapińskiego i Drwęckiej. Większość prac wykonywano czynem społecznym. W 1952 roku oddano do użytku część garażową, operacyjną i socjalną w budynku przy ulicy Stapińskiego. Znalazły się tam pomieszczenia biurowe, punkt alarmowy, stołówka, sypialnie, świetlica i sanitariaty. Obiekt posiadał także 4 boksy garażowe. W kolejnych latach odbudowano także dalszą część strażnicy, w której utworzono 6 mieszkań służbowych.

Rok 1952

Z dniem 1 stycznia 1954 roku komendant główny straży pożarnych w Warszawie J. Kwiatkowski, mianował na komendanta powiatowego straży pożarnych w Ostródzie st. asp. Henryka Cichockiego. Wcześniej Cichocki zajmował stanowisko zastępcy komendanta do spraw polityczno wychowawczych w Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej w Ostródzie. Na komendy powiatowe nałożono nowe zadanie dotyczące zapobiegania pożarom. Komendant Cichocki zadanie te powierzył ogn. Leonowi Taranowskiemu. Zadanie było trudne ze względu na wielkość powiatu i liczbę podmiotów, jakie należało objąć kontrolami przeciwpożarowymi. Na terenie powiatu działało 110 Państwowych Gospodarstw Rolnych, 72 uspołecznione zakłady pracy, a nadzorem należało także objąć 115 sołectw. Statystyczna roczna liczba pożarów wahała się w granicach 50 – 65, a starty z nimi związane sięgały od 500 tysięcy do 2,5 miliona złotych.

Powiatowe Pogotowie Pożarnicze w Ostródzie działało do 14 grudnia 1960 roku, a z dniem 16 grudnia tego roku powołana została Zawodowa Straż Pożarna, która w całości przejęła po nim sprzęt i obiekty. Służba w Zawodowej Straży Pożarnej pełniona była w systemie 24h/24h. Dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie powoli wzrastała ilość etatów, a także przybywało coraz więcej nowoczesnego sprzętu pożarniczego między innymi: GBM-2/8 STAR 25 czy SD-17 z fabryki w Paczkowie. 

Od 1970 roku stan osobowy Zawodowej Straży Pożarnej w Ostródzie wzrósł do 32. Warunki lokalowe stawały się coraz gorsze, dlatego też komendant powiatowy mjr Cichocki zaproponował załodze, by czynem społecznym, przy wsparciu finansowym z zewnątrz, przystąpić do budowy nowej strażnicy. Przez okres 3 lat gromadzono materiały budowlane, które głównie uzyskiwano z rozbiórki zdekapilizowanych budynków na terenie miasta. Nową strażnicę oddano uroczyście do użytku w roku 1975. Wykonanie tak poważnego zadania w czynie społecznym wymagało wielkiej koncentracji i poświęcenia ze strony załogi. Z udokumentowanego wyliczenia wynika, że prace wykonane przez strażaków oszacowano na 2,8 miliona złotych, co w przeliczeniu na jednego strażaka dawało ponad 78 tysięcy złotych. Budowniczymi strażnicy byli: Eugeniusz Brdak, Stanisław Gorzelewski, Henryk Jakóbiak, Henryk Kułakowski, Stanisław Krześniak, Stanisław Wszelak, Stanisław Jasiński, Bohdan Niedzielski, Jan Żach, Mieczysław Hnitecki, Henryk Jasiński, Roman Siemionow, Jan Kos, Piotr Pieczarka, Kazimierz Grzymowicz, Marain Kowalski, Władysław Jurgiel, Lucyna Jaszkie, Jan Nikodem, Henryk Ruciński, Edmund Skierś, Marek Wajdyk, Henryk Cichocki oraz inż. Jan Gawor i inż. Zdzisław Leśniewski.

Po reformie administracyjnej, w 1975 roku powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Ostródzie. Z dniem 1 czerwca 1975 roku, komendant wojewódzki straży pożarnych w Olsztynie płk poż. Tadeusz Hornziel, mianował na komendanta rejonowego w Ostródzie, dotychczasowego komendanta powiatowego ppłk Henryka Cichockiego. Wraz ze zmianami natury administracyjnej zmieniał się również charakter zadań stawianych przed komendą rejonową oraz jej rola i znaczenie w systemie ochrony przeciwpożarowej. Do realizacji należały między innymi zadania w zakresie prewencyjnym, szkoleniowym, operacyjnym, technicznym i kwatermistrzowskim. Skład osobowy komendy oprócz wspomnianego komendanta rejonowego stanowili: zastępca komendanta por. Jerzy Klepacki, podoficer do spraw zapobiegania pożarom st. ogn. Ezechiel Kryszkiewicz, podoficer do spraw szkolenia ogn. Adam Schmidt,  kwatermistrz plut. Stanisław Motyka, podoficer do spraw operacyjnych str. Waldemar Wajdyk oraz sekretarka Zofia Skrzecz. Administracyjnie komenda rejonowa obejmowała miasto Ostródę oraz 5 gmin: Ostróda, Miłomłyn, Łukta, Grunwald i Dąbrówno.

Statystyka pożarów w latach 1976-1983 w podziale na jednostki administracyjne:

Gmina

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

m. Ostróda

10

12

7

9

10

11

16

12

Dąbrówno

2

3

1

10

1

5

8

5

Grunwald

7

3

2

4

5

4

5

5

Łukta

3

2

2

3

3

7

4

5

Miłomłyn

5

1

2

6

2

4

4

6

Ostróda

12

16

13

13

7

21

16

22

RAZEM:

39

37

27

45

28

52

53

55

 

Po odejściu na emeryturę  ppłk. Cichockiego, od 1 lipca do 30 września 1980 roku obowiązki komendanta rejonowego pełnił chor. Waldemar Wajdyk. Na stanowisko komendanta rejonowego został on mianowany z dniem 1 października 1980 roku. Potencjał ratowniczy powiatu, oprócz Zawodowej Straży Pożarnej stanowiły 54 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i przyzakładowych straży pożarnych. Społeczeństwo ziemi ostródzkiej ufundowało strażakom sztandar, który został wręczony 11 czerwca 1989 roku o godzinie 12:00 na placu Wolności (obecnie funkcjonuje tam Galeria Mazurska). W uroczystości wzięli udział: przedstawiciel komendanta głównego płk Zbigniew Rytel, wicewojewoda olsztyński Józef Surowiec, komendant wojewódzki straży pożarnych płk Stanisław Mikulak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Józef Mucha. W okresie pełnienia funkcji przez komendanta Wajdyka, w dniu 21 lutego 1990 roku doszło do dużego pożaru pawilonu handlowego PSS Społem przy ulicy Czarnieckiego w Ostródzie.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na skutek zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych w Polsce, a także wzrostu różnego rodzaju zagrożeń, stało się konieczne dokonanie radykalnych zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej. Już w roku 1988 rozpoczęto prace nad systemowymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi, dotyczącymi szerokiego zakresu ratownictwa, w postaci projektów nowych ustaw. Poprzedzono je analizami problemowymi. Przy ich tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele komend straży pożarnych, szkół pożarniczych, związków zawodowych, a także środowisk naukowych. W kwietniu 1991 r. minister spraw wewnętrznych powołał Zespół do Zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej, któremu przewodniczyli płk poż. inż. Feliks Dela oraz poseł na Sejm Henryk Michalak. Zespół ten, przy udziale środowiska pożarniczego, przygotował koncepcję nowej organizacji ochrony przeciwpożarowej. W wyniku tych działań opracowano i skierowano do Sejmu projekty dwóch ustaw: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. 25 lutego 1992 r. przewodniczący Zespołu Feliks Dela został przez ministra spraw wewnętrznych powołany na stanowisko komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

1 lipca 1992 roku powstała Państwowa Straż Pożarna. Tego dnia zostały powołane Komendy Rejonowe PSP. Pierwszym komendantem rejonowym PSP w Ostródzie został kpt. Waldemar Wajdyk. Ponadto skład osobowy nowej komendy utworzyli:

- kierownik samodzielnej sekcji planowania operacyjnego – st. asp. Stefan Grzymowicz,

- oficer do spraw kontrolno – rozpoznawczych – kpt. Julian Lemiech,

- technik do spraw kontrolno – rozpoznawczych – mł. asp. Dariusz Paszkowski,

- samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych – mł. ogn. Irena Dziubak,

- samodzielne stanowisko do spraw kadr i szkolenia – st. asp. Mieczysław Hnitecki,

- samodzielne stanowisko do spraw finansowych – mł. ogn. Bogusława Rawińska,

- samodzielne stanowisko do spraw kwatermistrzowskich – st. asp. Stanisław Gorzelewski,

- dyżurni operacyjni rejonu: asp. Jacek Kamola, sekc. Konrad Krajewski, sekc. Alfred Zalewski.

Obszar administracyjny został znacząco powiększony. Do dotychczasowego rejonu włączono były rejon iławski. Powołano dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze w Ostródzie oraz w Iławie. Obsadę osobową jednostki w Ostródzie stanowiło 38 osób, w tym przewidziano 3 etaty dowódcze. Na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej powołany został asp. Krzysztof Krześniak, a na jego zastępcę asp. Jarosław Czyjak. Technikiem jednostki został st. ogn. Dariusz Kosarzecki. Powołana jednostka ratowniczo-gaśnicza w Iławie posiadała 36 etatów, w tym 3 dowódcze. Dowódcą jednostki został bryg. Jan Rybak, zastępcą dowódcy st. asp. Józef Duchowski, a technikiem ogn. Wacław Czubak. 10 kwietnia 1994 roku, doszło do jednego z największych pożarów w historii Ostródy. Pożar wybuchł w Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Wyszyńskiego, a akcja gaśnicza trwała ponad 17 godzin.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej wniosły rozszerzenie zakresu działalności straży pożarnych, co wynikało z rozwoju cywilizacyjnego kraju. Oprócz gaszenia pożarów i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, do zadań PSP włączono ratownictwo techniczne, chemiczne, a później także ekologiczne oraz medyczne. Kolejnym ważnym zadaniem była budowa krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 1995 r. Od 19 maja 1995 roku do systemu włączone zostały OSP Dąbrówno, OSP Pietrzwałd, OSP Frygnowo, OSP Łukta, OSP Miłomłyn oraz z terenu iławskiego OSP Ławice, OSP Rożental i OSP Lubawa. W następnych latach system rozbudowywano przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych straży pożarnych.

23 maja 1998 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Tomaszewski nadał jednostce ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie sztandar,  jako dowód szczególnego wyróżnienia. Sztandar wręczył zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Aleksander Szymański, a ojcem chrzestnym sztandaru został wieloletni komendant rejonowy ppłk Henryk Cichocki. W skład pocztu sztandarowego weszli: asp. Zdzisław Szczepański, ogn. Piotr Żarkiewicz i ogn. Jarosław Michałowicz.

31 maja 1998 roku mł. bryg. Waldemar Wajdyk przeszedł na emeryturę, a na stanowisko komendanta rejonowego PSP w Ostródzie powołany został z dniem 1 sierpnia 1998 roku kpt. Andrzej Olszewik, dotychczasowy zastępca komendanta rejonowego (od 01.10.1997 r.). Na skutek reformy administracyjnej, która z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadziła nowy podział terytorialny kraju, powstał powiat ostródzki obejmujący gminę miejską Ostróda, gminy: Ostróda, Łukta, Grunwald, Dąbrówno, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn i Morąg. Utworzona została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, która otrzymała 86 etatów funkcjonariuszy i 1 etat cywilny. Na komendanta powiatowego z dniem 11 marca 1999 roku komendant wojewódzki PSP w Olsztynie powołał pełniącego dotychczas funkcję komendanta rejonowego kpt. Andrzeja Olszewika. Podlegająca dotychczas ostródzkiej komendzie jednostka ratowniczo-gaśnicza w Iławie została włączona do nowoutworzonej komendy powiatowej w Iławie, natomiast funkcjonująca pod komendą rejonową w Lidzbarku Warmińskim jednostka ratowniczo-gaśnicza w Morągu, włączona została do komendy powiatowej w Ostródzie. Dowódcą morąskiej jednostki został asp. sztab. Aleksander Cydejko, a jego zastępcą mianowano asp. Adam Zarębę. Technikiem jednostki został ogn. Janusz Rudzis. Dowództwo jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie po zmianach administracyjnych pozostało bez zmian. Powstanie komendy powiatowej pociągnęło za sobą utworzenie nowego regulaminu organizacyjnego i struktur zatrudnienia. W sekcji planowania operacyjnego kierownikiem został asp. sztab. Stefan Grzymowicz, który miał do dyspozycji 3 dyżurnych stanowiska kierowania: asp. Dariusza Paszkowskiego, mł. asp. Zbigniewa Mordzińskiego oraz sekc. Mirosława Bohdanowicza. Kierownikiem sekcji kontrolno-rozpoznawczej został kpt. Ryszard Harasim, którego wspierał st. asp. Jacek Gromek. Sekcję kadr i organizacji stworzyli st. asp. Jacek Kamola – kierownik oraz ogn. Dziubak Irena. Starszym technikiem w sekcji finansów została st. ogn. Bogusława Rawińska. Kierowanie sekcją kwatermistrzowsko-techniczną powierzono asp. Konradowi Krajewskiemu, którego wspierała ogn. Jadwiga Oskierko.

Pod koniec roku 2000 komendant Olszewik rozpoczął rozbudowę budynku strażnicy. Dobudowana od frontu część budynku, w znaczący sposób wydłużyła cztery boksy garażowe i powiększyła ogólną powierzchnię. Stare drewniane bramy, zostały zastąpione nowoczesnymi bramami segmentowymi, z elektrycznym systemem podnoszenia. Potencjał ratowniczy w tamtym czasie oprócz dwóch jednostek ratowniczo – gaśniczych tworzyło 50 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 8 włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 2 jednostki wojskowej straży pożarnej (w Ostródzie i Morągu) oraz 6 zakładowych ochotniczych straży pożarnych  (w zakładach mięsnych Morliny, DEC ZNTK Ostróda, Ostróda-Yacht, Tartak w Samborowie, Młyn w Samborowie oraz Paged Sklejka w Morągu). W 2001 roku, przez kilkanaście dni, ostródzcy strażacy nieśli pomoc poszkodowanym przez powódź mieszkańcom Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej oraz Gdańska.

Z dniem 26 marca 2003 roku st. kpt. Andrzej Olszewik został odwołany ze stanowiska komendanta powiatowego, a obowiązki komendanta powierzono dotychczasowemu zastępcy st. kpt. Ryszardowi Harasimowi. Powołanie st. kpt. Harasima na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostródzie nastąpiło 1 października 2003r. Od 15 października 2003 roku zastępcą komendanta powiatowego został kpt. Aleksander Cydejko. W listopadzie 2004 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dyżurni straży pożarnej i pogotowia ratunkowego przenieśli się do nowej siedziby 8 sierpnia 2005 roku, kiedy to zakończono podłączanie urządzeń technicznych i systemów łączności. Całość zadania, które wykonała ostródzka firma Ekobud, zakończono 30 sierpnia 2005 r.  Koszt inwestycji wyniósł 1,95 miliona złotych i został pokryty ze środków urzędu wojewódzkiego w Olsztynie. Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło się 23 września z udziałem wicewojewody warmińsko-mazurskiego Hanny Bojarskiej-Mikulskiej oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Grzegorza Kniefela, który podczas uroczystości przekazał także ostródzkim strażakom lekki samochód gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego.

W roku 2006 zwiększono o 4 osoby stan etatowy funkcjonariuszy i komenda posiadała od tego roku 89 etatów funkcjonariuszy i 1 etat służby cywilnej. W skład komendy wchodziły wydziały: kadr i szkolenia, finansowy, kwatermistrzowski, kontrolno-rozpoznawczy, operacyjny oraz dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze.

Z dniem 28 lutego 2007 roku na emeryturę odszedł mł. bryg. Ryszard Harasim. Na kolejnego komendanta powiatowego w Ostródzie powołany został 1 lutego 2007 roku mł. bryg. Jan Słupski. Z dniem 1 kwietnia 2007 roku obowiązki zastępcy komendanta powierzono kpt. Tomaszowi Ostrowskiemu. W roku 2007 w morąskiej strażnicy, dokonano wymiany bram garażowych, a także zamontowano automatyczny wyciąg spalin. Dzięki środkom finansowym pozyskanym ze starostwa powiatowego, miasta Ostróda i komendy głównej PSP, zakupiono nowy średni samochód gaśniczy GBA 2,5/20 marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Stara 244. Do taboru dołączyły także: samochód kwatermistrzowski Renault Kangoo i przeznaczony do sekcji kontrolno-rozpoznawczej Fiat Panda. W lipcu 2007 roku doszło do jednego z największych w historii powiatu pożarów – palił się magazyn surowca do produkcji przędzy lnianej w Miłakowie. Akcja gaśnicza trwała ponad 40 godzin.

            Z dniem 1 czerwca 2008 roku mł. bryg. Jan Słupski został powołany na zastępcę warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego. Tego samego dnia obowiązki komendanta powiatowego powierzono st. kpt. Tomaszowi Ostrowskiemu. Po dwóch miesiącach, 1 sierpnia 2008 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Szczech powołał Tomasza Ostrowskiego na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ostródzie. Na stanowisko zastępcy komendanta, z dniem 1 października tego roku powołany został st. kpt. Piotr Wlazłowski, który pełnił dotychczas funkcję dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Morągu.

            W roku 2008 wykonano dokumentację projektową na budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie, która miała mieścić także centrum ratownictwa wodnego. Ze względu na brak środków finansowych oraz inne priorytety władz wojewódzkich, obiekt niestety nie powstał. Najważniejszym zadaniem, jakie udało się wykonać w roku 2008, była wymiana samochodu ratownictwa wodnego – wysłużonego Żuka zastąpiono nowym Renaultem Master. W Morąskiej jednostce operacyjnego poloneza zastąpił Mitsubishi L200. Od 1 października nastąpiła także zmiana na stanowisku dowódcy morąskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, mianowany na nie został st. kpt. Adam Zaręba. W roku 2008 odnotowano także największą w historii liczbę zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego były dysponowane do 1872 zdarzeń.

 Podstawowym zadaniem jakie postawiono do realizacji w roku 2009 była wymiana, wyprodukowanego w 1978 roku, samochodu specjalnego SD-30. Dzięki wsparciu wszystkich samorządów gminnych powiatu, udało się zebrać 400 tysięcy złotych, co w połączeniu ze środkami przekazanymi w ramach ustawy modernizacyjnej, dało możliwość zakupu nowego sprzętu. Wart blisko milion złotych podnośnik hydrauliczny SHD-23 został uroczyście wstawiony do podziału bojowego 4 grudnia 2009 roku.

Rekordowym pod względem ilości i wartości wymienionego taboru samochodowego był rok 2010. W ramach projektu „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, ostródzka komenda otrzymała 3 samochody ratowniczo-gaśnicze o wartości blisko 2,5 miliona złotych. W morąskiej jednostce, w miejsce ponad dwudziestoletniego Jelcza, pojawiła się Scania GCBARt 5/32. Do ostródzkich strażaków trafił natomiast ciężki samochód ratowniczo gaśniczy z modułem proszkowym GCBAPr 4/36/250 na podwoziu Scania oraz średni samochód ratowniczo gaśniczy GBARt 2,5/20 na podwoziu MAN. Dużym wyzwaniem organizacyjnym w roku 2010 było zabezpieczenie 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Impreza zgromadziła ponad 100 tysięcy widzów, wśród których był między innymi komendant główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz wraz z zastępcami nadbryg. Januszem Skulichem i nadbryg. Markiem Kowalskim. Siły i środki powiatu ostródzkiego, wsparte jednostkami z Olsztyna, Nidzicy i Działdowa, a także odpowiednio doposażonymi quadami straży granicznej, w profesjonalny sposób poradziły sobie z zadaniem, co zostało zauważone przez organizatorów jak i obecne na miejscu kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej.

W kolejnym, 2011 roku, kontynuowano wymianę wyeksploatowanych pojazdów. Po raz kolejny wsparcia udzielił starosta ostródzki, a także burmistrzowie Morąga i Ostródy, wójt gminy Ostróda oraz lokalni Nadleśniczowie. Dzięki ich wsparciu, a także środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przestarzały samochód wężowy Star został zastąpiony nowocześnie zabudowanym przez firmę Bocar Mercedesem. Nowy pojazd wyposażony w 3000 metrów węży pożarniczych W-110 stanowił doskonałe uzupełnienie posiadanego agregatu pompowego. Na wyposażenie komendy trafił także samochód do transportu osób, Renault Trafic.

Do końca roku 2011 w budynku administracyjnym komendy swoją siedzibę miało Centrum Zarządzania Kryzysowego ostródzkiego starostwa powiatowego. Dyżur pełnili w nim także dyspozytorzy Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po ich wyprowadzce do nowej siedziby starostwa i CPR-u w Olsztynie, na piętrze budynku pozostały niezagospodarowane pomieszczenia biurowe. W funkcjonującym przez 6 lat budynku odczuwalny był przede wszystkim brak funkcjonalnej sali konferencyjnej. Decyzją komendanta powiatowego, w roku 2012 dokonano likwidacji pomieszczeń biurowych i przebudowy piętra obiektu. W ten sposób powstała przestronna sala konferencyjna, wyposażona w sprzęt multimedialny i nowoczesne nagłośnienie. Powiększona została także składnica akt, a pracownicy otrzymali nowe pomieszczenia socjalne oraz stołówkę.

W roku 2013 roku na terenie powiatu doszło do 2 bardzo dużych pożarów. Pierwszy z nich, 17 lutego miał miejsce w zakładzie produkującym łodzie przy ulicy Wrzosowej w Międzylesiu, a drugi – 4 września, w zakładzie przetwórstwa mięsnego przy ulicy Gizewiusza w Ostródzie. 18 lipca na emeryturę odszedł dowódca ostródzkiej jednostki ratowniczo-gaśniczej kpt. Grzegorz Dębski. Na jego miejsce mianowany został z dniem 1 września 2013 r. jego dotychczasowy zastępca kpt. Konrad Krajewski. Obowiązki zastępcy dowódcy jednostki powierzono kpt. Piotrowi Żarkiewiczowi.

Rok 2014 zapisał się w historii jako ten, w którym reprezentacja ostródzkiej komendy sięgnęła po raz pierwszy po tytuł mistrza województwa w sporcie pożarniczym.  Sukces smakował tym bardziej, że jubileuszowe XV mistrzostwa rozegrano na stadionie miejskim w Ostródzie. Po złoto sięgnęli: Przemysław Żydaczek, Mariusz Kozłowski, Paweł Jakusik, Piotr Sowa, Michał Budka, Adam Stankiewicz, Daniel Waszkiewicz, Sebastian Szydłowski, Wojciech Kłodawski, Łukasz Kowalski i trener Jacek Rybicki. Jednak rok ten przyniósł i bardzo smutne chwile. We wrześniu doszło do jednego z najtragiczniejszych pożarów w historii powiatu ostródzkiego. W pożarze budynku mieszkalnego w Durach, w gminie Morąg zginęły trzy osoby: kobieta i dwójka jej dzieci w wieku półtorej i trzech lat.

Na początku roku 2015, na emeryturę odszedł dowódca ostródzkiej jednostki ratowniczo-gaśniczej st. kpt. Konrad Krajewski. Od 1 lutego na stanowisku zastąpił go Piotr Żarkiewicz. Do strażaków z Morąga trafił nowy samochód GBA 2,5/16 na podwoziu Mercedesa oraz  skokochron. Wyposażenie grupy wodno-nurkowej, dzięki wsparciu samorządów Ostródy, poprawiło się o aluminiową łódź płaskodenną z silnikiem zaburtowym. Ostródzcy strażacy otrzymali także przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 45kVA. W kolejnym roku samorządy znowu nie zawiodły i przekazały pieniądze na Fundusz Wsparcia ostródzkiej komendy. Zgromadzone środki, uzupełnione o pieniądze komendanta głównego pozwoliły na zakup kolejnego samochodu ratowniczo gaśniczego. Tym razem do Ostródy trafił ratowniczo-gaśniczy GBA 3/30 na podwoziu Volvo.

Czerwiec i lipiec 2016 roku przyniosły rekordowe liczby miejscowych zagrożeń. Nawałnice, które przeszły przez teren powiatu 17 czerwca, spowodowały wiele zniszczeń: zerwane dachy, linie energetyczne, powalone na budynki i drogi drzewa. Do działań zaangażowana była tego dnia niemal każda jednostka ochrony przeciwpożarowej, a liczba interwencji tego dnia wyniosła 150! Kilka dni później trąba powietrzna, która przeszła przez Bogaczewo i Wyspę Bankową w Kretowinach, dokonała wielu zniszczeń w budynkach i na terenie ośrodka wypoczynkowego. W usuwaniu skutków żywiołu przez kilkanaście godzin brały udział 22 zastępy straży pożarnej. W czerwcu służbę w PSP zakończył mł. bryg. Piotr Żarkiewicz, na stanowisku dowódcy ostródzkiej jrg zastąpił go od 1 lipca st. kpt. Marcin Wiśniewski.

Wielkie inwestycje budowlane i drogowe, jakie realizowane były w powiecie ostródzkim pokazały w 2017 roku jakie zagrożenia mogą one nieść ze sobą. W maju miał miejsce pożar drewnianych szalunków i trapów komunikacyjnych na konstrukcji budowanego na drodze S-7 mostu nad kanałem Pauzeńskim. W skąplikowanej akcji strażacy by podać wodę musieli poruszać się po dźwigarach mostu, a także wykorzystać łódź, w celu gaszenia konstrukcji od dołu budowanego obiektu.  We wrześniu natomiast, pracownicy, którzy przystąpili do budowy wiaduktu kolejowego w Ostródzie, uszkodzili gazociąg. Prowadzone przez strażaków i gazowników działania spowodowały paraliż komunikacyjny, gdyż na blisko 3 godziny wstrzymany był ruch kolejowy i drogowy w centrum miasta.

W roku 2018 wykonano modernizację systemu łączności radiowej na terenie powiatu. Na bazie dotychczasowych lokalizacji w budynku biurowym w Morlinach i wieży ciśnień w Morągu, zamontowano nowe urządzenia. Dodatkowo utworzono w południowej części powiatu, na budynku Urzędu Gminy Dąbrówno, dodatkowy trzeci punkt wyniesiony, co poprawiło jakość korespondencji radiowej w tamtym rejonie. Nowością techniczną, która pojawiła się na wyposażeniu ostródzkiej komendy był quad, który ma wspomóc działania na rozległych i trudnych terenach, a także na obszarach leśnych.

Od kwietnia 2018 roku zastępca komendanta powiatowego bryg. Piotr Wlazłowski został delegowany do pełnienia służby w komendzie powiatowej PSP w Iławie, gdzie powierzono mu pełnienie obowiązków komendanta powiatowego. Ostatecznie z dniem 20 sierpnia bryg. Wlazłowski został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Iławie. Obowiązki zastępcy ostródzkiego komendanta powiatowego zostały powierzone 1 października kpt. Rafałowi Napiórkowskiemu. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki, z dniem 1 listopada powołał kpt. Napiórkowskiego na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Ostródzie.

Obecnie Komenda Powiatowa PSP w Ostródzie liczy 90 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. W strukturze komendy znajdują się dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze: w Morągu i Ostródzie. Morąska jednostka liczy 33 etaty w systemie zmianowym i dwa dowódcze w systemie codziennym. Minimalna obsada osobowa zmiany służbowej to 7 osób. Dowódcą jednostki jest bryg. Adam Zaręba, a jego zastępcą kpt. Bogdan Grzymowicz. W Ostródzkiej jrg, służbę w systemie zmianowym pełni 39 funkcjonariuszy, a w systemie codziennym pracuje dwóch dowódców. Minimalna obsada zmiany służbowej to 8 osób. Dowódcą jednostki jest mł. bryg. Marcin Wiśniewski, a jego zastępcą st. kpt. Grzegorz Różański. W wydziale operacyjno szkoleniowym zatrudnionych jest 7 osób, z czego 5 dyżurnych operacyjnych powiatu w systemie zmianowym oraz dwóch funkcjonariuszy w systemie codziennym. Po awansie kpt. Napiórkowskiego, pracą wydziału kieruje kpt. Łukasz Zaniewski. Pozostałe komórki organizacyjne to dwuosobowe sekcje. Kierownikiem sekcji kontrolno-rozpoznawczej jest mł. bryg. Katarzyna Wiśniewska, kierownikiem sekcji kwatermistrzowsko-technicznej asp. sztab. Mieczysław Świdczuk, kierownikiem cywilnej sekcji kadr i organizacji jest Magdalena Zglenicka. Sekcję finansów tworzy główny księgowy mł. bryg. Katarzyna Kazimierczyk oraz pracownik korpusu służby cywilnej Agnieszka Licznerska.

Komenda nadzoruje działalność 52 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 17 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W komendzie powołana jest specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „Ostróda” oraz specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego „Żuraw”.

{"register":{"columns":[]}}