W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Szewczyk.
 • E-mail: s.szewczyk@straz.ostrowiec.pl
 • Telefon: 41 248 94 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Adres: ul. Wardyńskiego 32
  27-400 Ostrowiec Św.
 • E-mail: kppsp@straz.ostrowiec.pl
 • Telefon: 41 248 94 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zlokalizowana jest przy ul. Wardyńskiego 32, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski. Do budynku od strony ul. Wardyńskiego prowadzi jedno wejście na pierwszą klatkę schodową, natomiast od strony placu wewnętrznego istnieją jeszcze dwa wejścia. Jedno z wejść od strony placu wewnętrznego prowadzi na garaż JRG, a następnie poprzez schody na parter budynku. Drugie wejście od strony placu wewnętrznego prowadzi na drugą klatkę schodową. We wszystkich przypadkach wejścia stanowią drzwi skrzydłowe. Brak jest pojazdów lub windy dla wózków inwalidzkich. Na parterze przy wejściu od strony ul. Wardyńskiego znajduje się biuro podoficera. Przy biurku całodobowo pełni służbę podoficer, który w zaistniałych potrzebach udziela dodatkowych informacji w sprawach kontaktu z pracownikami komendy lub wzywa pracownika odpowiedzialnego merytorycznie. Z holu przy wejściu na parterze na I i II piętro prowadzą schody. Z powodu braku windy dostęp do do wyższych kondygnacji budynku dla osób mających problemy z poruszaniem się jest utrudniony. Na holu I i II piętra znajdują się toalety, nie są jednak dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku kontrastowym, powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Przed budynkiem od strony ul. wardyńskiego znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo. Budynek JRG 2 zlokalizowany jest przy ul. Boernera 1, 27-400 Ostrowiec Św. Do budynku od strony ul. Boernera prowadzi jedno wejście na hol parteru z dogodnym dojazdem dla wózków inwalidzkich, natomiast od strony placu wewnętrznego znajduje się jeszcze jedno wejście, które prowadzi na garaż JRG i następnie na hol parteru (brak dojazdu dla wózków inwalidzkich). Na parterze znajduje się biuro podoficera. Przy biurku całodobowo służbę pełni podoficer, który w zaistniałych potrzebach udziela informacji i wzywa pracownika odpowiedzialnego merytorycznie. Z holu na I i II pięro prowadzą schody. zpowodu braku windy dostęp do wyższych kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych jest  utrudniony. Przy holu wejściowym do budymku JRG znajduje się toaleta nie dostosowana dla osóbniepełnosprawnych.W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku kontrastowym, powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Przed budynkiem od strony ul. Boernera znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Ostrowcu Św.
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_w​_KP​_PSP​_w​_Ostrowcu​_Św.pdf 0.31MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 2.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2021 15:51 Karol Gębusia
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karol Gębusia
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.0 31.03.2021 15:51 Karol Gębusia

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[{"header":"","value":"","showInContent":false}]}}