W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statut

Status Prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa art.8,ust.1, pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r., poz. 1204).

Szczegółowe zasady organizacji komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w sprawie ramowej organizacji komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej .Państwowa Straż Pożarna powołana została ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. - tekst jednolity  Dz.U. z 2017 r., poz. 1204), jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Znowelizowana ustawa o Państwowej Straży Pożarnej wprowadziła dodatkowe zadania dla Państwowej Straży Pożarnej, które dotyczą: kształcenia kadr dla potrzeb powszechnego systemu ochrony ludności, prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony ludności. Ponadto, Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo techniczne i ratownictwo medyczne. Formalne powołanie Państwowej Straży Pożarnej i jej struktur nastąpiło z dniem 1 lipca 1992 r. i rozpoczęło złożony proces organizacji służby i jej stałego doskonalenia.

Przełomowym był 1 styczeń 1999 r., w którym na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - powstało 16 nowych województw. Pod względem administracyjnym województwo świętokrzyskie podzielono na 13 powiatów, 5 miast, 19 gmin miejsko – wiejskich oraz 79 gmin wiejskich. W wyniku tych zmian zmieniła się również struktura organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Powołano Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 12 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i 1 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z nową koncepcją ustrojową państwa nastąpiło zespolenie, wielu administracji specjalnych (w tym Państwowej Straży Pożarnej), które stały się jedną administracją rządową i samorządową. Od dnia 1 stycznia 1999 roku po reformie administracyjnej Państwa jednostki organizacyjne mające siedziby w mieście, w którym utworzono siedzibę władz powiatu (w tym komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), stały się również jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy odpowiednich kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Z dniem 1 stycznia 1999 roku nastąpiły również zmiany w jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, gdzie jednostki te stały się jednostkami ratowniczo – gaśniczymi komend powiatowych. Oprócz tego stosunek służbowy dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych przekształcił się w stosunek służbowy na podstawie mianowania. Zmienione usytuowanie organizacyjne komend pociągnęło za sobą nowy zakres zadań i kompetencji.

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej będącego organem właściwym do wykonywania zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu oraz w postępowaniu administracyjnym. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą.

Koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:34 Karol Gębusia
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karol Gębusia
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Statut 4.0 13.12.2021 12:39 Karol Gębusia
Statut 3.0 09.12.2020 07:53 Karol Gębusia
Statut 2.0 08.12.2020 14:49 Karol Gębusia
Statut 1.0 08.12.2020 14:34 Karol Gębusia

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}