W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w portalu gov.pl

Tekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR

Komenda Powiatowa PSP w Pucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gov.pl/KPPSP-Puck
Data publikacji strony internetowej: 24.09.2020.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2020

Data ostatniego przeglądu deklaracji : 17.01.2023.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1.    Brak pełnego opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
2.    Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
3.    Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
4.    Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
5.    Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
•    pochodzą z różnych źródeł;
•    zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
•    zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
6.    Może się także zdarzyć sytuacja, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 24.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest rzecznik prasowy kpt Krzysztof Minga, email: rzecznik.puck@straz.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 741 87 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Adres: Komenda Powiatowa PSP w Pucku, ul. Mestwina 11, 84-100 Puck.
 
Główne wejście do siedziby Komendy, usytuowane jest od wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Mestwina. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe.
  
Obiekty komendy są całodobowo chronione przez wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.

Parking samochodowy znajduje się poza terenem komendy, wjazd od Mestwina.

Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze w budynku szkoły mają szerokość min. 2m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 
Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel.  47 741 87 60.
 
Brak toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do budynku komendy brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo”.
 
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 ze zm.).
 
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).


Oprogramowanie związane z dostępnością

•    NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
•    JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
•    Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
•    Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
•    Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
•    Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
•    Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
•    Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Materiały

Tekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR
Tekst​_latwy​_do​_czytania​_-​_ETR.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.09.2021 22:17 Artur Markut
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Artur Markut
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 22.01.2023 12:40 Artur Markut
Deklaracja dostępności 4.0 17.01.2023 21:26 Artur Markut
Deklaracja dostępności 3.0 29.09.2021 22:19 Artur Markut
Deklaracja dostępności 2.0 29.09.2021 22:19 Artur Markut
Deklaracja dostępności 1.0 29.09.2021 22:17 Artur Markut

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}