W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. bryg. Tomasz Fijołek.
 • E-mail: admin@kppspsochaczew.pl
 • Telefon: 46 862 23 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
 • Adres: ul. Staszica 7, 96-500 Sochaczew
 • E-mail: sochaczew@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 46 862 23 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Staszica 7, gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Teren jest utwardzony i dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz budynku znajdują sie bariery architektoniczne, które uniemożliwiają swobodne prouszanie się po budynku. Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić domofonem znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku komendy do dyżurnego na stanowisku kierowania. Dyżurny zapewni niezbędną pomoc.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Tekst odczytywalny maszynowo
tekst​_odczytywalny​_maszynowo.pdf 0.43MB
Tekst łatwy do odczytania
tekst​_latwy​_do​_odczytania.pdf 3.34MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 2021
plan​_dzialania.pdf 0.13MB
Raport dostępności dla Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie
raport​_dostepnosci.pdf 0.35MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności KP PSP Sochaczew na lata 2022-2023
plan​_dzialania​_2022-2023.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:11 mł. bryg. Tomasz Fijołek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Tomasz Fijołek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 05.04.2022 22:43 mł. bryg. Tomasz Fijołek
Deklaracja dostępności 4.0 30.03.2022 15:18 mł. bryg. Tomasz Fijołek
Deklaracja dostępności 3.0 15.10.2021 12:18 mł. bryg. Tomasz Fijołek
Deklaracja dostępności 2.0 15.10.2021 10:52 mł. bryg. Tomasz Fijołek
Deklaracja dostępności 1.0 26.01.2021 08:11 mł. bryg. Tomasz Fijołek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}