W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie (KP PSP w Sochaczewie) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP za pośrednictwem formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=KPPSPSOCHACZEW

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Korespondencja przesłana na inne adresy niż wskazane powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

II. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KP PSP w Sochaczewie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potwierdzania UPP), na adres sochaczew@mazowsze.straz.pl  lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do sekretariatu KP PSP w Sochaczewie przy ul. Staszica 7 na następujących nośnikach danych:

 1. pamięć masowa USB;

 2. płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KP PSP w Sochaczewie dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113 z póź. zm.), akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF,
  • ODT, TXT,XML,
  • PDF, XPS,XLS, XLSX,ODS,
  • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2021 08:11 mł. bryg. Tomasz Fijołek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Tomasz Fijołek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Elektroniczna skrzynka podawcza 1.0 26.01.2021 08:11 mł. bryg. Tomasz Fijołek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}