W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polityka Prywatności

Realizując konstytucyjne prawo każdej osoby do ochrony życia prywatnego oraz postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem – Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej wprowadziła Politykę Ochrony Danych Osobowych.


          Polityka określa zasady przetwarzania oraz zabezpieczania Danych osobowych  w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Ślaskiej celem zapewnienia zbieżności przetwarzania z wymaganiami RODO oraz przepisami obowiązującego prawa polskiego  w zakresie przetwarzania danych osobowych. Stanowi ona zbiór oraz podstawę wdrażanych   w Komendzie Powiatowej PSP wymogów, procedur oraz zasad ochrony danych osobowych. Polityka zawiera m.in.:

    opis zasad ochrony danych obowiązujących w Komendzie Powiatowej PSP;
    zbiór procedur, instrukcji i regulacji szczegółowych dotyczących przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej PSP, dotyczących poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych; stanowiących załączniki do Polityki.


          Polityka obowiązuje wszystkich Pracowników  Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej. Dla skutecznej realizacji Polityki, uwzględniając zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych  o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Komenda Powiatowa PSP  w Środzie Śląskiej zapewnia:

        1. wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz niezbędne zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych;
        2. zabezpieczenie zasobów systemów informatycznych, infrastruktury technicznej, sprzętu i osprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą;
        3. uniemożliwienie dostępu do Danych osobowych zawartych w systemach informatycznych oraz przechowywanych w formie papierowej osobom do tego nieupoważnionym;
        4. stałe monitorowanie zgodności przetwarzania Danych osobowych  z wymogami prawa oraz poddawanie środków, o których mowa w ust. powyżej ciągłym przeglądom oraz uaktualnianiu;
        5. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem Danych osobowych.


Polityka jest przechowywana i udostępniana w wersji papierowej oraz elektronicznej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej.