W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

INFORMACJA

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków zażaleń i odwołań we wtorki od godziny 15.30 do godziny 16.30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego tel: 71 3172212.
   W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja  kadrowo- kwatermistrzowska od poniedziałku do piątku w godzinach

 od 7.30-15.30 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel: 71 3172212).


Klauzula informacyjna

dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Kolejowej 45, 55-300 Środa Śląska, tel. 71 3172212, e-mail: kpsroda@kwpsp.wroc.pl, zwany dalej organem PSP.
 2. W Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pan Maciej Nebelski, kontakt e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl                                                         
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu PSP na podstawie Działu VIII (Skargi i Wnioski) ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 256), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia.                           
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są  podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Organu PSP.                
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą być zniszczone po upływie okresu od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) żądania dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) usunięcia danych,  przetwarzanych  podstawie przepisów prawa, po
      zakończeniu archiwizacji.
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z
      zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP
      posiada uprawnienie do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza zapisy Rozporządzenia
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  w art.22 ust, 1 i 4 Rozporządzenia

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 14:34 Adam Krzyżanowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Wawrejko
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 10.12.2020 14:08 Adam Krzyżanowski
Skargi i wnioski 2.0 08.12.2020 14:42 Adam Krzyżanowski
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 14:34 Adam Krzyżanowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP