W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony i BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej i BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz BIP Strona Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-01
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest st. asp. Arkadiusz Kachel,adres poczty elektronicznej akachel@kppspsucha.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 831 75 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Makowskiej 26. Na parkingu KP PSP Sucha Beskidzka zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnostrawnych.

 

Zdjęcie przedstawia miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wejście do głównego budynku znajduje od strony ulicy. Na parter budynku prowadzi droga przystosowana dla wózków inwalidzkich - bez stopni i przeszkód.

Zdjęcie przedstawia budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na parterze dostępny jest korytarz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu do budynku dyżuruje podoficer dyżurny, który udzieli wszelkiej pomocy osobom niepełnosprwnym.

Zdjęcie przedstawia okno podoficera dyżurnego.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 31 marca 2021r.
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok w KP PSP w Suchej Beskidzkiej.pdf
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobą​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2021​_rok​_w​_KP​_PSP​_w​_Suchej​_Beskidzkiej.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 10:39 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Łukasz Białończyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 10.0 30.03.2022 09:44 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 9.0 23.11.2021 11:35 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 8.0 23.11.2021 11:34 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 7.0 01.10.2021 11:08 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 6.0 01.10.2021 11:06 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 5.0 01.06.2021 11:22 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 4.0 09.03.2021 07:58 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 3.0 24.12.2020 09:26 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 2.0 26.11.2020 11:12 mł. bryg. Łukasz Białończyk
Deklaracja dostępności 1.0 26.11.2020 10:39 mł. bryg. Łukasz Białończyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}