W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Petycje

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie prosimy o zapoznanie się z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2017, poz. 1123).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym. Zgodnie z art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • Zmiany przepisów prawa.
 • Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Życia zbiorowego.
 • Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Wejherowie będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ust. 1). Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać:

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:

 • imię i nazwisko (petycja indywidualna),
 • nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e -mail.
 • Tytuł petycji.
 • Wskazanie adresata petycji.
 • Wskazanie przedmiotu petycji.
 • Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).

Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5 ustawy.
Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Wejherowie zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

Listownie na adres: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WEJHEROWIE, ul. 3 Maja  2, 84 - 200 Wejherowo.

Doręczyć osobiście  do Sekretariatu KP PSP w Wejherowie, ul. 3 Maja  2, 84 - 200 Wejherowo, w godzinach 07:30 - 15:30.

Za pośrednictwem ePUAP na adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres biuro@strazwejherowo.pl, z zaznaczeniem w tytule "Petycja".

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W 2016 roku do Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie nie wpłynęły żadne petycje.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 21:39 Krzysztof Chlebicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Chlebicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 23.09.2020 21:39 Krzysztof Chlebicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}