W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w portalu gov.pl

Tekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gov.pl/KPPSP-Wejherowo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Wejherowie w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020.

Data ostatniego przeglądu deklaracji : 12.01.2023.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest rzecznik prasowy st.kpt. Mirosław Kuraś, adres poczty elektronicznej pr.wejherowo@straz.gda.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 677 61 32 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek komendy znajduje sie przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Główne wejście nie jest dostepne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku od strony głównej ulicy porwadzi utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich.

Wejście do  budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje od strony wewnętrznego placu. W celu skonatkowaniasię z obsługą budynku nalezy dostać się na plac wewnętrzny i skorzystać z domofonu znajdujacego się przy drzwiach wejściowych do budynku.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Tekst łatwy do czytania - ETR
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_-​_ETR.pdf 0.65MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 21:32 Krzysztof Chlebicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Mirosław Kuraś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 12.0 18.01.2023 13:29 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 11.0 12.01.2023 10:56 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 10.0 03.03.2022 13:13 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 9.0 03.03.2022 13:09 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 8.0 03.03.2022 13:07 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 7.0 03.03.2022 13:06 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 6.0 16.06.2021 10:46 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 5.0 16.06.2021 10:44 Mirosław Kuraś
Deklaracja dostępności 4.0 29.09.2020 06:53 Krzysztof Chlebicki
Deklaracja dostępności 3.0 25.09.2020 15:08 Krzysztof Chlebicki
Deklaracja dostępności 2.0 23.09.2020 22:02 Krzysztof Chlebicki
Deklaracja dostępności 1.0 23.09.2020 21:32 Krzysztof Chlebicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}