W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komedny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce

Komedny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komedny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kpt. mgr inż. Paweł Ryńca.
 • E-mail: prynca@pspwieliczka.pl
 • Telefon: +48 47 8317741

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce
 • Adres: Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
  ul. Park Kingi 4
  32-020 Wieliczka
 • E-mail: kppspwieliczka@malopolskie.straz.gov.pl
 • Telefon: +48 47 8317700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce przy ul. Park Kingi 4.

Wejście na teren Komendy odbywa się w asyście Strażaka „dyżurnego”, który prowadzi interesanta do sekretariatu.

Budynek Komendy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 r. w KP PSP w Wieliczce
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_lata​_2022-2023​_r​_w​_KP​_PSP​_w​_Wieliczce.pdf 0.90MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu na dzień 01.01.2021
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego,​_stan​_w​_dniu​_01012021.pdf 0.10MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 r. w KP PSP w Wieliczce
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2021​_r​_w​_KP​_PSP​_w​_Wieliczce.pdf 1.17MB
Tekst łatwy do czytania ETR
KP​_PSP​_Wieliczka​_-​_tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR).pdf 0.37MB
Tekst odczytywany maszynowo
KP​_PSP​_-​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo-2-1.docx 0.02MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 10:57 kpt. Marcin Musiał
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja ds organizacyjno - kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 12.0 24.05.2023 11:22 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 11.0 04.04.2022 12:19 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 10.0 01.04.2022 08:07 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 9.0 24.03.2022 10:47 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 8.0 09.12.2021 12:16 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 7.0 29.09.2021 10:32 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 6.0 16.09.2021 13:49 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 5.0 11.05.2021 08:51 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 4.0 23.03.2021 12:23 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 3.0 22.02.2021 12:31 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 2.0 22.02.2021 12:29 kpt. Marcin Musiał
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 10:57 kpt. Marcin Musiał

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}