W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), która reguluje tryb składanych petycji, każdy obywatel ma prawo składać petycję do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem petycji możne być żądanie ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów np. organizacje społeczne, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, itp. Można to zrobić w interesie: publicznym (wszystkich obywateli), podmiotu wnoszącego petycję (własnym) oraz podmiotu trzeciego (np. znajomego) ale za jego pisemną zgodą. 

Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, wówczas należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. wskazanie adresata petycji;
  4. określenie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba ją reprezentująca.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje anonimowe nie są rozpatrywane.  

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia wraz z jej uzasadnieniem.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Materiały

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Wieliczce w 2017 roku
Petycje2017.pdf 0.14MB
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Wieliczce w 2018 roku
Petycje2018.pdf 0.02MB
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Wieliczce w 2019 roku
Petycje2019.pdf 0.26MB
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Wieliczce w 2020 roku
Petycje2020.pdf 0.36MB
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Wieliczce w 2021 roku
Informacja​_o​_petycjach​_rozpatrywanych​_przez​_KP​_PSP​_w​_Wieliczce​_w​_2021​_roku.pdf 0.19MB
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Wieliczce w 2022 roku
Informacja​_o​_petycjach​_rozpatrywanych​_przez​_KP​_PSP​_w​_Wieliczce​_w​_2022​_roku.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2021 11:14 kpt. Marcin Musiał
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja ds Organizacyjno-Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 3.0 09.01.2023 08:48 kpt. Marcin Musiał
Petycje 2.0 03.01.2022 08:46 kpt. Marcin Musiał
Petycje 1.0 04.01.2021 11:14 kpt. Marcin Musiał

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}