W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy PSP w Wieliczce przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.30 - 15.30.

Zainteresowane osoby proszone są o uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie nr +48 47 831 77 00

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z zapisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) art. 221-259, który reguluje tryb składanych skarg i wniosków, każdy ma prawo składać skargi i wnioski w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.

Każda skarga skierowana do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce) powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz jego adres.

W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Przedmiotem skargi może być m. in.: zaniedbanie wykonania zadań, nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub naruszenie interesów skarżących a także przewlekłe załatwianie sprawy lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują informację, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) skarżącemu lub wnioskodawcy przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu, dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 10:59 kpt. Marcin Musiał
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja ds organizacyjno - kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 15.06.2021 09:48 kpt. Marcin Musiał
Skargi i wnioski 1.0 25.11.2020 10:59 kpt. Marcin Musiał

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}