W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Na grafice widać zaprzęg konny z sikawką strażacką. Dwa konie ciągną wóz na którym jest 4 strażaków i osprzęt do gaszenia pożaru.

Zawodowa Straż Pożarna w Wołominie została powołana Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dniem 1 stycznia 1964 r.

W chwili powołania Zawodowa Straż Pożarna w Wołominie była kategorii IV z 15 etatami. Siedzibą nowopowstałej ZSP był budynek Ochotniczej Staży Pożarnej w Wołominie przy placu 1 – go Maja 1, w którym Zawodowa Straż Pożarna zajmowała jedno pomieszczenie spełniające jednocześnie rolę dyżurki, sypialni, szatni i świetlicy.

Początkowo ZSP w Wołominie korzysta ze sprzętu OSP.

Pierwszym dowódcą ZSP zostaje pełniący jednocześnie funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej ppor. poż. Czesław Trzciński.

Energiczne działania Komendy Wojewódzkiej oraz Powiatowej, jak również władz administracyjnych doprowadziły do szybkiego zgromadzenia funduszy i w połowie 1964 r. stanął parterowy budynek Strażnicy oraz 4 boksy garażowe przy ul. Sasina w Wołominie.

Wybudowane w tamtym okresie obiekty po rozbudowie części garażowej i wybudowaniu nowych garaży był wykorzystywany do połowy roku 2005 r., a powstał z mianem budynku tymczasowego.

W 1975 r. następuje reorganizacja terenowych organów administracji państwowej i 1 czerwca zostają zlikwidowane powiaty, a tym samym Powiatowe Komendy Straży Pożarnych. W ich miejsce zostają powołane Komendy Rejonowe w zmienionym układzie terenowym, co spowodowało, że zasięg działania nowo powstałej Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Wołominie znacznie się zmniejsza.

W roku 1980 powstaje koncepcja budowy nowej strażnicy, lecz z uwagi na brak funduszy bardzo szybko upada.

Do 31 sierpnia 1981 r. na stanowisku Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Wołominie pozostaje ppłk. Czesław Trzcińskij. Z dniem 01 września 1981 r. Jego miejsce zajmuje mjr poż. Leon Gawryś.

 Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w związku ze zwiększeniem ilości sprzętu rozbudowano boksy garażowe. W tym samym czasie w celu poprawy warunków służby strażaków dobudowano do strażnicy od ul. Gdyńskiej sypialnię.

W 1982 w celu polepszenia łączności radiowej zostaje wzniesiony 37 m. maszt antenowy, natomiast w 1983 r. zostaje wybudowana ściana ćwiczeń wraz z poduszką amortyzacyjną. Następuje także stopniowa wymiana parku samochodowego z przestarzałych Starów 25 i 26 GBAM na nowocześniejsze Star 244 GBM i GBA oraz Jelcz GCBAJ.

Z dniem 01. 01. 1988 r na stanowisko Zastępcy Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Wołominie został powołany kpt. poż. Ryszard Kuciński, który na tym stanowisku pozostaje do 01. 01. 1992 r.

W tym też roku zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. zostaje powołana Państwowa Straż Pożarna, w związku z czym zmienia się system podporządkowania jednostek zawodowych. Zawodowe Straże Pożarne zostają przekształcone w Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze, zwiększa się zakres obowiązków i działań, a tym samym rosną wymagania stawiane ratownikom.

Z dniem 1 lipca 1992 r.  na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie zostaje powołany bryg. Bogdan Białek. Dowódcą JRG zostaje mianowany mł. kpt. Jacek Pietranik.

W związku z nowymi zakresami działań położono szczególnie duży nacisk na szkolenie i doskonalenie zawodowe ratowników.

Pełne poświęcenie strażaków zyskuje uznanie i szacunek społeczeństwa.

Wielu strażaków ulega wypadkom podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Wypadki nie ominęły także i Wołomina. W maju 1992 r. podczas akcji gaśniczej zginął kpr. poż. Marek Rozbicki. Jego postawa i zaangażowanie są głęboko zakorzenione w psychice załogi -  jego kolegów.

Co rocznie składane są wieńce na jego grobie w Tłuszczu. Cześć jego pamięci.

W roku 1994 w podziękowaniu za niesienie pomocy zagrożonemu życiu ludzkiemu, za zasługi w walce z powodziami i jej skutkami oraz za działalność na rzecz ochrony środowiska społeczeństwo lokalne ufundowało dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wołominie sztandar, który został wręczony 29 maja, w dniu obchodów jubileuszu 30 – lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej.

W dniu 01. 12. 1995 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie został powołany st. kpt. Wiesław Gręda, który pełni swoją funkcję do 15 maja 2001 r.

Od 16. 11. 1995 r. na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 22  został mianowany mł. kpt. Bogdan Gradecki, a z dniem 15. 04. 1996 r. został powołany na stanowisko Dowódcy.

Obowiązki Zastępcy Dowódcy przejmuje mł. kpt. Piotr Dzwonkowski 

Od 1 stycznia 1999 r. ponownie zmienia się układ terytorialny kraju. Zostaje zredukowana liczba województw z 49 do 16, w związku z czym obszar nowo powstałych województw jest znacznie większy. W granicach województw ponownie powstają Powiaty.

Powiat Wołomiński obszarowo jest porównywalny z Powiatem z 1975 r. Całkowita powierzchnia Powiatu wynosi 956,73 km2 na terenie którego zamieszkuje ponad 185 tys. ludności.

Na terenie Powiatu znajduje się 12 jednostek administracji samorządowej.

Taki układ terytorialny powoduje znaczne obciążenie nowo powstałej Komendy Powiatowej PSP w Wołominie. W porównaniu z rejonem obszar działania Komendy zwiększył się o 629,86 km2, liczba ludności wzrosła o ok. 50 tys. , natomiast liczba etatów i sprzętu pozostała bez zmian.

Czas dojazdu od JRG do najdalszego miejsca w Powiecie wynosi ok. 70 min. w dobrych warunkach atmosferycznych - gdzie czas dojazdu zgodnie z przepisami nie powinien przekraczać 20 minut. Ilość strażaków przy liczbie 53 etatów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosiła 0,29 i był to najniższy współczynnik w Polsce, przy średniej krajowej ok. 0,7 – 0,8.

Od 1 czerwca 1999 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie zostaje powołany mł. bryg. Roman Gołębnik.

Od 01.01.2000 r. ilość etatów została zwiększona do 66, jednak współczynnik przeliczeniowy na 1000 mieszkańców, który wzrósł do 0,37 w dalszym ciągu był jednym z najniższych w kraju.

W maju 2000 r. uruchomiono Filię Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tłuszczu, w której pełnią służbę oddelegowani strażacy. Czas dojazdu do najdalszego miejsca w Powiecie w ten sposób zmniejszył się do ok. 25 minut.

W 2000 r. Starosta Wołomiński podjął decyzję o budowie nowego budynku socjalno – biurowego i zlecił do wykonania projekt budowlany.

Od 16 maja 2001 r. obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przejmuje st. kpt. Bogdan Gradecki.

Od dnia 01. 08. 2001 r. Dowódcą JRG zostaje kpt. Piotr Dzwonkowski, który pełni swą funkcję0 do dnia 31. 01. 2002 r.

W 2001 r. Starostwo Powiatu Wołomińskiego sfinansowało wykonanie stanu surowego budynku. I w taki właśnie sposób rozpoczęła się  budowa nowej Strażnicy. W 2002 r. inwestycja została przyjęta przez Wojewodę Mazowieckiego. Na tej podstawie Starostwo Powiatu Wołomińskiego przekazało ją do dalszej realizacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Za 100 tys. zł przeznaczonych na ten cel zamknięto budynek drzwiami i oknami.

Z dniem 01. 11. 2002 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mianował asp. Szymona Kotowskiego, a Jego Zastępcą z dniem 01. 10. 2002 r mianowany został asp. Krzysztof Paderewski.

Wojewoda Mazowiecki w 2003 r. przeznaczył na inwestycję kwotę 200 tys. zł. Środki te przeznaczono na roboty wykończeniowe oraz izolację termiczną i wykonanie elewacji ścian zewnętrznych budynku oraz dachu. Pod koniec roku po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych przystąpiono do wykonania tynków wewnętrznych na parterze strażnicy. Do końca 2003 r. zostały zakończone prace wykończeniowe części parterowej, co umożliwiło przeniesienie tam Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i znaczną poprawę warunków socjalno – bytowych strażaków.

W 2004 r. przekazano pozostałą część zaplanowanych środków w kwocie 700 tys. zł, które pozwoliły na całkowitą realizację inwestycji kończąc rok z budynkiem w stanie wykończonym bez pierwszego wyposażenia.

Równolegle z pracami wykończeniowymi realizowano projekt modernizacji sieci łączności bezprzewodowej z całkowitą wymianą przestarzałych radiotelefonów oraz wymianą okablowania i anten radiotelefonów. Zbudowano nowoczesną sieć komputerową, a Powiatowe Stanowisko Kierowania zmodernizowano do pełnienia funkcji Centrum Reagowania Kryzysowego Starosty wdrażając nowy system dyspozytorski wspomagania dowodzenia wraz z mapą cyfrową. Całość sfinansowana została ze zbiórki pieniędzy z Urzędów Miast i Gmin Powiatu Wołomińskiego. Do końca 2004 roku wykonano nowe ogrodzenie od strony ul. Sasina. W roku 2005 za uzyskane środki finansowe zakupiono wyposażenie biurowe budynku. Ponad to wykonano przy współpracy ze Starostwem parkingi, chodniki oraz przygotowano otoczenie wokół Strażnicy.

Od chwili powstania Powiatów do chwili obecnej dokonano bardzo wiele w zakresie doposażenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w nowy sprzęt pożarniczy.

Wymiana parku samochodowego rozpoczęła się od zakupu przez Starostwo w 2000 r. samochody ratownictwa technicznego Lublin 3 SLRt. Następnie w roku 2001 drabinę mechaniczną z 1976 r. zastąpiono 30 m podnośnikiem hydraulicznym na podwoziu Volvo SH – 30. W tym samym czasie pozyskano od Starostwa cysternę wodną GCBM 22 / 13, która stanowi pewne źródło wody podczas długotrwałych pożarów. Ponieważ Powiat Wołomiński leży częściowo w strefie zagrożenia powodziowego postarano się też o łódź z silnikiem. W 2002 r. zakupiono samochód średni GBA 2,5 / 16 STAR – MAN / M69 o napędzie szosowym 4 x 2, który doskonale spełnia swoje zadanie w aglomeracjach miejskich. Rok 2003 zaowocował zakupem i skarosowaniem samochodu terenowego NISSAN PICK – UP przeznaczonego do likwidacji pożarów w zarodkach w trudno dostępnych częściach Powiatu. Ostatnim nabytkiem z 2005 r jest samochód średni STAR -  MAN / M90 GBA 2,5 / 16 o napędzie terenowym 6 x 6.

W wyniku ogłoszonego przez tut. Komendę przetargu nieograniczonego został z dniem 31. 08. 2005 r. zakupiony zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego.

Obecnie posiadamy 66 zatrudnionych strażaków, 1 stanowisko służby zastępczej i 0,5 etatu cywilnego jako stanowiska pomocnicze.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie podzieleni wg stanu na koniec 2005 r. zatrudnionych jest 15 funkcjonariuszy pracujących w systemie codziennym i 51 pracujących w systemie zmianowym.

Naszą kadrę tworzy 11 funkcjonariuszy, którzy zdobyli wykształcenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, ponad to 13 spośród załogi jest po Szkołach Aspirantów. 34 strażaków to podoficerowie, a 6 osób  przyjętych w latach 2004 i 2005 ma już ukończone kursy kwalifikacyjne szeregowców PSP, 1 strażak rozpoczął takie szkolenie.

Spośród ww. 17 osób ma wykształcenie wyższe, 11 policealne, 30 to absolwenci szkół średnich, a 7 posiada wykształcenie zawodowe.

Od 1999 roku w tut. Komendzie nie ma strażaka, który nie podnosiłby swoich kwalifikacji, czy byłyby to kwalifikacje ogólne, czy też zawodowe.

Zwieńczeniem wszystkich ponad 40 – letnich wysiłków i prac na rzecz naszej jednostki jest poświęcony 10 maja 2005 r. Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

{"register":{"columns":[]}}