W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komórki organizacyjne

Schemat organizacyjny Komendy

Schemat organizacyjny KP PSP Wołomin

Tabela stanowisk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:13 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Jarosław Kłak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Schemat organizacyjny Komendy 3.0 01.09.2022 09:22 bryg. Marcin Żwirkowski
Schemat organizacyjny Komendy 2.0 01.09.2022 09:21 bryg. Marcin Żwirkowski
Schemat organizacyjny Komendy 1.0 22.04.2021 13:13 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wydział Operacyjny/Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Naczelnik wydziału operacyjnego

bryg. Marcin Żwirkowski
tel. (22) 76 13 347

adres e-mail: operacyjna@pspwolomin.pl


Zastępca Naczelnika wydziału operacyjnego

mł. asp. Marcin Paderewski
tel. (22) 76 13 347

adres e-mail: operacyjna@pspwolomin.pl


                Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

         Zmiana I     

mł. bryg. Marek Dobek
kpt. Tomasz Przyborowski

 

         Zmiana II  
kpt. Krzysztof Węgłowski
mł. kpt. Mariusz Wawryło    
          
         Zmiana III 
st kpt. Zbigniew Rosłon
 

 

tel. (22) 76 13 300

adres e-mail: psk@pspwolomin.pl


 

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

W zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z  Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 8. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń, sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń z działań ratowniczych,
 9. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 10. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 12. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 13. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g,
 14. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania,
 15. nadzór nad organizacją, uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego i alarmowania z komendą powiatową,
 16. bieżące informowanie komendanta oraz rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.
 17. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu,
 18. sporządzanie grafików dyżurów dla kierownictwa Komendy oraz strażaków pełniących dyżur oficera operacyjnego powiatu,
 19. prowadzenie kart ewidencji czasu służby dla podległych pracowników PSK i przygotowywanie harmonogramów czasu służby dla PSK,
 20. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek ksr-g,

 

W zakresie spraw informatyki:

 1. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
 2. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 3. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych,
 4. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 5. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 6. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
 7. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 8. nadzór nad kontami pocztowymi, pocztą elektroniczną oraz stroną internetową komendy powiatowej,
 9. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych: sieci informatycznej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz zapewnienie ich niezawodnego działania,
 10. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,

 

W zakresie spraw łączności:

 1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
 3. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych: instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz zapewnienie ich niezawodnego działania,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej,
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

 

W zakresie obronnych:

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej,
 2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.

 

W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

 1. realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228),
 2. współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. obsługa kancelaryjna korespondencji,
 4. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
 5. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 6. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 7. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 8. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:14 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Jarosław Kłak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Operacyjny/Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 6.0 02.03.2023 15:20 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Operacyjny/Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 5.0 19.10.2022 15:06 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Operacyjny/Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 4.0 01.09.2022 09:09 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Operacyjny/Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 3.0 01.09.2022 00:09 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Operacyjny/Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 2.0 06.05.2021 10:18 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Operacyjny/Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 1.0 22.04.2021 13:14 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Wydział Organizacyjno - Kadrowy

Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego

bryg. Jarosław Kłak
tel. (22) 76 13 341

adres e-mail: kadry@pspwolomin.pl


mł. kpt. Wioleta Krzysztofik
tel. (22) 76 13 342

adres e-mail: kadry@pspwolomin.pl


Katarzyna Wojda
tel. (22) 76 13 342

adres e-mail: kadry@pspwolomin.pl


Sekretariat

Kinga Strąk
tel. (22) 76 13 340

adres e-mail: sekretariat@pspwolomin.pl


 

Do zadań wydziału organizacyjno - kadeowego należy w szczególności:

W zakresie spraw organizacji:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 6. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
 7. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej,
 8. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 9. realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy powiatowej,
 10. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 11. sprawowanie nadzoru nad zawartością publikatora informacji publicznej BIP.

 

W zakresie spraw archiwizacji:

 1. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

 

W zakresie spraw kadrowych:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej oraz dla osób, które łączą na swoich stanowiskach dodatkowe obowiązki,
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 7. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
 8. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 9. nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników,
 10. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 11. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 12. przygotowywanie harmonogramów czasu służby, kart ewidencji oraz rozliczeń dla pracowników systemu codziennego,
 13. prowadzenie obsługi socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

 

W zakresie spraw szkoleniowych:

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu,
 2. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,
 3. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 4. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,
 5. prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,

 

W zakresie spraw pomocy prawnej:

 1. udzielanie opinii, porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie przed sądami i urzędami, zastępstwo prawne Komendanta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, nadzór prawny nad egzekucją należności Komendy oraz opiniowanie i udział w opracowywaniu umów zawieranych przez Komendę poprzez współpracę z Radcą Prawnym w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U z 2015 r., poz.1059).
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:14 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Jarosław Kłak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 8.0 19.04.2024 13:25 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 7.0 04.04.2023 09:35 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 6.0 19.10.2022 15:08 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 5.0 01.06.2022 15:05 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 4.0 01.06.2022 15:05 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 3.0 01.06.2022 14:16 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 2.0 02.07.2021 09:14 bryg. Marcin Żwirkowski
Wydział Organizacyjno - Kadrowy 1.0 22.04.2021 13:14 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Kierownik Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

mł. bryg. Piotr Stach
tel. (22) 76 13 348

adres e-mail: prewencja@pspwolomin.pl


sekc. Marcin Lachowicz
tel. (22) 76 13 348

adres e-mail: prewencja@pspwolomin.pltel. (22) 76 13 348

adres e-mail: prewencja@pspwolomin.pl


 

Do zadań sekcji kontrolno - rozpoznawczej należy w szczególności:

W zakresie spraw kontrolno - rozpoznawczych:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 2. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 3. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 4. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 5. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 9. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych oraz zagospodarowania przestrzennego terenu powiatu,
 10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 13. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 14. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

 

W zakresie spraw BHP:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu/miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:14 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Jarosław Kłak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 7.0 28.02.2024 14:15 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 6.0 02.03.2023 15:21 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 5.0 19.10.2022 15:09 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 4.0 01.09.2022 00:09 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 3.0 27.05.2022 15:34 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 2.0 02.07.2021 09:11 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 1.0 22.04.2021 13:14 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych

asp. Piotr Łukasiuk
tel. (22) 76 13 345

adres e-mail: logistyka@pspwolomin.pl


str. Jakub Nowicki
tel. (22) 76 13 346

adres e-mail: logistyka@pspwolomin.pl


 

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko - technicznej należy w szczególności:

W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież, specjalną, środki ochrony indywidualnej i przedmioty ekwipunku osobistego,
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej strażaków, emerytowanych strażaków i pracowników cywilnych,
 4. sporządzanie planów zakupów robót budowlano-instalacyjnych, dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 9. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami dotyczącymi odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 10. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
 11. realizowanie prac dotyczących pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z  funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej,
 12. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
 13. prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych w uzgodnieniu z odpowiednimi komórkami Komendy,
 14. prowadzenie spraw związanych z dotacjami z budżetu państwa przeznaczonych dla OSP z terenu powiatu wołomińskiego działających w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

 

W zakresie spraw techniki:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno -technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 2. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 3. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 4. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji urządzeń technicznych i instalacji technicznych i prac remontowych w komórkach organizacyjnych,
 5. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:15 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Jarosław Kłak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych 5.0 28.02.2024 14:16 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych 4.0 06.06.2023 14:02 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych 3.0 02.03.2023 15:22 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych 2.0 27.05.2022 15:34 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych 1.0 22.04.2021 13:15 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Sekcja ds. Finansowych

Główna Księgowa

st. str. Renata Łakomy
tel. (22) 76 13 343

adres e-mail: finanse@pspwolomin.pl


Agnieszka Radomska
tel. (22) 76 13 343

adres e-mail: finanse@pspwolomin.pl


 

Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  2. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  3. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności,
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z ich wykorzystania,
 5. rozliczanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej,
 6. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 7. nadzorowanie gospodarki materiałowej Komendy oraz nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej,
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Komendanta, dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz prowadzenie nadzoru nad realizacja tych przepisów wewnętrznych,:
  1. zakładowego planu kont,
  2. obiegu dokumentów /dowodów księgowych/,
  3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 9. sporządzanie bilansu Komendy,
 10. sporządzanie list płac, poborów i dodatkowych płatności w oparciu o wydane decyzje,
 11. prowadzenie ubezpieczeń społecznych (ZUS),
 12. pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i jego roczne rozliczanie,
 13. prowadzenie kart wynagrodzeń.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:15 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Jarosław Kłak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sekcja ds. Finansowych 4.0 27.05.2022 15:33 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Finansowych 3.0 10.11.2021 11:02 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Finansowych 2.0 02.07.2021 09:13 bryg. Marcin Żwirkowski
Sekcja ds. Finansowych 1.0 22.04.2021 13:15 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

mł. bryg. Sławomir Balcerak
tel. (22) 76 13 371

adres e-mail: jrg@pspwolomin.pl


Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

mł. kpt. Jan Sobków
tel. (22) 76 13 371

adres e-mail: jrg@pspwolomin.pl


 

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gasniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 3. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 4. wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania,
 5. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania,
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 8. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 10. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 11. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, oraz sprzętu pożarniczego specjalistycznego, ochrony osobistej,
 12. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 13. przygotowywanie harmonogramów czasu służby, kart ewidencji oraz rozliczeń dla pracowników systemu zmianowego,
 14. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego,
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.04.2021 13:15 bryg. Marcin Żwirkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
bryg. Jarosław Kłak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 8.0 22.01.2024 11:31 bryg. Marcin Żwirkowski
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 7.0 27.05.2022 15:33 bryg. Marcin Żwirkowski
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 6.0 03.01.2022 09:05 bryg. Marcin Żwirkowski
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 5.0 02.07.2021 11:42 bryg. Marcin Żwirkowski
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 4.0 02.07.2021 09:18 bryg. Marcin Żwirkowski
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 3.0 02.07.2021 09:15 bryg. Marcin Żwirkowski
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 2.0 06.05.2021 10:19 bryg. Marcin Żwirkowski
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 1.0 22.04.2021 13:15 bryg. Marcin Żwirkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}