W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!
W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji zostały wstrzymane do odwołania! Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej PSP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca  komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań  raz w tygodniu tj. w poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00.

  

Skargi/wnioski można składać:

 

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie,

 

- osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich
ul. Waryńskiego 15, 57-200  w godz. 7:30-15:30,

 

- za pośrednictwem platformy ePUAP  –  adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres http://www.kppspzabkowice.pl/

 

- faxem na nr : 74-8157-683, Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.
 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl., na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

 

 Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Sposób składania i rozpatrywania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy petycja może być złożona w interesie:

 

 1. publicznym;
 2. podmiotu wnoszącego petycję;
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3. Ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 

 • zmiany przepisów prawa.
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 • życia zbiorowego,
 • wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,

       mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ust. 1.)

 

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej(art. 4 ust. 1)

 

 

Elementy składowe petycji reguluje art. 4 ust. 2 Ustawy.

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji;

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana prze podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. (art. 4 ust.4)

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. (art. 4 ust.5)

 

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa wyżej w pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7 Ustawy. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycje można składać:

 

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Waryńskiego 15, 57-200 Ząbkowice Śl.,
 • osobiście w Sekretariacie Komend przy ul. Waryńskiego 15 codziennie w godz. od 7:30 do 15:30,
 • za pośrednictwem: ePUAP,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: kpzabkowice@kwpsp.wroc.pl
  z zaznaczeniem w tytule.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 11 lipca 2014 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W latach 2015 – 2019  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2021 14:44 Bartłomiej Prorok
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. ogn. Bartłomiej Prorok
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 5.0 05.01.2021 15:30 Bartłomiej Prorok
Skargi i wnioski 4.0 05.01.2021 15:00 Bartłomiej Prorok
Skargi i wnioski 3.0 05.01.2021 14:53 Bartłomiej Prorok
Skargi i wnioski 2.0 05.01.2021 14:52 Bartłomiej Prorok
Skargi i wnioski 1.0 05.01.2021 14:44 Bartłomiej Prorok

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP