W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (wtorek w godz. 14.00 - 16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta wojewódzkiego PSP. Sekretariat tel.: 71 36 82 100.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacji i Nadzoru, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy 71 36 82 175.

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław,
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.15,
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
 • pocztą elektroniczną na adres kw@kwpsp.wroc.pl,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Organizacji i Nadzoru. Telefon: 71 36 82 175.
   

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Tryb rozpatrywania:

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.


UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia
i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 17:48 Tadeusz Sobczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacji i Nadzoru
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 4.0 22.01.2021 19:43 Tadeusz Sobczak
Skargi i wnioski 3.0 12.01.2021 21:14 Daniel Mucha
Skargi i wnioski 2.0 09.01.2021 15:28 Daniel Mucha
Skargi i wnioski 1.0 17.12.2020 17:48 Tadeusz Sobczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}