W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracją dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gov.pl/nck

Narodowe Centrum Krwi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Centrum Krwi.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

.

Na stronie internetowej znajdują się elementy multimedialne, które nie zawierają napisów dla niesłyszących oraz mogą być niedostępne dla osób, które nie używają „myszki”.

Nie wszystkie elementy nietekstowe w serwisie mają alternatywny opis.

Materiały multimedialne nie zawierają audiodeskrypcji.

Brakuje ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.

Dostęp do strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez poziomego przesuwania oraz dostęp do strony pomniejszonej do szerokości 256 px nie jest możliwy bez przesuwania się w pionie.

Wyświetlana w interfejsie etykieta nie zawsze jest zgodna z etykietą dostępną dla technologii asystujących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Rutkowska, m.rutkowska@nck.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 556 49 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Jedyne wejście znajduje się od strony ul. Miodowej. Do siedziby prowadzą schody, brak jest windy oraz podjazdu dla wózków. Budynek jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku.

Sekretariat znajduje się na wprost wejścia do siedziby. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W NCK nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.